dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

Ekspertka prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prowadzone kursy

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też uzyskała tytuł doktora prawa i habilitację. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze – postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne

Działalność zawodowa i społeczna

  • Członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji
  • Członek Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych
  • Przewodnicząca powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od 2013)
  • Ekspert w projekcie „Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych (2013)
  • Powołana w skład europejskiego zespołu ekspertów powołanego przez Komisję Europejską w celu analizy i przygotowania projektu zmian Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (2012)
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka powołany przez Ministra Sprawiedliwości (2012)
  • Stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2010)
prowadzone kursy:
Publikacje:
Hrycaj Anna, Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, Warszawa, IWS 2021 (współautor P. Filipiak, B,. Sierakowski)
Hrycaj Anna, Komentarz Tom V, do art. 1096-1217 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, pod redakcją T. Wiśniewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (współautorzy T. Bielska-Sobkowicz, A. Jakubecki, M. Orecki)
Hrycaj Anna, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 21-237.
ISBN 978-83-8187-900-2
Hrycaj Anna, Restrukturyzacja, w: Notariat: czynności notarialne, redakcja Andrzej J. Szereda, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1749-1777.
ISBN 978-83-8198-524-6
Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Marcin Orecki, Stan prawny na 1 stycznia 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 583, [1] s.
ISBN 978-83-8187-900-2
Hrycaj Anna, Upadłość konsumencka. Komentarz, Warszawa 2020 (współredaktor P. Filipiak)
Hrycaj Anna, Śmierć upadłego, Doradca restrukturyzacyjny 22 (4/2020) (współautor Agata Kosmal)
Hrycaj Anna, Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika, Doradca restrukturyzacyjny 21 (3/2020)
Hrycaj Anna, Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Warszawa, 2020
Hrycaj Anna, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa 2019
Hrycaj Anna, Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowym [w:] Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, [red.] E. Marszałkowska-Krześ, A. Machnikowska, J. Kruczalak-Jankowska, I. Gil, Warszawa 2019
Prawo a nowoczesność. Wyzwania-problemy-nadzieje, [red.] A. Hrycaj, A. Łazarska, P. Szustakiewicz, Warszawa 2019
Hrycaj Anna, Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego małżonków w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej, współautor D. Dudek, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 2
Hrycaj Anna, Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce oraz wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w wyżej wymienionych krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim, współautor A. Michalska, Prawo w Działaniu, 2018, nr 1
Hrycaj Anna, Aksjologiczne podstawy umorzenia zobowiązań upadłego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym [red.] I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2018
Informatyzacja postępowań sądowych na przykładzie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego [w:] Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, Przyszłość Prawa, red. Brunon Hołyst Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), Tom 6, System Prawa Handlowego, Warszawa 2016
Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Warszawa 2016, redaktor (współredaktor P. Filipiak), (884 strony).
Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw, red: Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Warszawa 2016
Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3, 1/2016
Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego i innych zobowiązań masy upadłości (współautor Bartosz Sierakowski) Doradca Restrukturyzacyjny nr 5, 3/2016
Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (współautor: Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowsk), Doradca Restrukturyzacyjny nr 6, 4/2016
Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2016, nr 2
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, A. Hrycaj (red.), P. Filipiak (red.), Warszawa 2016
Hrycaj Anna, Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek ogłoszenia upadłości pozwanego, Monitor Prawa Handlowego, 2016, nr 1
Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015
Hrycaj Anna; Filipiak, P., Cel: restrukturyzacja, Na wokandzie nr 23, 2014
Hrycaj Anna, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (współautor P. Filipiak), Warszawa 2013, 1163 s.
Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego [w:] K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego, Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013
The role of the Polish Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency (współautor – M.Sachajko) [w:] H. Vallender (red.) The role of the Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency, Nottingham, Paris, 2013
Hrycaj Anna, Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego) [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012
Komentarz do art. 1097-1116 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Hrycaj Anna, Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (współautor Piotr Marcin Wiórek), PPC 2012, nr 1
Komentarz do art. 1, 2, 16-26, 43-47 w: F. Zedler (red.), A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
Proceedings Securing the Debtor’s Estate under the Polish Act on Insolvency and Reorganisation Law (współautor Marek Sachajko) w: Regulations and Measures of Protection in National Legislation Within the European Union (red.) prof. Heinz Vallender, wydawnictwo INSOL Europe, 2011
Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 501 s.
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU