Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (KSH 2021)

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (KSH 2021)

mec. Anna Adamczyk, 12/01/2021

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021. Nowelizacja dotyczy zmian zasada funkcjonowania w obrocie prawnym akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjna. Ponadto zmiany te dotyczą również funkcjonowania biura zarządu i nowych obowiązków dla członków biura zarządu. W dzisiejszym artykule poruszamy część dotyczącą spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – jakie weszły zmiany?

Przede wszystkim zmiana dotyczy dokumentów akcji. Wcześniej funkcjonowały one jako dokumenty wydawane w tradycyjnej formie papierowej. Natomiast na mocy ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, dokumenty akcji będą funkcjonowały jako zapis w elektronicznym rejestrze, który będzie prowadzony przez uprawnioną do tego instytucję finansową. Co to oznacza? Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, iż wydawanie akcji w formie dokumentu papierowego jest zakazane. Natomiast identyfikacja akcjonariusza dokonywana jest poprzez wpis w rejestrze elektronicznym. Ograniczona legitymacja dokumentów akcji w formie papierowej według ustawy określona została na 5 lat od dnia funkcjonowania ustawy nowelizującej.

Najważniejsze zmiany w KSH

Nowy rejestr akcjonariuszy, o którym wspominaliśmy wyżej to jedna z najważniejszych zmian, która nastąpiła po nowelizacji KSH. Oznacza to, że rejestr akcjonariuszy musi być prowadzony przez instytucję finansową, która jest uprawniona do tego typu czynności. Czyli prowadzenia rachunków Papierów Wartościowych. Cała procedura odbywa się na zlecenie spółki. Ponadto spółka jest obowiązana do zawarcia umowy z instytucją finansową. Nowy rejestr elektroniczny będzie zawierał w sobie spis wszystkich emitowanych przez spółkę akcji. Niezależnie od tego, czy będą to akcje na okaziciela, czy imienne. Bardzo ważnym elementem tej zmiany jest również fakt, że dokumentem potwierdzającym prawo do akcji będzie świadectwo rejestrowe. Świadectwo będzie wydawane przez instytucję finansową, z którą spółka podpisała umowę.

Skutki wpisu do rejestru

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych Przewiduje, że ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na akcji lub jej nabycie następuje momencie dokonania wpisu w elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Wpis ten wskazujący nabywcę, zastawnika lub użytkownika będzie rozumiany jako wpis konstytutywny.

Wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązuje spółkę do czynności wezwania swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Czynność wezwania ustanowiona zostaje na pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy. Ponadto informacje o wezwaniu muszą być udostępnione na stronie internetowej. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ za niedopełnienie obowiązku wezwania akcjonariuszy do przedłożenia dokumentów akcji w spółce, a także jeśli spółka nie zawrze umowy z instytucją finansową o prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, może zostać ukarana sankcją finansową. Grzywna nałożona wynikająca z sankcji przewidziana jest do kwoty 20 000 zł.

Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą zmian i nowych obowiązków dla biura zarządu i członków biura zarządu zapraszamy serdecznie na szkolenie. A także do wzięcia udziału w wydarzeniach i spotkaniach tematycznych. jednym z nich jest konferencja KSH, na którą również zapraszamy.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU