16—17 listopada 2021R., Warszawa i on-line

Certyfikat asystenta zarządu i rady nadzorczej

zdobądź i potwierdź kwalifikacje w zakresie zabezpieczania i wspierania pracy organów spółki

ZAREZERWUJ MIEJSCE

BIURO ZARZĄDU

Od wielu lat Langas Group współpracuje ze środowiskiem specjalistów obsługujących organy korporacyjne przekazując wiedzę i umiejętności poszukiwane w biurach zarządu i departamentach korporacyjnych przedsiębiorstw.

Obecnie poziom specjalizacji oraz rozległość kwalifikacji niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego działania w tym obszarze rynku jest tak duża, a odpowiedzialność specjalistów – coraz poważniejsza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, współpracujący z Langas eksperci przygotowali zestaw kwalifikacji charakteryzujący kluczowe stanowiska występujące w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem egzaminowania.

Szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, trudne do przekazania w krótkim czasie w rzetelny i uporządkowany sposób, a także liczne umiejętności „miękkie” które trzeba po prostu przećwiczyć.

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy kurs, które pozwala na indywidualne zaplanowanie procesu nauki oraz maksymalizację efektu wzrostu kwalifikacji dzięki koncentracji na praktycznych ćwiczeniach i analizach case’ów. Będzie to intensywny kurs obejmujący najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną dotyczącą obsługi organów spółek oraz kompetencje organizacyjne niezbędne na tym stanowisku​.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Kurs składa się z

 • modułów realizowanych w formule e- elearningowej (wykłady i prezentacje, które każdy uczestnik może przejść w dogodnym dla siebie tempie, powtarzać i doskonalić swoją wiedzę na temat regulacji prawnych istotnych dla obsługi organów spółek);
 • dwudniowych zajęć praktycznych z ekspertami (ćwiczenia i studia przypadków, efektywne rozwiązania sprawdzone w pracy biur zarządu wielu firm);
 • egzaminu certyfikacyjnego.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

Korzyści

Uzyskasz certyfikat obiektywnie potwierdzający Twoją wiedzę jako Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • w zakresie stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek,
 • będziesz wiedzieć jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza,
 • będziesz umieć przygotować i koordynować przebieg posiedzeń,
 • będziesz umieć analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania,
 • będziesz wiedzieć jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów,
 • będziesz umieć efektywnie zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety,
 • będziesz potrafić planować działania i ustalać cele,
 • będziesz umieć tworzyć efektywne, ciekawe i realizujące cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji,
 • będziesz umieć efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program

Moduły e-learnigowe realizujesz w swoim tempie
dostępne przez 6 miesięcy od momentu zapisu na kurs

Asystencki zestaw przepisów prawnych regulujący funkcjonowanie spółki

 • Kodeks spółek handlowych
 • Kodeks cywilny
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Ustawa o rachunkowości
 • Inne niezbędne akty prawne
 • Przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące, vacatio legis, nowelizacje, itd.

Asystent w kontakcie ze wspólnikami i akcjonariuszami

 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?
 • Kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników
 • Sposób zwołania posiedzenia, ogłoszenie, dane udostępniane na stronie internetowej
 • Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowi w spółce akcyjnej
 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
 • Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
 • Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców a udostępnianie dokumentacji
 • Porządek obrad, głosowanie jawne i tajne, przewodniczący posiedzenia
 • Lista akcjonariuszy / lista wspólników
 • Prawo głosu i obliczanie kworum
 • Bezwzględna większość głosów i kwalifikowana większość

Umowa spółki i statut spółki

 • Umowa, statut i akt założycielski
 • Kapitał zakładowy, udziały i akcje
 • Postanowienia istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne, a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
 • Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
 • Jakie postanowienia w umowie spółki mogą  „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?
 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?

Przechowywanie dokumentów

 • Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
 • Zasady prawne archiwizowania dokumentów
 • Forma przechowywania dokumentów spółki
 • Terminy przechowywania dokumentów

Dokumentacja kontraktowa w spółkach kapitałowych

 • Rodzaje umów: sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, zlecania, itd.
 • Rejestr umów w spółkach kapitałowych
 • Komparycja umowy, struktura umowy, załączniki, itd.
 • Najważniejsze postanowienia: określenie płatności, przedmiot umowy, itd.

szkolenie praktyczne
DZIEŃ 1 / 16 listopada 2021

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI – ZAGADNIENIA „MIĘKKIE”

Ekspert: Małgorzata Głębocka – Szurko

9.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

 BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki – narzędzia
 • Podejście procesowe w obsłudze biura zarządu spółki

DOSKONALENIE STANDARDÓW ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zasady ustalania priorytetów
 • Techniki pracy pod presją czasu

KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENTA WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI

 • Technika ustalania celów SMART
 • Planowanie działań – harmonogram

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO

 • Jak zbudowana jest efektywna prezentacja?
 • Założenia merytoryczne prezentacji – cele ogólne i szczegółowe
 • Charakterystyka odbiorców, ich potrzeby, preferowane style komunikacyjne itp.
 • Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów
 • Przygotowanie miejsca prezentacji
 • Prezentacja w ostatniej chwili (praktyczne rady)

PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ – ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE

 • Przygotowanie spotkania
 • Ustalenie porządku obrad
 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów
 • Rozpoczęcie spotkania
 • Prezentowanie możliwych rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony
 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia
 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania

16.00 – Zakończenie szkolenia

szkolenie praktyczne
DZIEŃ 2 / 17 listopada 2021

OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, UCHWAŁ, DOKUMENTACJI PRAWNEJ, PROTOKOŁY,  PROCES KONTRAKTOWANIA – ZAGADNIENIA PRAWNE

08.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

OBOWIĄZKI ASYSTENTA WE WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ

 • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej?
 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?
 • Co należy przygotować do posiedzenia?
 • Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?
 • Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?
 • Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki
 • Case study: procedury przygotowania posiedzeń
 • Regulamin zarządu i rady nadzorczej

SPORZĄDZANIE UCHWAŁ I PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

 • Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarząd lub radę nadzorczą?
 • Techniki legislacji wykorzystywane przy tworzeniu uchwał i protokołów
 • Obowiązkowa zawartość dokumentu – Co powinna zawierać treść?
 • Uzgadnianie a wersja ostateczna
 • Podpisywanie protokołu
 • Określenie czynności zwykłego zarządu
 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
 • Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
 • Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?

SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Obieg sprawozdań w spółce kapitałowej
 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • Terminy czynności przy przygotowaniu sprawozdań
 • Wymagania dotyczące sprawozdań
 • Dostęp do informacji – biegły rewident
 • Udostępnianie sprawozdania i złożenie do rejestru

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS I CZYTANIE DOKUMENTÓW Z KRS

 • Postępowanie aktualizujące w KRS
 • Jak czytać dokumenty z KRS?
 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności a KRS

JAK TWORZYĆ POSTANOWIENIA ZABEZPIECZAJĄCE WYKONANIE UMOWY?

 • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady i dyskusje grupowe,
 • analizy wybranych aktów prawnych
 • analizy kazusów i orzecznictwa

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% punktów. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

16—17 listopada 2021R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa i on-line

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/11/2021: 1 770 PLN - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
udział w egzaminie certyfikującym dla jednej osoby oraz certyfikat
materiały i dostęp do modułów e-learningowych przez 6 miesięcy od rejestracji na szkolenie
lunche i przerwy kawowe (przy modułach stacjonarnych)

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

Cena: 2 170 PLN
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN
do zmiany ceny zostało 95 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
więcej
On-line Zarządzanie zespołem wirtualnym
Zarządzanie zespołem wirtualnym
więcej
On-line Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
więcej
On-line Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce
Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU