Czy Prosta Spółka Akcyjna jest modelem organizacji dla każdego?

Prosta spółka akcyjna wydaje się dobrym rozwiązaniem dla startupów i innych spółek poszukujących inwestorów

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Prawo, Biuro Zarządu

Czy Prosta Spółka Akcyjna jest modelem organizacji dla każdego?

mec. Anna Adamczyk, 22/03/2022

PSA z pewnością jest jedną z najprostszych w zakładaniu firm prawnych prowadzenia działalności: niski wymagany kapitał zakładowy (już od 1 zł), szybkie i proste wpłaty i wypłaty na rzecz inwestorów, możliwość sprzedaży akcji przez e-mail – te zalety nowego typu spółki powodują, że zainteresowały się nią przede wszystkim startupy.

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nową formą prowadzenia działalności gospodarczej, możliwą do wykorzystania dopiero od 1 lipca 2021 roku.

Jej wprowadzenie miało znacznie ułatwić rozwój polskich startupów i firm nastawionych na pozyskiwanie zewnętrznych inwestycji.

Dlaczego twoja firma powinna wprowadzić ESG: klucz do zrównoważonego rozwoju

W erze rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, skrót ESG (Environmental, Social, and Governance) zyskuje na znaczeniu w biznesie. ESG oznacza podejście do prowadzenia działalności, które uwzględnia nie tylko zysk finansowy, ale także wpływ na środowisko,...

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją

  Dziedzina sztucznej inteligencji szybko ewoluuje w różnych sektorach i branżach, pozostawiając specjalistów ds. technologicznych i zarządzania bez wspólnej terminologii używanej w zarządzaniu sztuczną inteligencją. Nawet wyszukiwanie definicji “sztucznej...

Skuteczności szkoleń prawnych

Skąd wiesz, że działa?

Początek trilogu o AIA

podsumowanie stanowiska negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Unia Europejska przyjrzy się zgodności OpenGPT z RODO

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance

Jak obecnie, po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wygląda odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance? A jak się do tego ma projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?...

Czekając na ustawę o sygnalistach

W grudniu mija rok, od kiedy Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać zaimplementowana przez państwa członkowskie. Polska wciąż jest w grupie krajów, które nie wprowadziły odpowiednich przepisów chroniących...

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

(zapis fragmentu wystąpienia podczas Forum Nowego KSH)

Prosta Spółka Akcyjna – nowa spółka na sprawdzonych podzespołach

Prosta spółka akcyjna wykorzystuje mechanizmy 3 znanych już rodzajów spółek:

 1. Spółki z o.o. – stąd ustawodawca zaczerpnął model organizacji pracy zarządu i odpowiedzialności.
 2. Spółki akcyjnej – stąd przejęto szybkie zbieranie kapitału poprzez emisję akcji.
 3. Spółki osobowej – do prostej spółki akcyjnej można wnieść wkład w postaci pracy, co jest niemożliwe w przypadku np. spółki z o.o. czy standardowej spółki akcyjnej.

Do tych elementów dodano nowe rozwiązania i stworzono zupełnie nową formę prawną, która:

 1. Jest tania w założeniu i prowadzeniu, dzięki uproszczeniu zasad w stosunku do tych stosowanych w spółce akcyjnej. Między innymi w PSA nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej (częściowo tę rolę może pełnić Rada Dyrektorów) czy badania sprawozdań przez biegłego rewidenta.
 2. Umożliwia szybkie inwestowanie i wypłaty środków ze spółki. Umożliwia podwyższanie kapitału akcyjnego w łatwiejszy sposób – nie jest do tego wymagana zmiana umowy spółki. To oznacza też mniejsze koszty podwyższenia. Będzie też można wypłacić środki z kapitału akcyjnego, co dotychczas w ogóle nie było możliwe.
 3. Przewiduje ponadto:
  1. wniesienie do spółki aportu w postaci pracy, co jest bardzo częste w startupach
  2. wypłaty z kapitału akcyjnego
  3. ustanowienia akcji założycielskich
  4. sprzedaż zdematerializowanych akcji poprzez e-mail

Kapitał akcyjny od 1 zł

Prosta Spółka Akcyjna nie wymaga kapitału do swojego założenia, co może obniżać jej wiarygodność na rynku. Jednak po stronie zalet można wskazać, że zmiana tego kapitału nie będzie w przyszłości powodować konieczności zmiany umowy spółki, co też obniża koszty obsługi prawnej podmiotu.

W przypadku prostej spółki akcyjnej kapitał akcyjny jest oderwany od wartości akcji. Akcje są beznominałowe (nie mają ustalonej wartości nominalnej). Pozwala to na łatwiejsze podnoszenie i obniżanie kapitału oraz lepiej oddaje rzeczywistą sytuację finansową spółki – kapitał akcyjny to rzeczywiście wniesione wkłady (pieniężne i nie tylko) na pokrycie akcji. Ponadto akcjonariusze PSA mogą objąć akcję w zamian za wykonaną pracę (know-how). Wreszcie wkłady pieniężne będą mogły zostać wniesione w terminie aż 3 lat od objęcia akcji. Pozwoli to na umówienie się na wpłaty kapitału do spółki w określonych transzach.

Wypłata środków z kapitału spółki

Prosta Spółka Akcyjna przewiduje jeszcze jedną ważną odmienność od dotychczasowych modeli organizacyjnych – w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma możliwości zwrotu wniesionego kapitału bez przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału.

W prostej spółce akcyjnej środki wpłacone na kapitał akcyjny spółki mogą zostać zwrócone na rzecz wpłacającego wspólnika. Nie jest do tego potrzebne przeprowadzenie procedury obniżenia kapitału. Środki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy pod warunkiem że wypłata nie zagrozi wypłacalności spółki.

Dla kogo PSA?

Prosta spółka akcyjna wydaje się dobrym rozwiązaniem dla startupów i innych spółek poszukujących inwestorów. Znaczne uproszczenia względem spółki akcyjnej, przy zachowaniu zalet spółki z o.o. czy spółki osobowej powinny okazać się funkcjonalnym narzędziem.

Jednak PSA będzie bardzo mało wiarygodnym partnerem dla wierzycieli, którzy do oceny wiarygodności partnera podchodzą w sposób tradycyjny między innymi poprzez wartość majątku.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU