13—14 października 2021R., Regent Warsaw Hotel

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Zdobądź i potwierdź kwalifikacje w zakresie zabezpieczenia i wspierania pracy organów spółki

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Od wielu lat Langas Group współpracuje ze środowiskiem specjalistów obsługujących organy korporacyjne przekazując wiedzę i umiejętności poszukiwane w biurach zarządu i departamentach korporacyjnych przedsiębiorstw.

Obecnie poziom specjalizacji oraz rozległość kwalifikacji niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego działania w tym obszarze rynku jest tak duża, a odpowiedzialność specjalistów – coraz poważniejsza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, współpracujący z Langas eksperci przygotowali zestaw kwalifikacji charakteryzujący kluczowe stanowiska występujące w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem egzaminowania.

Szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, trudne do przekazania w krótkim czasie w rzetelny i uporządkowany sposób, a także liczne umiejętności „miękkie” które trzeba po prostu przećwiczyć.

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy kurs, pozwalający na maksymalizację efektu wzrostu kwalifikacji dzięki koncentracji na praktycznych ćwiczeniach i analizach case’ów. Będzie to intensywny kurs obejmujący najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną dotyczącą obsługi organów spółek oraz kompetencje organizacyjne niezbędne na tym stanowisku​.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Kurs składa się z

 • dwudniowych zajęć praktycznych z ekspertami (ćwiczenia i studia przypadków, efektywne rozwiązania sprawdzone w pracy biur zarządu wielu firm);
 • egzaminu certyfikacyjnego.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

Korzyści:

Uzyskasz certyfikat obiektywnie potwierdzający Twoją wiedzę jako Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • w zakresie stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek,
 • będziesz wiedzieć jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza,
 • będziesz umieć przygotować i koordynować przebieg posiedzeń,
 • będziesz umieć analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania,
 • będziesz wiedzieć jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów,
 • będziesz umieć efektywnie zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety,
 • będziesz potrafić planować działania i ustalać cele,
 • będziesz umieć tworzyć efektywne, ciekawe i realizujące cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji,
 • będziesz umieć efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 13 października 2021

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI – ZAGADNIENIA „MIĘKKIE” 

9.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Małgorzata Głębocka – Szurko

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki – narzędzia
 • Podejście procesowe w obsłudze biura zarządu spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zasady ustalania priorytetów
 • Techniki pracy pod presją czasu

KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENTA WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI

 • Technika ustalania celów SMART
 • Planowanie działań – harmonogram

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ – ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE

 • Przygotowanie spotkania
 • Ustalenie porządku obrad
 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów
 • Rozpoczęcie spotkania
 • Prezentowanie możliwych rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania

16.00 – Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 2 / 14 października 2021

OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, UCHWAŁ, DOKUMENTACJI PRAWNEJ, PROTOKOŁY,  PROCES KONTRAKTOWANIA – ZAGADNIENIA PRAWNE

8.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki?

 • Nowelizacja KSH – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KRS – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KC – najważniejsze przepisy
 • Nowelizacja KPC – postępowanie gospodarcze – najważniejsze przepisy
 • Nowe obowiązki – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?

ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

 • Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?
 • Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?
 • W jaki sposób powoływany jest zarząd?
 • W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?
 • W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?
 • Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?
 • Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne
 • Rola rady nadzorczej
 • Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie
 • Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?
 • Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?
 • Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu
 • Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce

ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?

 • Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej
 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
 • Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
 • Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
 • Rejestr akcjonariuszy spółek – nowe obowiązku spółek
 • Obowiązek wyboru firmy prowadzącej rejestr, podpisanie umowy, koszty
 • Kto zgłasza wniosek do rejestru?
 • W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?
 • Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami?

 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?
 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?
 • Co należy przygotować do posiedzenia?
 • Jak przygotować projekt uchwały?
 • Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?
 • Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?
 • Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki
 • Case study: projekt uchwały
 • Case study: procedury przygotowania posiedzeń

ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?

 • Obligatoryjne elementy protokołu
 • Tworzenie protokołów
 • Udostępnianie protokołu, kto podpisuje i przechowuje protokół?
 • Przechowywanie protokołów w księdze protokołów
 • Udostępnianie protokołów
 • Case study: Protokoły z posiedzeń

KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania?

 • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?
 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia
 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?
 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy
 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?
 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień
 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody

 • wykłady i dyskusje grupowe,
 • analizy wybranych aktów prawnych
 • analizy kazusów i orzecznictwa

Pierwszy dzień szkolenia realizowany jest w formule warsztatowej. Podczas drugiego dnia zajęć wykorzystywane będą wykłady, dyskusje grupowe, analizy wybranych aktów prawnych oraz analizy kazusów i orzecznictwa. 

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% punktów. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane. Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowujący do roli asystenta i uzupełniający wiedzę osób, które obejmują już stanowisko Asystenta Zarządu

Szkolenie Asystent Zarządu to kompleksowy kurs, który umożliwia zwiększenie kwalifikacji kandydata na asystenta zarządu, a także uzupełnienie wiedzy osobie, która pełni już tę funkcję. Szkolenie Asystent Zarządu obejmuje najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną dotyczącą obsługi organów spółek oraz kompetencje organizacyjne niezbędne na tym stanowisku​.

Szkolenie prawne dla Asystenta Zarządu — dlaczego warto brać w nim udział nawet jeśli jesteś już Asystentem?

Nie ma lepszego argumentu, niż to, że posiądziesz niezbędną wiedzę, by pełnić funkcję Asystenta Zarządu. A jeśli już pełnisz tę funkcję, to uzupełnisz swoją wiedzę i zyskasz świeże spojrzenie na wszelkie zmiany prawne, które być może miały miejsce od rozpoczęcia swojej kadencji. Szkolenie stacjonarne i szkolenie online jest certyfikowane. Biorąc udział w szkoleniu na asystenta zarządu, otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Szkolenie prawne przygotowane z myślą o pełnieniu funkcji asystenta zarządu jest zbiorem wiedzy z zakresu prawa i asystowania w radzie zarządu zgodnie z wymogami dla tegoż stanowiska. Na szkoleniu w Langas „Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej” nauczysz się stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek w tym również, jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Szkolenie stacjonarne w Warszawie przygotuje cię również do koordynowania posiedzeń, ustalania priorytetów, zarządzania, efektywnego planowania. A także zdobędziesz umiejętności takie jak analiza zapisów umowne i koordynacja procesu kontraktowania. Nauczysz się również jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów.

Szkolenie Asystent Zarządu organizowane przez Langas — kto powinien wziąć udział?

Z pełną odpowiedzialnością do uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie, o tematyce prawno-organizacyjnej dla asystenta zarządu zapraszamy przede wszystkim asystentów zarządu rady nadzorczej, asystentów prezesa. Kierowników biur zarządu i referentów. Ponadto w szkoleniu powinny wziąć udział osoby zajmujące stanowisko specjalisty do spraw obsługi władz spółki i ds. organizacyjnych.

Asystent Zarządu i jego kwalifikacje zgodnie z PRK

Opis kwalifikacji został przygotowany zgodnie z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, która podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) składa się z ośmiu poziomów. Każdą z nich opisują ogólne stwierdzenia, charakteryzujące wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie muszą spełniać osoby o określonym poziomie kwalifikacji.

Szczegółowy opis kwalifikacji umieściliśmy w poniższym artykule.

Kwalifikacje w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej