Menadżerze, zrozum swojego księgowego!

Jakie są podstawowe zasady księgowości i jakie są ich konsekwencje dla zarządzających niefinansistów?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Kompetencje menadżerskie

Menadżerze, zrozum swojego księgowego!

Aleksandra Tarasek, 16/07/2023

Księgowość jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Bez właściwej księgowej dokumentacji finansowej trudno jest zrozumieć bieżącą sytuację finansową firmy, podejmować skuteczne decyzje biznesowe i planować przyszłość.

Dlatego podstawowe zasady księgowości są niezwykle istotne dla zarządzających niefinansistów, którzy niekoniecznie posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów.

Aleksandra Tarasek zdjęcie

Pierwszą zasadą, która powinna być przestrzegana we wszelkich działaniach księgowych, jest zasada rzetelności. Oznacza to, że informacje finansowe powinny być prawdziwe, dokładne i kompleksowe.

Zarządzający niefinansistów powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji nierzetelnego przedstawiania danych finansowych. Prowadzenie nieuczciwej księgowości może prowadzić do sankcji prawnych, utraty zaufania klientów oraz zniszczenia reputacji firmy.

Drugą ważną zasadą jest zgodność z prawem.

Oznacza to, że wszelkie operacje finansowe i dokumentacja muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości. Zarządzający niefinansistów powinni być świadomi, że nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym kar finansowych, sankcji administracyjnych i odpowiedzialności karno-skarbowej.

Trzecią zasadą jest zasada kontynuacji działalności.

Polega ona na uwzględnieniu w księgach rachunkowych, czy firma będzie funkcjonować w długim okresie czasu. Przykładowo, jeśli firma planuje zamknięcie działalności w najbliższym czasie, musi uwzględnić koszty likwidacji, rezygnacji z pracowników i innych związanych z tym zdarzeń. Dla zarządzających niefinansistów jest to istotne, ponieważ decyzje dotyczące kontynuacji lub likwidacji działalności mają poważne konsekwencje finansowe i biznesowe.

Czwartą zasadą jest zasada ostrożności.

Oznacza ona uwzględnienie potencjalnych strat i ryzyk w księgach rachunkowych. Przykładem może być rezerwa na zobowiązania. Jeśli firma spodziewa się, że w przyszłości będzie musiała wypłacić odszkodowanie lub uregulować jakieś zobowiązanie, powinna uwzględnić te informacje w swoich finansowych raportach. Dla zarządzających niefinansistów jest to ważne, ponieważ pomaga to w ocenie rzeczywistego stanu finansowego firmy i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Piątą zasadą jest określanie ceny nabycia i kosztu wytworzenia.

Dotyczy to wartości aktywów i wydatków związanych z produkcją lub świadczeniem usług. Na przykład, firma produkcyjna musi uwzględnić koszt zakupu surowców i materiałów, a także koszt wynagrodzeń pracowników. Zarządzający niefinansistów powinni zrozumieć te zasady, aby dokładnie monitorować i analizować koszty związane z działalnością firmy.

Szósta zasada, czyli zasada indywidualizacji, polega na rozróżnianiu poszczególnych składników majątku i zobowiązań.

W praktyce oznacza to, że każdy aktyw i zobowiązanie powinny być dokładnie zidentyfikowane i opisane w księgach rachunkowych. Dla zarządzających niefinansistów jest to ważne, ponieważ pozwala to na precyzyjne monitorowanie i zarządzanie majątkiem i zobowiązaniami firmy.

Ostatnia zasada, czyli zasada długookresowego finansowania, dotyczy podziału aktywów i pasywów na krótkoterminowe i długoterminowe.

Przykładem mogą być kredyty bankowe. Jeśli firma posiada kredyt, który ma być spłacony w ciągu roku, jest to klasyfikowane jako zobowiązanie krótkoterminowe. Jeśli kredyt ma być spłacony w ciągu kilku lat, jest to klasyfikowane jako zobowiązanie długoterminowe. Zarządzający niefinansistów powinni zrozumieć tę zasadę, ponieważ ma ona wpływ na ocenę stabilności finansowej firmy i zdolności do spłaty zobowiązań.

Przestrzeganie podstawowych zasad księgowości ma istotne konsekwencje dla zarządzających niefinansistów. Pozwala im na lepsze zrozumienie finansów firmy, umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, zapewnia zgodność z przepisami prawnymi i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów księgowych.

Przyjrzyjmy się teraz przykładom z różnych dziedzin gospodarki, które ilustrują te zasady.

Zajrzyj w garnki

Pierwszym przykładem może być restauracja. Zarządzający niefinansistów prowadzący restaurację powinni przestrzegać zasady rzetelności, rejestrując dokładnie wszystkie transakcje finansowe, takie jak zakup produktów spożywczych, wynagrodzenia pracowników, opłaty za usługi publiczne itp. Ważne jest również przestrzeganie zasady zgodności z prawem, aby spełniać wymogi podatkowe i regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Aleksandra Tarasek zdjęcie

Zasada kontynuacji działalności jest szczególnie istotna dla restauracji, ponieważ mogą one być narażone na sezonowe wahania w popycie. W okresie letnim, restauracje przy plaży mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem i wysokimi przychodami, ale w okresie zimowym, gdy turystów jest mniej, może być trudniej utrzymać rentowność. Zarządzający niefinansistów powinni uwzględnić te różnice w swoich planach finansowych i podejmować odpowiednie działania, aby zarządzać sezonowością działalności.

Zasada ostrożności jest również ważna dla restauracji. Przykładowo, jeśli restauracja ma wątpliwości co do jakości surowców od jednego ze swoich dostawców, powinna uwzględnić ryzyko w kontekście księgowości. Może to oznaczać rezerwowanie dodatkowych środków finansowych na wypadek konieczności zakupu nowych surowców od innego dostawcy. Zarządzający niefinansistów muszą uwzględnić takie czynniki ryzyka, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.

Kolejnym przykładem jest firma produkcyjna. W tym przypadku zarządzający niefinansistów powinni przestrzegać zasady określania ceny nabycia i kosztu wytworzenia. Muszą uwzględnić koszty zakupu surowców, opłaty za prąd, wynagrodzenia pracowników i inne koszty związane z produkcją. Niewłaściwe uwzględnienie tych kosztów może prowadzić do błędnej oceny rentowności produktów i podejmowania nieopłacalnych decyzji biznesowych.

Zasada indywidualizacji jest również istotna dla firmy produkcyjnej. Zarządzający niefinansistów muszą dokładnie monitorować i zarządzać swoimi aktywami, takimi jak maszyny, urządzenia, zapasy i środki trwałe. Na przykład, jeśli maszyna ulegnie awarii, konieczne może być rozróżnienie kosztów naprawy od kosztów zakupu nowej maszyny. Takie rozróżnienie pozwala na dokładniejsze monitorowanie kosztów i podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zasada długookresowego finansowania jest istotna również dla firmy produkcyjnej. Zarządzający niefinansistów muszą monitorować swoje zobowiązania krótko- i długoterminowe, takie jak kredyty bankowe, zobowiązania względem dostawców i zobowiązania wynikające z umów leasingowych. Nieprawidłowe zarządzanie tymi zobowiązaniami może prowadzić do braku płynności finansowej i trudności w spłacie zobowiązań.

Ostatnim przykładem jest firma usługowa, na przykład agencja reklamowa. Zarządzający niefinansistów prowadzący taką firmę muszą przestrzegać zasady rzetelności, rejestrując dokładnie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością. Ważne jest również przestrzeganie zasady zgodności z prawem, aby spełniać obowiązki podatkowe i inne regulacje dotyczące prowadzenia działalności.

Zasada kontynuacji działalności może być również ważna dla agencji reklamowej. Na przykład, jeśli agencja reklamowa ma umowy z kilkoma kluczowymi klientami, zarządzający niefinansistów muszą uwzględnić ryzyko utraty tych klientów i konieczność znalezienia nowych klientów. Może to wymagać odpowiedniej rezerwy finansowej na wypadek spadku przychodów. Przestrzeganie tej zasady pozwala na lepsze planowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem.

Zasada ostrożności ma również znaczenie dla agencji reklamowej. Na przykład, jeśli agencja reklamowa otrzymuje zaliczki od klientów przed rozpoczęciem realizacji projektów, powinna uwzględnić ryzyko niewykonania tych projektów przez klientów. Niewłaściwe uwzględnienie tego ryzyka może prowadzić do błędnej oceny rentowności projektów i podejmowania nieopłacalnych decyzji biznesowych.

Podsumowując, podstawowe zasady księgowości mają istotne konsekwencje dla zarządzających niefinansistów. Przestrzeganie tych zasad pozwala na lepsze zrozumienie finansów firmy, umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, zapewnia zgodność z przepisami prawnymi i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów księgowych.

Przykłady z różnych dziedzin gospodarki, takie jak restauracja, firma produkcyjna i agencja reklamowa, ilustrują, jak te zasady mają zastosowanie w praktyce. Dlatego zarządzający niefinansistów powinni zdobyć wiedzę na temat podstawowych zasad księgowości i stosować je w swojej codziennej działalności biznesowej.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Menadżerze, zrozum swojego księgowego! - FAQ

Podstawowe zasady księgowości obejmują zasadę rzetelności, zgodności z prawem, kontynuacji działalności, ostrożności, określania ceny nabycia i kosztu wytworzenia oraz zasady indywidualizacji i długookresowego finansowania. Zarządzający niefinansistów powinni zrozumieć te zasady, aby skutecznie zarządzać firmą i podejmować decyzje biznesowe. Zasada rzetelności wymaga prawidłowego rejestrowania i prezentowania informacji finansowych. Zgodność z prawem zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów. Zasada kontynuacji działalności wymaga uwzględnienia, czy firma będzie działać w długim okresie. Zasada ostrożności zobowiązuje do uwzględnienia potencjalnych strat i ryzyk. Określanie ceny nabycia i kosztu wytworzenia dotyczy wartości aktywów i wydatków. Zasada indywidualizacji wymaga rozróżniania poszczególnych składników majątku i zobowiązań. Zasada długookresowego finansowania dotyczy podziału aktywów i pasywów na krótko- i długoterminowe. Przestrzeganie tych zasad pozwala zarządzającym niefinansistom na lepsze zrozumienie finansów firmy, podejmowanie lepszych decyzji i zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi.

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU