22—23 października 2024R., Regent Warsaw Hotel

Skuteczny Compliance Oficer

Efektywność osobista w zarządzaniu zgodnością

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Praca compliance oficera wymaga posiadania specjalnych kompetencji osobistych, które są niezwykle istotne dla skutecznego wykonywania tego zawodu. Te kompetencje przyczyniają się do skutecznego zarządzania zgodnością i minimalizowania ryzyka w organizacji.

Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w naszym szkoleniu budującym kompetencje osobiste u compliance oficera. Udział w tym intensywnym i praktycznym warsztacie pozwoli wzbogacić kompetencje osobiste compliance oficera oraz przyczyni się do skuteczniejszego wdrażania zasad i procedur w obszarze compliance.

Program szkolenia skupia się na wyznaczaniu i realizacji celów oraz KPI w obszarze compliance. Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z metodą budowania wskaźników oraz cyklem pracy z KPI w odniesieniu do różnych rodzajów ryzyk biznesowych. Poznają też KPI najbardziej charakterystyczne dla compliance.

Szkolenie przedstawia także narzędzia i technologie wspierające obszar compliance. Uczestnicy dowiedzą się jak budować mapę ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji i GRC. Zapoznają się również z narzędziami służącymi budowaniu i zarządzaniu bazą procedur, zarządzaniu ryzykiem w compliance oraz postępowaniach whistleblowingowych.

Korzystając z unikatowego doświadczenia ekspertki prowadzącej to szkolenie uczestnicy zdobędą umiejętności compliance oficera jako „organu śledczego”: poznają zasady budowania hipotez i tez, zachowywania obiektywizmu, prowadzenia rozmów ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie, a także zasady kryminalistyki i budowania raportu z postępowania wyjaśniającego.

Korzyści

 • nauczysz się wyznaczania i realizacji celów oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w compliance
 • nauczysz się skutecznej komunikacji na rożnych szczeblach struktury organizacyjnej
 • poznasz skuteczne narzędzia przydatne w pracy compliance oficera
 • nauczysz się jak skutecznie prowadzić wdrożenia compliance
 • poznasz zasady skutecznego zarządzanie procesem compliance w zespole rozproszonym oraz raportującym matrycowo
 • dowiesz się jak skutecznie prowadzić postępowania i czynności wyjaśniające w procedurach whistleblowingowych w oparciu o 7 zasad kryminalistyki

Podsumowując, to szkolenie pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania celami i wskaźnikami efektywności w obszarze compliance. Dzięki temu programowi uczestnik będzie w stanie skutecznie planować, realizować i monitorować cele compliance, a także wykorzystać narzędzia i technologie wspierające działania w obszarze compliance.

Uczestnicy

 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program

DZIEŃ 1 /22 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

od 8:30  rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.00        Rozpoczęcie szkolenia

WYZNACZANIE I REALIZACJA CELÓW ORAZ KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI W OBSZARZE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

 • dowie się w jaki sposób przełożyć cele biznesowe organizacji na cele w obszarze compliance oraz w jaki sposób je skaskadować
 • pozna praktyczne zastosowanie metody SMART i OKR
 • będzie potrafił wyznaczać i realizować cele compliance w cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • pozna metodę budowania wskaźników i cykl pracy z KPI w odniesieniu do rożnych rodzajów ryzyk biznesowych
 • pozna KPI najbardziej charakterystyczne dla compliance oraz będzie mógł zastosować je w praktyce w szczególności w obszarach, a następnie zastosuje je w Zbilansowanej Karcie Wyników dla obszaru zarządzania zgodnością

Podstawowe

  • whistleblowing – np. zwiększenie efektywności i terminowości rozpatrywania zgłoszeń w terminie do 3 miesięcy do 95% do końca I kwartału
  • konfliktu interesów – np. zarządzenie (wyeliminowanie lub zmitygowanie) 100% konfliktów interesów pracowników na kluczowych stanowiskach w terminie do końca II kwartału
  • szkolenia – np. zwiększenie do 90% poziomu efektywnie przeszkolonych pracowników z obszaru compliance w terminie 6 miesięcy
  • wskaźniki liczbowe (statystyki) dotyczące skarg pracowników na niewłaściwe postępowania według rodzaju zarzutu: molestowanie, nielegalna działalność, oszustwo, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, nieetyczne zachowania, dyskryminacja itp.;

Zaawansowane

  • Koszty zgodności (pomiar czasu i wysiłku związanego z wykonywaniem działań w zakresie zgodności);
  • Średni czas do wykrycia sprawy (MTTD)
  • Średni czas rozwiązania problemu (MTTR)
  • Koszty compliance: pomiar czasu i wysiłku związanego z wykonywaniem działań w zakresie zgodności móc w złagodzeniu tych zadań
  • Liczba oraz waga naruszeń prawa i przepisów branżowych
  • Efektywność dochodzeń lub audytów zgodności: czy słabe punkty zostały poprawione i czy zalecenia zostały wdrożone
  • Redukcja ryzyka
  • i inne;

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

 • pozna cykl Deminga (Plan, Do, Check, Act) jako narzędzie projektowania działań w obszarze compliance
 • będzie potrafił zbudować mapę ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji
 • pozna narzędzia służące budowaniu i zarządzaniu bazą procedur
 • pozna narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem w compliance (typu GRC)
 • pozna narzędzia wspierające w postepowaniach whistleblowingowych
 • pozna narzędzia wykorzystywane do prowadzenia szkoleń w compliance

 15.00      Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 23 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

od 8:30  rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.00        rozpoczęcie szkolenia

COMPLIANCE OFICER JAKO „ORGAN ŚLEDCZY”

Ten moduł szkolenia zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące ich roli jako osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie dochodzeń w przypadku naruszeń zgodności. W ramach tego modułu uczestnik zdobędzie następujące umiejętności:

 • Poznanie zasad budowania hipotez i tez: Uczestnicy nauczą się jak formułować i budować hipotezy oraz tezy na podstawie zebranych dowodów i informacji. Będą w stanie skutecznie analizować sytuacje i dochodzić do wniosków na podstawie dostępnych danych.
 • Zachowanie obiektywizmu: Uczestnicy nauczą się, jak utrzymać obiektywizm i neutralność w procesie dochodzenia. Będą świadomi własnych uprzedzeń i nauczą się podejść do sprawy w sposób profesjonalny i bezstronny.
 • Przeprowadzenie rozmowy ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie: Uczestnicy nauczą się technik przeprowadzania rozmów z osobami zaangażowanymi w sprawę, takimi jak zgłaszający, świadek i podejrzany. Pozyskają umiejętności komunikacyjne, które pomogą im uzyskać dokładne informacje i zrozumieć perspektywę każdej ze stron.
 • Poznanie 7 złotych zasad kryminalistyki: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat siedmiu złotych zasad kryminalistyki, które pomogą im skutecznie prowadzić dochodzenia. Będą mieli świadomość kluczowych aspektów takich jak: zabezpieczanie miejsc zdarzenia, gromadzenie i analiza dowodów, przestrzeganie procedur, zachowanie niezależności i obiektywizmu, dokładność i staranność, współpraca z innymi służbami i ekspertami oraz właściwa dokumentacja postępowania.
 • Budowanie raportu z postępowania wyjaśniającego: Uczestnicy nauczą się jak skutecznie dokumentować wyniki dochodzenia w postaci raportu. Dowiedzą się, jakie elementy powinien zawierać raport, jak przedstawiać zebrane dowody i wnioski oraz jakie rekomendacje można sformułować na podstawie zebranych informacji.

Metody:

Szkolenie rozwojowe dla Compliance Officerów, specjalistów compliance i koordynatorów compliance złożony jest z pojedynczych modułów szkoleniowych. Każdy moduł stanowi kompletną całość, zawierającą część w formie miniwykładowów i  prezentacji oraz ćwiczenia aktywizujące (diagnostyczne i utrwalające).

Moduły szkoleniowe prowadzone są zgodnie z cyklem Kolba, podczas których uczestnik wykonuje ćwiczenia diagnostyczne samodzielnie lub w grupach, następnie zdobywa i uzupełnia wiedzę podczas miniwykładów i prezentacji, by następnie móc wykonać ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Przedstawiony poniżej zakres szkolenia przewidziany jest na dwa  dni szkoleniowe i stanowi całość, następujących po sobie modułów, skonstruowanych tak, aby uczestnik w każdym kolejnym module utrwalał i uzupełniał wiedzę oraz umiejętności wyniesione z poprzedniego modułu.

Jednym z etapów szkolenia jest ułożenie planu postępowania wyjaśniającego prowadzonego na skutek zgłoszenia sygnalisty, zawierającego

 • rozmowy ze zgłaszającym,
 • rozmowy ze świadkami,
 • rozmowy z osobami wskazanymi jako dopuszczające się naruszeń

oraz przygotowanie wzoru raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające.

Pod koniec  szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę. 

Test wiedzy składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

22—23 października 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/10/2024: 2 570 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe (prezentacje, handouty, materiały dodatkowe)
przerwy kawowe, lunche
możliwość przystąpienia do egzaminu i potwierdzenia kompetencji po szkoleniu
certyfikat

Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 870 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 570 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 69 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie "Skuteczny Compliance Oficer" to intensywny program, który ma na celu budowanie kompetencji osobistych u compliance oficera oraz umożliwienie skutecznego wdrażania zasad i procedur w obszarze compliance. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne umiejętności do prowadzenia skutecznego zarządzania zgodnością i minimalizowania ryzyka w organizacji. Podczas szkolenia skoncentrujemy się na wyznaczaniu i realizacji celów oraz kluczowych wskaźników efektywności w obszarze compliance. Uczestnicy poznają metody przekładania celów biznesowych organizacji na cele w obszarze compliance oraz sposoby ich skaskadowania. Przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu metody SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) oraz OKR (Objectives and Key Results). Dzięki temu uczestnicy będą w stanie wyznaczać i realizować cele compliance w cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act). Poznamy również metodę budowania wskaźników efektywności (KPI) i cyklu pracy z nimi, które będą odnosić się do różnych rodzajów ryzyk biznesowych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać najbardziej charakterystyczne KPI dla obszaru compliance i zastosować je w praktyce, w szczególności w obszarach takich jak whistleblowing, konfliktu interesów czy szkoleń. Kolejny moduł szkolenia będzie poświęcony narzędziom i technologiom wspierającym obszar compliance. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie korzystać z cyklu Deminga (Plan, Do, Check, Act) jako narzędzia projektowania działań w obszarze compliance. Przeanalizujemy budowę mapy ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji oraz poznamy narzędzia służące do budowy i zarządzania bazą procedur. Uczestnicy zapoznają się również z narzędziami wspierającymi zarządzanie ryzykiem w compliance, takimi jak narzędzia typu GRC (Governance, Risk, Compliance) oraz narzędzia do prowadzenia postępowań whistleblowingowych. Przedstawimy również narzędzia wykorzystywane do prowadzenia szkoleń w obszarze compliance. W kolejnym module skupimy się na efektywnej komunikacji w pracy compliance oficera. Uczestnicy poznają zasady komunikacji z organami zarządzającymi i nadzorczymi, takimi jak zarząd, komitet audytu czy rada nadzorcza. Nauczą się przygotowywać skuteczną komunikację wewnętrzną dotyczącą tematyki compliance skierowaną do pracowników. Poznamy techniki udzielania skutecznego feedbacku pracownikom, współpracownikom i członkom zespołu. Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia angażujących prezentacji dotyczących tematyki compliance oraz nauczą się zasad wystąpień publicznych. Ostatni moduł szkolenia poświęcony będzie roli compliance oficera jako "organu śledczego". Uczestnicy poznają zasady budowania hipotez i tez oraz nauczą się zachować obiektywizm. Dowieją się, jak przeprowadzać rozmowy ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie, zgodnie z zasadami kryminalistyki. Zdobędą również umiejętności budowania raportów z postępowań wyjaśniających. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję korzystać z unikatowego doświadczenia ekspertki, która poprowadzi to szkolenie. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i studiom przypadków, uczestnicy będą mogli natychmiast wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu "Skuteczny Compliance Oficer", które zapewni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania roli compliance oficera.