Zachowanie poufności, czyli umowa NDA

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Prawo, Biuro Zarządu

Zachowanie poufności, czyli umowa NDA

mec. Monika Drab, 09/06/2021

Umowa poufności, czyli inaczej NDA, to dokument stosowany w wielu przedsiębiorstwach. Co ma na celu stosowanie umowy poufności, kiedy się ją stosuje i jakie mogą być skutki nieprzestrzegania umowy poufności?

Umowa poufności – w jakich sytuacjach jest zawierana?

Umowę poufności (NDA) zazwyczaj zawiera się w każdej sytuacji, w której istnieje konieczność ochrony danych i cennych informacji firmy, czy kontrahenta. Jest to zabezpieczenie interesów i dokument umożliwiający wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji w przyszłości za naruszenie umowy. Bez wątpienia umowę o zachowaniu poufności warto zawrzeć z:

  • kontrahentami, z którymi prowadzimy negocjacje,
  • potencjalnym inwestorem,
  • firmami, które świadczą usługi zewnętrzne,
  • pracownikami, zleceniobiorcami, osobami współpracującymi.

Co ma na celu zawarcie umowy NDA?

Przede wszystkim umowa poufności ma zabezpieczyć interesy firmy lub przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że są to cenne informacje, których ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na interes firmy, czy jej funkcjonowanie, bo np. zostałyby wykorzystane przez konkurencję (know-how). Dla każdej firmy statut poufności informacji może być inny. W jednych będzie to know-how i specyficzne metody pracy, a w drugich np. proces wytwarzania produkty, jego skład. W jeszcze innych może to być umowa poufności dotycząca danych kontrahentów, informacji finansowych przedsiębiorstwa w tym również wynagrodzenie pracownicze. Najważniejszym elementem umowy NDA jest precyzyjne określenie w jej treści i wskazanie, jakie informacje są poufne. Warto tutaj dodać, że konstruując umowę, można się również odnieść do art. 11 ust.2 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zapamiętaj!

Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych, dostępnych dla każdego, bądź uprzednio znanych osobie, z którą zawieramy umowę.

Ile trwa obowiązek zachowania poufności?

Czas trwania umowy, a także zachowania poufności po rozwiązaniu umowy określony jest przez obie strony umowy. W każdej umowie musisz znaleźć się dokładna informacja, w jakim czasie strona zobowiązana jest do zachowania poufności. Podczas trwania współpracy zachowanie poufności dotyczy całego okresu trwania współpracy, a po ustaniu współpracy okres zależny jest od danego przedsiębiorstwa i jego profilu. Zazwyczaj jednak zachowanie poufności po rozwiązaniu umowy określane jest na minimum rok, a najczęściej są to dwa lub 3 lata.

Skutki naruszenia zobowiązania do poufności

Każda umowa o zachowaniu poufności powinna zostać skonstruowana w sposób zrozumiały, a także precyzyjnie określający, czym będzie naruszenie zasad poufności, jakie działania będą rozumiane jako naruszenie umowy, a także jakie konsekwencje czekają osobę, która dopuścił się naruszenia zasad umowy.

Najczęściej działania te opisane są w odniesieniu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Między innymi działania niedozwolone to bezprawne ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Ponadto może być to również wykorzystywany know-how u przedsiębiorstwa na jego niekorzyść.

Najczęściej stosowanym skutkiem wynikającym z naruszenia umowy o poufności jest po prostu kara finansowa. Jest to tak zwana kara umowna, której treść musi zostać zawsze zawarta w każdej umowie. Ten sposób zabezpiecza przedsiębiorstwo na wypadek złamania warunków umowy. Ponadto jedną z konsekwencji jest również rozwiązanie umowy z takim kontrahentem w trybie natychmiastowym, bez konsekwencji dla przedsiębiorstwa, czyli bez konieczności okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że taki zapis również musi się pojawić w każdej umowie.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU