6 marca 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH

Odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki członków organów spółki

Pobierz Broszurę

Nowe KSH (2022) wprowadza szereg bardzo ważnych zmian w funkcjonowaniu zarządu i rady nadzorczej. Nowe przepisy w sposób bardzo znaczący przekształcają obowiązujący wcześniej ład prawny zmieniając między innymi zakres uprawnień i obowiązków rady nadzorczej, a tym samym również zakres odpowiedzialności członków organów korporacyjnych.

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń? Zapraszamy na szkolenie uwzględniające najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych. Warsztat oparty jest na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami ogrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Korzyści:

 • zdobędziesz praktyczne wskazówki, jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,
 • poznasz skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki dla spółek kapitałowych dotyczące prawidłowego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,
 • dostaniesz konkretne wskazówki, jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnymi w zakresie decyzji podjętych na posiedzeniach,
 • otrzymasz szczegółową instrukcję, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Uczestnicy

 • Przewodniczący i członkowie Rad Nadzorczych
 • Prezesi i Członkowie Zarządów
 • Sekretarze Rad Nadzorczych
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorzy departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Szefowie biur zarządu

Program:

6 MARCA 2024 R.

9.45 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Nowe prawo holdingowe a odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Grupa spółek i nowe prawo holdingowe
 • Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • Uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • Nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • Wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • Odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą

Nowelizacja KSH 2022 a zmiany w funkcjonowaniu zarządu i rady nadzorczej

 • Zmiana sposobu liczenia kadencji
 • Spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • Uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • Doradca rady nadzorczej – nowa funkcja
 • Przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • Posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • Obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji

Nowy zakres odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej oraz nowe zagrożenia po nowelizacji KSH

 • Rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • Były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • Podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • Tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • Grzywna i ograniczenia wolności jako konsekwencja niewłaściwej współpracy zarządu z radą nadzorczą
 • Zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • Odpowiedzialność zarządu za przekazywanie informacji radzie nadzorczej

Podejmowanie uchwał i zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

 • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
 • Formy uchwał w zarządzie i radzie nadzorczej
 • Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
 • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

 • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej

Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

 • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań

Reprezentacja spółki, obowiązki, prawa i zatrudnianie członków zarządu i rady nadzorczej, zawieranie umów w imieniu spółki

 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

 • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

 • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
 • Tryb udzielenia absolutorium członkom
 • Prawo do uzyskania absolutorium
 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.
Ekspert będzie szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
On-line Komunikacja i dialog w pracy managera
Komunikacja i dialog w pracy managera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021 - szkolenie online

Nowe zapisy KSH 2021 wprowadzają szereg niezwykle istotnych zmian w funkcjonowaniu Zarządu i Rady Nadzorczej. Wprowadzone w 2021 roku przepisy Kodeksu Spółek Handlowych w znaczącym stopniu przekształcają obowiązujący wcześniej porządek prawny, zmieniając m.in. zakres uprawnień oraz obowiązków członków Rady Nadzorczej, a tym samym organów korporacyjnych.

Zmierzenie się z czołowymi wyzwaniami, jakie KSH 2021 stawia przed członkami Zarządów i Rad Nadzorczych nie jest łatwe. Jak zatem uchronić siebie i swoją firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami ewentualnych naruszeń? Najlepszym wyborem będzie zapisanie się na szkolenie online Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021, które uwzględnia najnowsze regulacje prawne, współczesne uwarunkowania rynkowe oraz aktualną sytuację spółek kapitałowych. Program szkolenia online oparty jest na analizie praktycznych zagadnień, a także wszelkich wyzwań, jakie napotykają na swojej drodze członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych.

Szkolenie prawne Kodeks Spółek Handlowych - dla kogo?

Szkolenie prawne Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021 dedykowane jest przede wszystkim osobom pełniącym następujące stanowiska:

 • Przewodniczący i członkowie Rad Nadzorczych,
 • Prezesi i Członkowie Zarządów,
 • Sekretarze Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorzy departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Szefowie biur zarządu.
 • Szkolenie Biura Zarządu - korzyści

  Uczestnicząc w szkoleniu online Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021, masz szansę zdobyć praktyczne wskazówki na temat tego, jak zapewnić swojej firmie pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych (2021), dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych. Na szkoleniu Biura Zarządu poznasz także skuteczne narzędzia oraz sprawdzone praktyki dla spółek kapitałowych w zakresie prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

  Na szkoleniu prawnym uzyskasz również konkretne wskazówki, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał, a także jak wystrzegać się pułapek formalnych w zakresie decyzji podejmowanych na posiedzeniach. Co więcej, dostaniesz szczegółową instrukcję, która pomoże Ci ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

  Program szkolenia online

  Program szkolenia dla Biura Zarządu organizowanego w formie online został opracowany w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom kompleksowe przygotowanie do sprawowania funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Szkolenie prawne jest źródłem cennej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych dla odniesienia sukcesu w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.

  Program szkolenia dla Biura Zarządu podzielony został na bloki tematyczne, wśród których wyróżniono następujące:

  • posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu,
  • głosowanie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • zaskarżanie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • odpowiedzialność cywilna i karna członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • odpowiedzialność majątkowa członka Zarządu za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne,
  • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu,
  • prezentacja spółki, obowiązki, prawa i zatrudnianie członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zawieranie umów w imieniu spółki,
  • rola Rady Nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków Zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy,
  • rola Zarządu i nadzór Rady Nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi,
  • pozycja członków Zarządu i Rady Nadzorczej.