29—30 sierpnia 2024R., Radisson Hotel & Suites Gdansk

XII LETNIA SZKOŁA MENEDŻERÓW ZAKUPÓW

Jak wspierać firmę w osiąganiu wyników poprzez wdrażanie efektywnych praktyk zakupowych?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

ZAKUPY, SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE

Zarządzanie procesem zakupowym/ kategorią zakupową to kluczowe codzienne wyzwanie kupca. Każdy etap współpracy z „biznesem” bądź dostawcami to często wyzwania, do których zastosować należy czasem łatwe, a niekiedy naprawdę wyrafinowane taktyki. Zakupy to ciągła zmiana, to budowanie relacji win-win wewnątrz firmy, jak również z „aktorami” procesu zakupowego na zewnątrz.

Zapraszamy Cię do udziału w Letniej Szkole Menedżerów Zakupów w Gdańsku. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko prezentuje najaktualniejszą wiedzę, ale również mnóstwo aktualnych case’ów oraz sprawdzonych praktyk rynkowych stosowanych w działach zakupów.

Korzyści

 • Poznasz najważniejsze rozwiązania problemów w umowach zakupowych.
 • Dowiesz się jaka jest odpowiedzialność pracowników i kardy zarządzającej za naruszenie procedury zakupowej.
 • Dowiesz się jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie skutków niewykonania lub wadliwego wykonania umowy zakupowej.
 • Dowiesz się jak wdrażać strategię kategorii, żeby przynosiła oczekiwane rezultaty.
 • Poznasz zmiany i mega trendy na rynku zakupów w zakresie digitalizacji oraz ESG.
 • Dostaniesz wskazówki dotyczące skutecznego planowania zakupów.
 • Nauczysz się liczyć oszczędności w dobie rosnących cen.

Uczestnicy

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów
 • Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierownicy Zaopatrzenia
 • Kierownicy Organizacji i Logistyki
 • Kierownicy Działów Logistyki

Program

DZIEŃ 1 / 29 SIERPNIA 2024 

09.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

OFERTA, AUKCJA I PRZETARG W PRAKTYCE DZIAŁÓW ZAKUPÓW I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

 • Oferta „zwykła” i zawarcie umowy
 • Związanie oferty elektronicznej – wymagania i procedura
 • Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej sprzedającego
 • Odwołanie oferty – czy jest możliwe i kiedy jest skuteczne?
 • Skutki opóźnienia odpowiedzi na przyjęcie oferty
 • Zastrzeżenie zmiany lub uzupełnienie oferty
 • Milczące i dorozumiane przyjęcie oferty
 • Ogólne warunki sprzedaży / zakupu – kiedy wiążą drugą stronę?
 • Sprzeczność ogólnych warunków z umową – co ma pierwszeństwo?
 • Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów
 • Chwila i miejsce zawarcia umowy wskutek oferty
 • Aukcja, przetarg, licytacja oraz wadium
 • Przyczyny unieważnienia aukcji bądź przetargu 

ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH

 • Zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji
 • Umowa zawierana po negocjacjach
 • Związanie pismem potwierdzającym po przeprowadzeniu negocjacji
 • Ocena umowy – z jakiej chwili – zawarcia czy realizacji?
 • Ochrona informacji poufnych w toku negocjacji po zawarciu umowy
 • Forma zawierania umów – pisemna, elektroniczna i dokumentowa
 • Forma zastrzeżona przez strony – art. 76 KC
 • Zmiany umowy, rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie – forma w umowie zakupowej i skutki prawne czynności
 • Wady oświadczenia woli i świadczenia niemożliwe w umowie zakupowej
 • Zawieranie umów pod warunkiem i z terminem oraz sposób liczenia terminów

 PROCEDURA ZAKUPOWA W FIRMIE

 • Jakie postanowienia zawierają procedury zakupowe?
 • Tryby zakupowe stosowane w procedurach zakupowych
 • Opis przedmiotu zakupu
 • Rodzaje umów w procedurze zakupowej, a zgody korporacyjne
 • Szacowanie wartości zakupu i rozpoznanie ceny
 • Kryterium oceny ofert skierowanych do przedsiębiorstwa
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Jakie są skutki naruszenia procedury zakupowej?
 • Odpowiedzialność pracowników i kardy zarządzającej za naruszenie procedury zakupowej

UMOWA SPRZEDAŻY I UMOWA DOSTAWY

 • Określenie ceny w umowie zakupowej
 • Termin na wydanie rzeczy kupującemu
 • Dostawa rzeczy i chwila wydania
 • Zwłoka z odebraniem lub zwłoka z zapłatą ceny
 • Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy
 • Zakres odpowiedzialności sprzedawcy i chwila powstania wad
 • Zgłoszenie reklamacji – procedura, treść, skutki
 • Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad
 • Gwarancja przy sprzedaży – udzielenie gwarancji i obowiązki gwaranta 

TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJA HANDLOWYCH ORAZ NIEDOZWOLONE PRAKTYKI PO NOWELIZACJI USTAWY

 • Oświadczenie o posiadaniu statutu dużego przedsiębiorcy według nowych zasad
 • Jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?
 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego
 • Zbadanie towaru lub usługi a termin płatności
 • Termin płatności rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela
 • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
 • Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – konsekwencje

SKUTKI NIEWYKONANIA LUB WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY ZAKUPOWEJ

 • Jakie postanowienia w zakresie odpowiedzialności mogą być w umowie zakupowej?
 • Niezachowanie należytej staranności
 • Opóźnienie i zwłoka – różnica i skutki
 • Zastępcze wykonanie umowy zakupowej
 • Kara umowna – wysokość i możliwość stosowania
 • Zadatek i zaliczka oraz przedpłata
 • Odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia​

DZIEŃ 2 / 30 SIERPNIA 2024

8.30 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
9.00
– Rozpoczęcie szkolenia

ROLA ZAKUPÓW STRATEGICZNYCH W FIRMIEZARZĄDZANIE KATEGORIAMI A PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I NEGOCJACJE

 • Wartość dodana w zakupach – co to jest i jak ją wygenerować?
 • Dlaczego podejście strategiczne jest ważne na każdym etapie procesu zakupowego?
 • Kim jest kupiec strategiczny i czy warto, żeby jednocześnie pełnił funkcje taktyczne i operacyjne?

STRATEGIA FIRMY A STRATEGIE KATEGORII ZAKUPOWYCH – POWIĄZANIE, CELE STRATEGICZNE, STRATEGIA I JEJ WDROŻENIE

 • Jaki wpływ mają zakupy na realizowanie celów strategicznych firmy?
 • W jaki sposób kaskadować cele i założenia strategii – z poziomu organizacji do poziomu kategorii zakupowej?
 • Jak wdrażać strategię kategorii, żeby przynosiła oczekiwane rezultaty?

ZMIANY I MEGA TRENDY NA RYNKU ZAKUPÓW – DIGITALIZACJA (AI, ROBOTYZACJA, ONE-DATA), ESG (W TYM REGULACJE PRAWNE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE)

 • AI w zakupach – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?
 • Czy robotyzacja w procesie zakupowym to fanaberia, czy konieczność?
 • ESG – rozłożenie na czynniki pierwsze E-S-G i poszukiwanie zastosowania w zakupach
 • Jak zarządzać zielonymi zakupami i nie nabierać się na greenwashing?

MIEJSCE STRATEGII W PROCESIE ZAKUPOWYM – PROCES ZAKUPOWY I ROLA BUDOWY STRATEGII W PROCESIE

 1. Poziom strategiczny (budżetowanie, planowanie, formułowanie strategii kategorii zakupowych, SRM)
 2. Poziom taktyczny (przygotowanie postępowania zakupowego, wejście na rynek, negocjacje, podpisanie umowy)
 3. Poziom operacyjny (realizacja umowy i jej rozliczanie, reklamacje)
 • W jaki sposób zarządzać strategią kategorii?
 • Jak strategię kategorii wykorzystać w poszczególnych postępowaniach zakupowych?
 • Czy strategia kategorii ma zastosowanie na etapie realizowania i rozliczania dostaw?

SKUTECZNE PLANOWANIE ZAKUPÓW – WPŁYW NA DŁUGOTERMINOWE KORZYŚCI

 • Budżetowanie roczne w firmie a plan zakupowy – czy to jest to samo?
 • Jak planować, kiedy królują zapotrzebowania ad-hoc?
 • Kogo angażować w planowanie zakupów, żeby plan przekładał się na efekt?

ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI: KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI/ PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ ZARZĄDZENIE RELACJAMI Z DOSTAWCAMI (W TYM TYPY RELACJI Z DOSTAWCAMI) I SEGMENTACJA DOSTAWCÓW

 • Jak mapować interesariuszy dla zakupów?
 • Jak zarządzać poszczególnymi grupami interesariuszy?
 • Czy SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami) warto skupiać na kluczowych dostawcach?
 • Jak zarządzać dostawcami w segmencie C (TSM jako element SRM)?

RAPORTOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA KATEGORII ZAKUPOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI KALKULOWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KATEGORII

 • Czy efektywność w zakupach to tylko oszczędności?
 • W jaki sposób mierzyć wskaźniki cenowe i pozacenowe?
 • Jak liczyć oszczędności w dobie rosnących cen?

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo efektywne, najważniejsze jest podejście z punktu widzenia praktycznego, a nie teoretycznego. Umiejętność słuchania uczestników, brak odgórnego narzucania zdania prowadzącego i jego racji, dzielenie się doświadczeniami.

Anna Hałdrzyńska

Feerum S.A.

Profesjonalnie w szczególności pod względem wiedzy ekspertów

Paulina Kinal

Colian sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie.

Iwona Olcen

FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.

Szkolenie na wysokim poziomie, można dużo z niego wynieść.

Mateusz Błaszczyk

RBB STAL S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca.

Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób

Joanna Stawska

DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych sp. z o.o.

Zakres tematyczny bardzo przydatny, prowadzenie na bardzo wysokim poziomie

Ewelina Gajduszewska

Ceramika Paradyż sp. z o.o.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

29—30 sierpnia 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Chmielna 10-25, Gdańsk, 80-748

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 25/07/2024: 2 670 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 16%

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
- materiały szkoleniowe, certyfikat
- przerwy kawowe, lunch.

Cena nie zawiera:

Nocleg Radisson® Hotel & Suites Gdańsk, ul. Chmielna 10, 80-748 Gdansk. Rezerwacja przez Langas Regtech

- 550 pln netto + 23% za noc za pokój 1-osobowy superior ze śniadaniem
- 600 pln netto + 23% za noc za pokój 2-osobowy superior ze śniadaniem
- 140 pln brutto parking - miejsce / dobę

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy pokój superior
Strefy SPA, baseny, sauny, jaccuzzi, groty solne

Informacje o hotelu https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-gdansk

Uwagi:
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT

Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 3 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 670 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Sprzedaż, Zakupy Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji
Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
Sprzedaż, Zakupy Negocjacje w biznesie
Negocjacje w biznesie
więcej
Sprzedaż, Zakupy Certyfikowany Menadżer ds. Zakupów – poziom 1
Certyfikowany Menadżer ds. Zakupów – poziom 1
więcej
Sprzedaż, Zakupy Planowanie i budżetowanie w firmie
Planowanie i budżetowanie w firmie
więcej
Sprzedaż, Zakupy AI w Akcji: Jak Zwiększyć Efektywność Zespołu
AI w Akcji: Jak Zwiększyć Efektywność Zespołu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU