Rekomendacja Z - podstawowe pojęcia, które trzeba znać

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Rekomendacja Z - podstawowe pojęcia, które trzeba znać

dr Łukasz Cichy, ekspert GRC, 26/07/2021

Rekomendacja Z – pojęcia używane w rekomendacjach

Jeśli po raz pierwszy zetkniesz się z zaleceniami i wytycznymi Rekomendacji Z, to dobrze by było, żebyś zapoznał się z używanymi w niej określeniami.
Rekomendacja Z to obowiązkowy dokument dla każdej placówki obowiązanej.

Niezależnie, czy jesteś zarządcą, pracownikiem, czy managerem podstawowe pojęcia z Rekomendacji Z muszą zostać przedstawione każdemu, kto będzie miał styczność z dokumentacją Rekomendacji Z.

Bank istotny

Bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 35 ustawy – Prawo bankowe.

Działalność biznesowa

Obszar działalności, w którym bezpośrednio prowadzona jest działalność banku i stanowi potencjalne źródło dochodu, zysku lub wartości banku m.in. udzielanie kredytów, przyjmowanie lokat, prowadzenie rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych.

Jednostka biznesowa

Jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna. W rozumieniu sformułowania jednostki biznesowej jej głównym zadaniem jest prowadzenie działalności biznesowej.

Kluczowe funkcje w banku

Zidentyfikowane, zgodnie z art. 22aa ust. 10 ustawy Prawo bankowe, na podstawie odpowiednich polityk banku, stanowisk organizacyjnych, innych niż funkcje członków rady nadzorczej i członków zarządu, z którymi zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wiąże się z wywieraniem istotnego wpływu na zarządzanie banku.

Przy definiowaniu kluczowych funkcji w banku, należy zwrócić uwagę na stanowiska zidentyfikowane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE.

(Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.); kategoria „kluczowe funkcje w banku” w rozumieniu Rekomendacji Z jest tożsama z kategorią „osób pełniących najważniejsze funkcje”, o której mowa w Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12) z 21 marca 2018 r.

Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem

Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, to komórka (lub jednostka) organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie. Zakres zarządzania opisany jest w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Podmiot dominujący

Podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo bankowe. Określenie „podmiot dominujący” jest m.in. niezbędne do określenia statusu bankowych spółek holdingowych, do kształtowania polityki wynagrodzeń w banku, do stosowania określonych środków nadzoru KNF.

Podmioty powiązane

Podmioty, w przypadku których występują bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy – Prawo bankowe oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy – Prawo bankowe.

Stanowisko organizacyjne

Podstawowy element struktury organizacyjnej banku, jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej. Zazwyczaj wydzielony do realizacji określonych zadań przez jedną osobę. Oprócz stanowisk zarządczych i kierowniczych, wyróżnia się stanowiska wykonawcze podporządkowane zarządczym lub kierowniczym stanowiskom i nie pełniące funkcji kierowniczych.

Apetyt na ryzyko

Apetyt na ryzyko w ogólnym rozumieniu oznacza wielkość ryzyka, jaką firma może zaakceptować, biorąc pod uwagę całą jej strukturę. W bankowości oznacza to, że zdolność do ryzyka jest maksymalną kwotą ryzyka, jaką bank może ponieść. Zdolność ryzyka odnosi się do kapitału, wielkości aktywów płynnych, a także możliwości uzyskania kredytu.

Dyrektywa CRD

CRD (ang. Capital Requirement Directive) – Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. Uchwalona przez Parlament Europejski 28 września 2005 r. Postanowienia CRD obowiązują od 1 stycznia 2007 r. państwa członkowskie UE.

Grupa

Grupa podmiotów składająca się z podmiotu dominującego, podmiotów od niego zależnych i podmiotów, w przypadku których występują bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy – Prawo bankowe.

Jednostka organizacyjna

Istotny element struktury organizacyjnej, wyodrębniony według funkcji w organizacji lub według innych kryteriów (np. geograficznych lub produktowych). Jednostkami organizacyjnymi w tłumaczeniu tego sformułowania będą np.: centrala, oddziały, regiony, dom maklerski. Jednostki organizacyjne mogą być również wydzielone w strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych wyższego szczebla.

Komórka organizacyjna

Jedno- lub wieloosobowy element struktury organizacyjnej wyodrębniony w ramach jednostki organizacyjnej do realizacji określonych zadań. W myśl komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych mogą nimi być: dział, biuro, zespół, zespół projektowy, sekcja, jednoosobowe stanowisko pracy itp. Jednostki organizacyjne mogą wchodzić w skład jednostek organizacyjnych wyższego szczebla.

Podmiot zależny

Podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo bankowe. Podmiot zależny od podmiotu dominującego.

Rozporządzenie CRR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).

Poziomy zarządzania

Ustanowiony na trzech poziomach, sposób organizacji systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r.

Treść oryginalna znajduje się w dokumencie Rekomendacja Z


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU