22 lutego 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Skuteczne praktyki w funkcjonowaniu spółek kapitałowych po nowelizacji KSH

Przegląd najważniejszych regulacji

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Niedoskonałość obecnych regulacji, rozwój nowych technologii a w szczególności epidemia koronawirusa przyczyniły się do największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz nowe regulacje, rozwiązania prawne i skuteczne praktyki w funkcjonowaniu spółek kapitałowych po nowelizacji KSH z 13.10.2022 r.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej
 • Jakie uprawnienia ma wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej
 • Jakie są efektywne narzędzia zarządzania grupą kapitałową
 • Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu
 • Jakie są nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie instytucji doradcy rady nadzorczej

Uczestnicy

 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych,
 • Kierownicy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Kierownicy w Biurach Obsługi Organów Spółki,
 • Członkowie Zarządu,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Program

22 lutego 2024R.

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

ZMIANY KSH – WPROWADZENIE, CEL, PRAKTYKA
I WĄTPLIWOŚCI

 • przyczyny nowelizacji KSH
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

ZARZĄD PO NOWELIZACJI KSH

 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • jaki wpływ nowe przepisy będą miały na osoby pełniące funkcję w chwili wejścia w życie przepisów?
 • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
 • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowego wezwania wobec zarządu

RADA NADZORCZA PO NOWELIZACJI KSH

 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • wybór doradcy – podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje
 • dostęp do dokumentów stanowiących podstawę badania – nowe obowiązki zarządu
 • pisemny raport z badania – możliwość upublicznienia
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarząd obowiązków
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • zawiadomienie o terminie posiedzenia biegłego rewidenta – nowy obowiązek
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • posiedzenie bez formalnego zwołania w radzie nadzorczej
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji

UMOWA I STATUT SPÓŁKI – JAKIE ZMIANY WARTO WPROWADZIĆ PO NOWELIZACJI KSH

 • nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki
 • jakie kwestie regulujemy w statucie / umowie, a jakie w regulaminie zarządu lub regulaminie rady nadzorczej?
 • protokół – co można uregulować w umowie / statucie?
 • doradca rady nadzorczej – ograniczenie lub wyłączenie w umowie
 • zmiana porządku obrad, a postanowienia w umowie / statucie spółki
 • wyłączenie obowiązku informacyjnego zarządu

PRAWO GRUP SPÓŁEK – PIERWSZE DOŚWIADCZENIE
I PROBLEMY

 • cel nowelizacji KSH – wprowadzenie prawa holdingowego
 • grupa spółek – czy nowe przepisy mają charakter obligatoryjny dla spółek?
 • umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • pierwszeństwo grupy spółki przed interesem spółek
 • jak określić wspólną strategię gospodarczą i wspólny interes?
 • jaki warunki należy spełnić, aby przystąpić do grupy spółek?
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • jakie uprawnienia posiada wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej?
 • odkupienie udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • kto odpowiada za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej?
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie Prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • Prelekcja,
 • Warsztaty,
 • Dyskusje

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

„Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.”

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 250 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
On-line RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
On-line Neuromarketing w sieci
Neuromarketing w sieci
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowelizacja KSH 2022 nowe szkolenie biura zarządu

W lutym 2022 r. uchwalona została kolejna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. To największa reforma Kodeksu Spółek Handlowych od 20 lat. Szkolenie biura zarządu powinno być obowiązkowym elementem przygotowującym do zmian w każdej spółce. Zmiany te zostały wprowadzone w Kodeksie Spółek Handlowych wraz z uchwałą z dnia 02.09.2022 r.

Zmiany w KSH wpływają na funkcjonowanie firmy, które nakładają na nią nowe prawa i obowiązki. Aby mieć pewność, że spółka spełnia wszystkie wymagane elementy z nowej uchwały, zapraszamy na szkolenie z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2022.

Szkolenie biura zarządu, które przygotuje na najważniejsze zmiany związane z nowelizacją KSH 2022

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować, musi być przygotowana na zmiany przyjęte w nowelizacji KSH. Zmiany te dotyczą m.in. obowiązków i uprawnień rady nadzorczej, uprawnień wspólników i akcjonariuszy spółki oraz obowiązków i uprawnień byłego członka zarządu.

Podczas szkolenia biura zarządu dowiesz się również, czym jest instytucja doradcy rady nadzorczej i jakie korzyści przynosi jej wprowadzenie do spółki. Dodatkowo omówione zostaną tematy związane z zarządzaniem grupą kapitałową oraz przedstawione zostaną efektywne narzędzia do zarządzania spółką.

Zmiany w KSH 2022 roku, które wpływają na ład korporacyjny? Czym jest ład korporacyjny i co oznacza dla spółki?

Ład korporacyjny obejmuje zatem zarządzanie relacjami między kadrą kierowniczą spółek, ich organami, wspólnikami/akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami, w tym pracownikami i organami regulacyjnymi.

Ład korporacyjny to ramy, za pomocą których ustalane są cele spółki, środki do osiągnięcia tych celów oraz narzędzia do ich monitorowania. W tym artykule szczegółowo omówiliśmy ład korporacyjny, a na naszym szkoleniu dla rad nadzorczych dowiesz się, jak zmiany w KSH 2022 r. wpływają na ład korporacyjny.

Czym jest ład korporacyjny?

Business judgement rule w nowelizacji KSH 2022!

W art. 2112 §3 według nowelizacji KSH 2022 zostanie wprowadzone do polskiego prawa handlowego zasada oceny biznesowej (business judgement rule) przy ocenie działań członków organów spółek.

Zasada oceny biznesowej, wywodząca się z doktryny i orzecznictwa prawa spółek. Business judgement rule dokonywane jest przez członków organów spółki, którzy są odpowiedzialni za główne działania operacyjne i podejmowanie decyzji w spółce - zarządów i rad nadzorczych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym omówiliśmy zasadę oceny biznesowej spółek.

Business Judgment Rule w nowym Kodeksie Spółek Handlowych