dr Patryk Filipiak<br>ka­­n­ce­­­la­­­ria Filipiak Babicz Legal

dr Patryk Filipiak
ka­­n­ce­­­la­­­ria Filipiak Babicz Legal

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Prowadzone kursy

Dr Patryk Filipiak jest wspó­­ł­twó­­r­cą no­­­we­­­go Pra­­­wa Re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go. Za pra­­ce le­­gi­­sla­­cy­j­ne w tym przedmio­­cie zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Ministra Sprawiedliwości za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści.

Jest czło­­n­kiem mię­­­dzy­­­na­­­ro­­­do­­­we­­­go sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nia spe­­­cja­­­li­­­stów za­­j­mu­­­ją­­­cych się upa­­­dło­­­­­ścią i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cją przed­się­­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki ds. Pra­­­wa Go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go oraz Ze­­­spo­­­łu Mi­­­ni­­­stra Spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści ds. No­­­we­­­li­­­za­­­cji Pra­­­wa Upa­­­dło­­­­­ścio­­­we­­­go i Na­­­pra­­w­cze­­­go. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji oraz Sek­cji Upa­dło­ścio­wej In­sty­tu­tu Al­ler­han­da.

Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do  upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do  roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 1346/2000 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go.

Spe­­­cja­­­li­­­zu­­­je się w za­­­rzą­­­dza­­­niu kry­­­zy­­­so­­­wym, re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji za­­­gro­­­żo­­­nych podmio­­­tów go­­­spo­­­da­­r­czych, za­­­rzą­­­dza­­­niu ma­­­ją­­t­kiem nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­nych firm i osób fi­­­zy­­cz­nych oraz ochro­­­nie praw wie­­­rzy­­­cie­­­li w zwią­­z­ku z nie­­­wy­­­pła­­­ca­­l­no­­­­­ścią ich dłu­­ż­ni­­­ków.

Od mo­­­me­­n­tu uzy­­­ska­­­nia li­­­ce­­n­cji sy­­n­dy­­­ka pe­­ł­nił fu­n­k­cje ty­­m­cza­­­so­­­we­­­go nad­zo­­r­cy są­­­do­­­we­­­go, nad­zo­­r­cy, za­­rzą­d­cy lub sy­­n­dy­­­ka w wie­­­lu po­­­stę­­­po­­­wa­­­niach pro­­­wa­­­dzo­­­nych przed są­­­dem upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym. Do­­­ty­­­czy­­­ły one przed­się­­­biorstw dzia­­­ła­­­ją­­­cych w ró­­ż­nych bra­­n­żach, m.in. bu­­­do­­w­la­­­nej, nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ścio­­­wej, spo­­­ży­­w­czej, ha­­n­dlu de­­­ta­­­li­­cz­ne­­­go, czy pro­­­du­­k­cji me­­­ta­­­li i wy­­­ro­­­bów z me­­­ta­­­li.

Po­­­sia­­­da bo­­­ga­­­te do­­­świa­­d­cze­­­nie w za­­­kre­­­sie:

  • po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia przed są­­­dem re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­nym i upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym,
  • two­­­rze­­­nia i wdra­­­ża­­­nia pla­­­nów re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji,
  • po­­­zy­­­ski­­­wa­­­nia no­­­we­­­go fi­­­na­­n­so­­­wa­­­nia,
  • do­­­ra­­dz­twa kry­­­zy­­­so­­­we­­­go, w tym na rzecz du­­­żych, za­­­gro­­­żo­­­nych upa­­­dło­­­­­ścią, podmio­­­tów dzia­­­ła­­­ją­­­cych w fo­­r­mie grup ka­­­pi­­­ta­­­ło­­­wych z ka­­­pi­­­ta­­­łem za­­­gra­­­ni­­cz­nym,
  • nad­zo­­­ru nad pra­­­wi­­­dło­­­wo­­­­­ścią pro­­­wa­­­dze­­­nia dzia­­­ła­­l­no­­­­­ści go­­­spo­­­da­­r­czej (do­­­świa­­d­cze­­­nie zdo­­­by­­­wał pe­­ł­niąc fu­n­k­cję czło­­n­ka rad nad­zo­­r­czych, w tym spół­­­ki pu­­­bli­­cz­nej),
  • ob­słu­­­dze spół­­­ek pra­­­wa ha­­n­dlo­­­we­­­go, w tym ró­­w­nież spół­­­ek pu­­­bli­­cz­nych z se­­k­to­­­ra ene­­r­ge­­­ty­­cz­ne­­­go (pro­­­jekt bu­­­do­­­wy naj­wię­­k­szej w Eu­­­ro­­­pie ele­­k­tro­­w­ni ko­­n­we­­n­cjo­­­na­­l­nej z ko­­­pa­­l­nią wę­­­gla ka­­­mie­­n­ne­­­go oraz pro­­­je­­k­ty bu­­­do­­­wy farm wia­­­tro­­­wych),
  • za­­­be­­z­pie­­­cze­­­nia ma­­­ją­­t­ku przed­się­­­bio­­r­stwa przed zni­­sz­cze­­­niem, uszko­­­dze­­­niem lub za­­­w­ła­­sz­cze­­­niem go przez oso­­­by po­­­stro­­n­ne,
  • sza­­­co­­­wa­­­nia wa­­r­to­­­­­ści przed­się­­­biorstw oraz po­­­sz­cze­­­gó­­l­nych skła­­d­ni­­­ków ich ma­­­ją­­t­ku.

Wy­­­ró­­ż­nia się ta­­k­że sze­­­ro­­­ką wie­­­dzą teo­­­re­­­ty­­cz­ną, po­­­zwa­­­la­­­ją­­­cą na wy­­­ko­­­rzy­­­sta­­­nie pra­­­wa w naj­e­­fe­­k­ty­­w­nie­­j­szy w da­­­nych wa­­­ru­­n­kach spo­­­sób. Jest ad­iunk­tem i wy­­­kła­­­do­­w­cą na Uni­­­we­­r­sy­­­te­­­cie im. Ada­­­ma Mi­­c­kie­­­wi­­­cza, gdzie na Wy­­­dzia­­­le Pra­­­wa i Ad­mi­­nistra­­­cji wy­­­kła­­­da pra­­­wo upa­­­dło­­­­­ścio­­­we i re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Ja­­­ko pre­­­le­­­gent wy­­­stę­­­pu­­­je na ko­­n­fe­­­re­­n­cjach i ko­­n­gre­­­sach po­­­świę­­­co­­­nych Pra­­­wu upa­­­dło­­­­­ścio­­­wemu i re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU