9—10 grudnia 2024R., Hotel Mercure Poznań Centrum ****

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce
 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki
 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki
 • Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW
 • Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe

Uczestnicy

 • Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy Biura Zarządu, Sekretarze Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Asystenci Zarządu i Rady Nadzorczej, osoby wspierające

Program

DZIEŃ 1 / 9 GRUDNIA 2024 R.

9.30   rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

 • Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?
 • Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

Nowelizacja KSH – wybrane zagadnienia

 • Grupa spółek – nowa definicja
 • Spółka dominująca oraz spółka zależna
 • Spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • Zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • Przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • Posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • Nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej

Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

 • Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
 • Treść Aktu Założycielskiego – wprowadzanie zmian
 • Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian
 • Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?
 • Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
 • Regulamin Rady Nadzorczej w praktyce

Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej

 • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
 • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • Relacje Zarząd – Rada Nadzorcza, Zarząd – ZW/WZA po zmianach 2021
 • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • Czym jest nadzór indywidualny?
 • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

Dobre praktyki zarządu

 • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

 • Zasady reprezentacji zgodne z KSH
 • Reprezentacja, nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

Pełnomocnictwa i prokura

 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw/prokury?
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo/prokura?
 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

Dobre praktyki w działaniu rady nadzorczej

 • Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według nowelizacji KSH 2021
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej

Narzędzia nadzoru i kontroli rady nadzorczej nad pracami zarządu wg nowelizacji 2022

 • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
 • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
 • Kompetencje szczególne organu nadzoru
 • Odpowiedzialność członków organu nadzoru

Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

 • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

Spółka a krajowy rejestr sądowy

 • Od dnia 01.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych

Kapitał zakładowy spółek

 • Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
 • Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
 • Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego.
 • Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
 • Wkład niepieniężny wniesiony do spółki

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 10 GRUDNIA 2024 R.

9.00       rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30       rozpoczęcie szkolenia

Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

 • Prawo do informacji w spółce akcyjnej i z o.o.
 • Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych
 • Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień

Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

 • Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
 • Rejestr akcjonariuszy, rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe

Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 • Zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
 • Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
 • Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia
 • Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

Spółka komandytowa i spółka z o.o. komandytowa         

 • Kiedy warto założyć spółkę komandytową?
 • Umowa spółki komandytowej
 • Wkłady, suma komandytowa
 • Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
 • Reprezentacja spółki komandytowej
 • Stosunki wewnętrzne spółki
 • z o.o. sp.k w praktyce

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

 • Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • Skutki niedochowania formy

Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

 • Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
 • Prawidłowa komparycja umowy
 • Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach, rekompensaty

Zabezpieczanie umów

 • Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Wykłady i dyskusje grupowe
 • Analizy wybranych aktów prawnych
 • Analizy kazusów i orzecznictwa

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.”
Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

„Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.”
Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 250 firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

9—10 grudnia 2024R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Roosevelta 20, 60-829 Poznań, Hotel Mercure Poznań Centrum

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 18/11/2024: 2 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 11%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa
lunch
przerwa kawowa


Cena nie zawiera:
- noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 670 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 117 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XVII LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
XVII LETNIA SZKOŁA ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w spółce w ramach szkolenia biura zarządu

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny regulują funkcjonowanie spółek i wzajemne stosunki gospodarcze. Szkolenie biura zarządu obejmujące zagadnienia KC i KSH jest kluczowym etapem do świadomego i prawidłowego funkcjonowania spółki, a także zabezpieczenia jej interesów. Szkolenie we Wrocławiu przeprowadzone dla biura zarządu porusza najistotniejsze kwestie mające związek z interesami spółki.

Żeby interesy spółki zostały należycie zabezpieczone, należy mieć rozeznanie w przepisach dotyczących funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji między organami, odpowiedzialności zarządu, rady nadzorczej i wspólników. Ponadto warto zdobyć wiedzę dotyczącą dokumentacji korporacyjnej, kapitału zakładowego, dokumentacji systemowej i rejestrowej.

Business Judgement Rule w nowelizacji KSH 2022

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w art. 2112 §3 wprowadza do polskiego prawa handlowego zasadę oceny biznesowej zwaną „business judgement rule” przy ocenie działań członków organów spółek.

W środowisku ryzyka biznesowego organy zarządzające muszą mieć swobodę podejmowania decyzji bez ciągłej obawy przed możliwymi konsekwencjami prawnymi. Innymi słowy, chodzi o to, aby sądy powszechne nie ingerowały w czynności stricte zarządcze, chyba że czynności te noszą znamiona zawinionego oszustwa lub malwersacji, lub innych czynów zabronionych, lub do których organy te są wyraźnie narzucone prawem.

Business Judgement Rule poświęciliśmy poniższy artykuł, w którym dowiesz się więcej, czym jest w założeniu nowelizacji KSH 2022.

Business Judgment Rule w nowym Kodeksie Spółek Handlowych

Szkolenie dla biura zarządu z KC i KSH - kto powinien uczestniczyć i co zyska na szkoleniu?

Szkolenie dla biura zarządu przewiduje zakres tematyczny odpowiedni dla osób zarządzających spółką oraz jej członków. Na szkoleniu z KC i KSH dla biura zarządu powinni przede wszystkim pojawić się członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, kierownicy Biura Zarządu, sekretarz Zarządu i Rady Nadzorczej, Asystenci Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby wspierające.

Dlaczego powinieneś wziąć udział w szkoleniu dla zarządu we Wrocławiu?

Jeśli prowadzisz spółkę, zamierzasz ją otworzyć lub wiesz, że członkowie spółki i asystenci powinni wziąć udział w takim szkoleniu, to jesteś na dobrej drodze. Szkolenie we Wrocławiu z KC i KSH dla biura zarządu obejmuje wszystkie kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstw regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego.

Szkolenie umożliwi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie interpretacji poszczególnych artykułów KC i KSH, a także wprowadzenie prawidłowych działań. Tak, aby spółka funkcjonowała zgodnie z prawem.

Szkolenie dla zarządu obejmujące kwestie prawnie KC i KSH, to również poznanie sposobów na zabezpieczenie interesów spółki, poznanie obowiązków, odpowiedzialności kontraktowej i wielu elementów, które wpływają na poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie spółki.

Program szkolenia we Wrocławiu

Znajomość przepisów i umiejętność dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych do sytuacji spółki pozwala na wspieranie jej działania. Program szkolenia dla Biura Zarządu prowadzonego we Wrocławiu opracowany został w taki sposób, by uczestnicy szkolenia poznali w pełnym zakresie kluczowe dla działalności spółek kapitałowych regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego.

W programie szkolenia prawnego wyszczególnione zostały m.in.następujące zagadnienia:

 • działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych,
 • nowelizacja KSH 2022,
 • struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej,
 • dobre praktyki zarządu i rady nadzorczej,
 • sposób organizowania reprezentacji spółki,
 • pełnomocnictwa i prokura,
 • narzędzia nadzoru i kontroli rady nadzorczej nad pracami zarządu wg nowelizacji 2022,
 • obowiązek oceny sprawozdań finansowych i obowiązek informacyjny spółki,
 • akcjonariusze i akcje spółki,
 • spółka komandytowa i spółka z o.o. komandytowa,
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • zabezpieczanie umów.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje:

Szkolenia i konferencje - Langas Group