Know Your Customer - KYC w praktyce

Zobacz wszystkie / Znaleziono 154
Compliance, AML

Know Your Customer - KYC w praktyce

Know Your Customer – KYC w praktyce, 25/02/2021

Wdrażanie procedur w przedsiębiorstwach to ważny element zabezpieczający jednocześnie interesy firmy i klienta. Procedury można podzielić na obowiązkowe i takie, które są dobrymi praktykami i warto je wdrożyć. Czy wiesz czym jest KYC, czy jest Ci potrzebne? Co obejmuje Know Your Customer? Dowiesz się tego z dzisiejszego artykułu.

Czym jest KYC i czy trzeba je wprowadzić?

Z angielskiego KYC oznacza Know Your Customer. Czyli po prostu Poznaj Swojego Klienta (PSK). KYC jest procedurą należytej staranności. To nic innego jak identyfikacja klienta i jego działań. Polityka KYC zakłada między innymi sprawdzenie tożsamości klienta, czy pozyskiwania przez niego funduszy, które są przedmiotem transakcji. Najczęściej możemy spotkać się z procedurą KYC w bankach i innych instytucjach finansowych, a to dlatego, że instytucje obowiązane muszą stosować procedury wewnętrzne AML. Dlaczego jest to takie ważne? Obowiązek KYC wynika z ustawy o przeciwdziałaniu i praniu pieniędzy, a wdrożenie procedur AML to kluczowe działanie, które wpływa na przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Wdrożenie KYC w każdej firmie jest dobrą praktyką i elementem procedur bezpieczeństwa, a także niwelowania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Chociaż obowiązek KYC dotyczy tylko przedsiębiorstw zobowiązanych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, to zalecamy, aby procedura PSK została wdrożona w każdej firmie.

Rekomendacje dla KYC są opracowywane przez wyznaczone organy – jakie?

Żeby wytyczne mogły zostać zaimplementowane do regulacji prawnych poszczególnych państw, to najpierw muszą zostać stworzone. Rekomendacjami dla KYC zajmują się:

 • FATF (Financial Action Task Force).
 • EBA (European Banking Authority).
 • Organy Unii Europejskiej (Dyrektywy AML).

Dzięki narzędziom analitycznym system AML, a także iAML połączone z listami restrykcyjnymi można usprawnić procesy wdrażania procedury KYC w poszczególne regulacje prawne i struktury firmy.

Kilkuetapowa procedura KYC

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone i obejmują elementy takie jak:

 • Pozyskanie numeru PESEL lub NIP klienta oraz dane osobowe.
 • Oświadczenie PEP i RCA.
 • Weryfikacja klienta na podstawie udzielonych informacji.
 • Przechowywanie danych klienta w bezpiecznym miejscu z dostępem tylko dla osób upoważnionych.
 • Aktualizacja danych klienta.

Powyższe etapy składają się na procedurę KYC i powinny być przeprowadzane w podobny sposób. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych. Jednak ogół procesu przebiega tak, jak opisano powyżej.

Gdzie weryfikować klienta w procedurze Know Your Customer?

Weryfikacja klienta może być ręczna lub automatyczna. Etap weryfikacji klienta obejmuje sprawdzenie jego danych między innymi:

 • W rejestrze beneficjentów rzeczywistych.
 • Na liście PEP i liście ostrzeżeń KNF.
 • W PKD podwyższonego ryzyka.
 • Na listach krajów podwyższonego ryzyka, szczególnie jeśli mamy do czynienia z klientem zagranicznym.

Podsumowując procedury KYC są obowiązkowe dla banków i innych instytucji finansowych, jednakże dobrą praktyką będzie wdrożenie ich w każdej firmie.


PARTNERZY KONFERENCJI