7 grudnia 2023R., Hotel Warsaw Regent

Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG

Przygotowanie raportu pozafinansowego zgodnie ze standardami.

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

ESG (Environmental, Social, and Governance) staje się kluczowym czynnikiemw świecie biznesu.  Dla wielu firm, zwłaszcza publicznych (giełdowych) niezwykle istotne jest informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach w obszarach niefinansowych, takich jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Regulacje standaryzują raportowanie niefinansowe, tak by odpowiadało na potrzeby zarówno użytkowników raportów jak i raportujących. Dane z raportów niefinansowych są podstawą decyzji biznesowych, dlatego ich użytkownicy muszą mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych. Z drugiej strony raportujący potrzebują jasnych i jednolitych wytycznych, które jednocześnie pozwolą ująć specyfikę ich biznesu.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone wyzwaniom związanym z finansowaniem zrównoważonym i raportowaniem niefinansowym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym (on-line), obiektywnie potwierdzający uzyskane kwalifikacje.  Absolwenci, którzy zdadzą egzamin, uzyskają ceniony na rynku certyfikat.

Korzyści

 • Dowiesz się, czym jest finansowanie zrównoważone i jakie ma skutki na poziomie regulacji UE
 • Poznasz zmiany w raportowaniu niefinansowym związane z dyrektywą CSRD i Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ESEF)
 • Poznasz genezę i znaczenie taksonomii niefinansowej UE, co pomoże Ci oceniać zgodność działań z jej wytycznymi.
 • Poznasz minimalne gwarancje związane z należytą starannością w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • Nauczysz się identyfikować, zarządzać i monitorować ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi.

Uczestnicy

 • przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi
 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej

Program

7 GRUDNIA 2023 R.

8.30  rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00  rozpoczęcie szkolenia

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONE: NADCHODZĄCY I NIEUNIKNIONY MODEL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
Zrównoważone finansowanie- nowa rola biegłego – nadzór KNF 

 • Czym jest finansowanie zrównoważone, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE
 • Idea zrównoważonego finansowania: od genezy do obecnych i nadchodzących zmian prawnych
 • Znaczenie oraz skutki wejścia w życie SFDR (rozporządzenie UE 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – Sustainable Finance Disclosure Regulation)
 • Otoczenie wspierające zrównoważony rozwój (Action plan, zielone, społeczne i zrównoważone obligacje, Europejski Zielony Ład, Sustainable Development Goals)
 • Zasady finansowania zrównoważonego, zarządzanie przez branżę finansową i ubezpieczeniową ryzykiem wynikającym ze zmianami klimatu, wpływ na produkty, konsekwencje dla uczestników rynku
 • Znaczenie taksonomii niefinansowej: rozporządzenie UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
 • Nowa rola biegłego w zakresie badania raportów niefinansowych
 • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad obszarem raportowania niefinansowego – pierwsze działania nadzorcze

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I KLIMATYCZNE
Zasady raportowania – dyrektywa CSRD – ESEF

 • Od braku regulacji, przez raportowanie niefinansowe do raportowania zrównoważonego i CSRD
  Dlaczego dotychczasowe zasady raportowania okazały się niewystarczające?
 • Co zmieni dyrektywa CSRD – zmiany przedmiotowe oraz zmiany podmiotowe. Kto, co i od kiedy
 • Znakowanie informacji niefinansowych – rola i zasady działania Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF)

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO RAPORTOWANIA ZGODNIE Z ESRS?
Nowe standardy raportowania zrównoważonego

 • Zasady raportowania ESRS – w tym zasada podwójnej istotności
 • Konstrukcja standardów ESRS – omówienie obszarów raportowania
 • Wyłączenia i okresy przejściowe dla ujawnień
 • Jak przygotować się do raportowania zgodnie z ESRS – od czego zacząć, z jakich narzędzi korzystać, etapy procesu raportowania?

TAKSONOMIA NIEFINANSOWA UE W PRAKTYCE
Ocena zgodności – kluczowe wskaźniki – agregowanie danych

 • Działalności ujęte w Taksonomii a cele środowiskowe
 • W jaki sposób ocenić zgodność z Taksonomią?
 • Kluczowe wskaźniki wyników wykorzystywane w Taksonomii.
 • Przykłady oceny kwalifikacji oraz zgodności dla i) wskaźnika przychodów, ii) wskaźnika nakładów inwestycyjnych oraz iii) wskaźnika wydatków operacyjnych
 • Po co to komu? – znaczenie Taksonomii w praktyce
 • Jak przygotować się do agregowania danych wykorzystywanych w procesie oceny zgodności z Taksonomią?

MINIMALNE GWARANCJE W PRAKTYCE
Zakres regulacji – implementacja – praktyki rynkowe

 • Lakoniczny przepis za którym kryje się zaawansowany system compliance ESG, czyli czym są minimalne gwarancje w praktyce
 • Zakres regulacji kształtujący system minimalnych gwarancji
 • Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD a CSRD)
 • Jak w praktyce implementować do systemu compliance Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz inne akty składające się na system minimalnych gwarancji
 • Sześć kroków należytej staranności i działań wspierających
 • Matryca zgodności: rozwiązania zapewniające pozytywną atestację rozwiązań z zakresu minimalnych gwarancji jako element komunikacji z biegłym rewidentem
 • Wskazówki TEG oraz Platformy ds. zrównoważonego finansowania nt. metod implementacji minimalnych gwarancji
 • Podsumowanie praktyk rynkowych

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI
Monitorowanie ryzyka – cele redukcji emisji – ślad węglow

 • Identyfikacja, zarządzanie oraz monitorowanie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi
 • Strategia klimatyczna, polityka klimatyczna, dekarbonizacja – cele redukcji emisji
 • Obliczanie śladu węglowego w zakresach 1,2,3
 • Monitorowanie śladu węglowego w ramach łańcucha wartości
 • Analizy scenariuszowe związane ze zmianami klimatycznymi

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.
 • Eksperci będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 350  firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

7 grudnia 2023R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Warsaw Regent

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 16/11/2023: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
•uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
•lunch, przerwy kawowe
•materiały szkoleniowe
•udziału w egzaminie certyfikującym dla jednej osoby

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 670 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 54 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Raportowanie niefinansowe - nowe standardy - szkolenie prawne

Informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach podejmowanych w obszarach niefinansowych dla wielu firm, w szczególności zaś spółek giełdowych jest jednym z kluczowych elementów ich obecności na rynku. Czego dotyczą informacje podawane przez takie podmioty? Odnoszą się one m.in. do kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Nowe regulacje obowiązujące od 2021 roku ukierunkowane są na większą standaryzację raportowania niefinansowego, co ma skutkować większym dopasowaniem do potrzeb zarówno użytkowników raportów, jak i podmiotów raportujących. Informacje zawarte w sprawozdaniach niefinansowych stanowią podstawę wielu decyzji biznesowych, dlatego też użytkownicy takich raportów muszą otrzymać wiarygodne i porównywalne dane. Z drugiej zaś strony, podmioty sporządzające raporty niefinansowe potrzebują przejrzystych i jednolitych wytycznych, które zarazem pozwolą im możliwie najbardziej precyzyjnie ukazać specyfikę prowadzonej działalności.

Rok 2021 wiąże się z rewolucyjnymi zmianami w zakresie sporządzania raportów niefinansowych. Znaczenie raportowania niefinansowego wzrośnie również dodatkowo w momencie pojawienia się ścisłego związku z możliwością pozyskiwania finansowania na prowadzoną działalność. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zajrzyj do tego artykułu. Nie zwlekaj również z zapisem na nasze szkolenie prawne Zmiany w raportowaniu niefinansowym, które prowadzone będzie online.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu prawnym online?

Raportowanie niefinansowe - korzyści ze szkolenia online

Biorąc udział w szkoleniu prawnym z zakresu raportowania niefinansowego dowiesz się, na czym polega zrównoważone finansowanie i na jakie jego konsekwencje powinni być przygotowani uczestnicy rynku. Szkolenie online to również doskonała okazja, by bez wychodzenia z domu porozmawiać o tym, jak zmieni się znaczenie informacji o charakterze niefinansowym z perspektywy współpracy z instytucjami finansującymi.

Nasz ekspert prowadzący szkolenie Biura Zarządu wyjaśni również, jakie regulacje i w jaki sposób są wsparciem zrównoważonego rozwoju biznesów. Dowiesz się ponadto wszystkiego na temat aktualnych wyzwań wynikających z przewidywanych zmian. Szkolenie prawne z zakresu nowych standardów w raportowaniu niefinansowym pomoże Ci także usystematyzować wiedzę na temat nowego obszaru Compliance, który podlega nieustannym przeobrażeniom. Co więcej, na szkoleniu online wyjaśnione zostanie co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych oraz klimatycznych.

Zmiany pojawiły się ostatnio nie tylko w zakresie raportowania, ale również w Kodeksie Spółek Handlowych. Dołącz zatem do kolejnego naszego szkolenia - Zmiany w KSH dla Biura Zarządu - i bądź zawsze na biężąco!

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie online Zmiany w raportowaniu niefinansowym adresowane jest głównie do:

 • przedstawicieli działów finansowych, w tym dyrektorów finansowych i osób odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi,
 • członków zarządu, kierowników Biura Zarządu, Compliance Officerów,
 • przedstawicieli oraz pełnomocników ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska,
 • osób odpowiadających za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej.

Nowe standardy raportowania - program szkolenia online

Program szkolenia online na temat zmian w raportowaniu niefinansowym stanowi kompleksowy zbiór wiedzy z zakresu zasad sporządzania sprawozdań o charakterze niefinansowym. W programie szkolenia Biura Zarządu wyodrębniono następujące bloki tematyczne:

 • Finansowanie zrównoważone, czyli nadchodzący i nieunikniony model finansowania działalności biznesowej
 • Raportowanie niefinansowe i klimatyczne
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania biznesowe
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania w zakresie sprawozdawczości

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!