Jak rozumieć cash flow?

Cash flow, czyli przepływ pieniężny, jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, które pozwalają ocenić zdolność firmy do generowania płynności finansowej.

Poznanie istoty cash flow i zrozumienie jego wpływu na działalność przedsiębiorstwa jest kluczowe dla właścicieli firm, menedżerów, a także dla inwestorów. W tym artykule zgłębimy temat cash flow, wyjaśniając, jak funkcjonuje i jakie są jego różne aspekty.

Składniki cash flow

Cash flow składa się z trzech głównych składników: wpływów i wypływów gotówki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Działalność operacyjna

Działalność operacyjna dotyczy głównych działań biznesowych firmy, takich jak sprzedaż produktów czy usług, zakupy materiałów, koszty wynagrodzeń pracowników itp. Wpływy gotówki z tej działalności obejmują wpływy z tytułu sprzedaży, otrzymane należności, a także inne źródła pieniędzy związane bezpośrednio z prowadzeniem podstawowej działalności firmy. Z kolei wypływy gotówki z działalności operacyjnej to wydatki związane z zakupami, kosztami operacyjnymi, wynagrodzeniami itp.

Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna dotyczy inwestycji w długoterminowe aktywa, takie jak zakup nieruchomości, maszyn, udziałów w innych firmach itp. Wpływy gotówki z działalności inwestycyjnej wynikają z zbycia lub dywidendy z inwestycji, podczas gdy wypływy gotówki z tej działalności obejmują wydatki związane z zakupem nowych aktywów.

Działalność finansowa

Działalność finansowa dotyczy źródeł finansowania firmy, takich jak emisja akcji, pożyczki bankowe, spłata długu, wypłata dywidendy itp. Wpływy gotówki z tej działalności obejmują przychody z nowych źródeł finansowania, podczas gdy wypływy gotówki to spłaty zobowiązań finansowych, wypłaty dywidendy itp.

dialog liderów

Cash flow odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej firmy. Pozytywny cash flow oznacza, że firma ma więcej wpływów gotówki niż wypływów, co daje jej możliwość spłacania zobowiązań, inwestowania w rozwój i dalsze inwestycje. Z drugiej strony, negatywny cash flow może prowadzić do trudności finansowych, braku płynności i problemów z utrzymaniem działalności.

Planowanie i zarządzanie finansami

Zrozumienie cash flow pomaga firmom w planowaniu i zarządzaniu swoimi finansami. Monitorowanie wpływów i wypływów gotówki umożliwia prognozowanie przyszłych potrzeb finansowych i podejmowanie odpowiednich działań, takich jak zaciąganie kredytów, inwestycje czy zmiana strategii biznesowej.

Płynność finansowa

Cash flow jest ściśle związany z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Pozytywny cash flow oznacza, że firma może spłacać bieżące zobowiązania, takie jak dostawcy, wynagrodzenia pracowników, podatki itp. Płynność finansowa jest kluczowa dla utrzymania stabilności operacyjnej i długoterminowego rozwoju firmy.

Inwestycje i rozwój

Dobre zarządzanie cash flow umożliwia firmom inwestowanie w rozwój i długoterminowe projekty. Pozytywny cash flow daje możliwość zakupu nowych maszyn, technologii, ekspansji na nowe rynki, badania i rozwój produktów itp. Inwestycje te przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i rentowności firmy.

Przykłady z różnych dziedzin gospodarki

Handel

Wpływ cash flow na działalność firmy w branży handlowej może być szczególnie istotny. Jeśli firma ma negatywny cash flow, może mieć trudności w regulowaniu płatności dostawcom, zakupie nowego towaru itp. Z drugiej strony, pozytywny cash flow pozwala na skuteczne zarządzanie płatnościami, zakup nowego asortymentu, promocje, marketing i rozwój sieci sprzedaży.

Produkcja

W branży produkcyjnej, gdzie inwestycje w maszyny i wyposażenie są kluczowe, cash flow ma znaczący wpływ na rozwój firmy. Pozytywny cash flow umożliwia zakup nowych linii produkcyjnych, modernizację istniejących maszyn, inwestycje w badania i rozwój, a także zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry.

Usługi

W branży usługowej cash flow odgrywa ważną rolę w płaceniu wynagrodzeń pracownikom, finansowaniu projektów, marketingu i rozwijaniu oferty usług. Pozytywny cash flow daje możliwość angażowania się w nowe projekty, inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników oraz tworzenie strategicznych partnerstw.

IT

W sektorze IT, gdzie inwestycje w technologię i rozwój produktów są niezbędne, cash flow wpływa na zdolność firmy do sprostania rosnącym potrzebom rynku. Pozytywny cash flow umożliwia inwestowanie w nowe technologie, szkolenia pracowników, badania nad innowacjami i rozwijanie konkurencyjnej przewagi.

 

Cash flow jest kluczowym wskaźnikiem finansowym, który pozwala firmom zrozumieć i zarządzać swoimi środkami pieniężnymi. Monitorowanie wpływów i wypływów gotówki z różnych dziedzin działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jest niezwykle istotne dla utrzymania płynności finansowej, stabilności operacyjnej i długoterminowego rozwoju firmy. Przykłady z różnych branż pokazują, jak cash flow wpływa na decyzje biznesowe, inwestycje i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zrozumienie istoty cash flow pozwala firmom podejmować lepsze decyzje finansowe i osiągać sukces w dynamicznym świecie biznesu.

Jak zarządzać budżetem i kontrolować koszty w swojej dziedzinie zarządzania?

Zarządzanie budżetem i kontrolowanie kosztów są nieodłącznymi elementami skutecznego zarządzania w dowolnej obszarze zarządzania.

Bez odpowiedniego planowania i monitorowania wydatków, firmy i organizacje mogą napotkać problemy z nadmiernymi wydatkami, przekroczeniem budżetu oraz ogólnym brakiem kontroli finansowej. W tym artykule omówimy kluczowe kroki, które można podjąć, aby skutecznie zarządzać budżetem i kontrolować koszty w dowolnej dziedzinie zarządzania.

CFT

Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie wszystkich kosztów związanych z projektem lub działalnością i stworzenie szczegółowego budżetu. W celu tego należy przeanalizować wszystkie aspekty projektu lub działalności i zidentyfikować wszystkie koszty operacyjne, zasoby ludzkie i niezbędne narzędzia. Należy uwzględnić również rezerwy na nieprzewidziane wydatki, aby zapewnić sobie elastyczność w przypadku nieoczekiwanych sytuacji.

Kolejnym ważnym krokiem jest monitorowanie bieżących kosztów i porównywanie ich z zaplanowanym budżetem.

Regularna analiza wydatków pozwala zidentyfikować ewentualne nadmiary i szukać możliwości oszczędności. W przypadku wykrycia nadmiernych kosztów, konieczne może być wprowadzenie działań korygujących, takich jak redukcja niepotrzebnych wydatków lub renegocjacja warunków umów z dostawcami.

Ważne jest również stosowanie skutecznych metod zarządzania kosztami.

Jedną z takich metod jest negocjowanie z dostawcami w celu uzyskania lepszych warunków cenowych. Wielu dostawców jest otwartych na negocjacje i można osiągnąć korzystniejsze warunki umów, co przekłada się na obniżenie kosztów.

Dodatkowo, wykorzystanie technologii do automatyzacji procesów i optymalizacji zasobów może przynieść znaczne oszczędności. Automatyzacja pozwala zmniejszyć liczbę potrzebnych zasobów ludzkich, co prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych. Można również monitorować zużycie materiałów i energii w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności. Wiedza o tym, jakie zasoby są najbardziej kosztowne, pozwala na podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie strat i zmniejszenie kosztów.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym krokiem, jest prowadzenie regularnego raportowania finansowego i analiza wyników.

Raportowanie finansowe pozwala śledzić postępy w zakresie realizacji budżetu i identyfikować ewentualne odchylenia. Analiza wyników umożliwia zrozumienie, jakie czynniki wpływają na koszty i jak można je zoptymalizować. Na podstawie tych analiz można podejmować odpowiednie działania korygujące w razie potrzeby, aby utrzymać kontrolę nad kosztami.

Zarządzanie budżetem jest procesem cyklicznym

Zarządzanie budżetem firmy składa się z kilku faz, które są kluczowe dla efektywnego planowania, monitorowania i kontrolowania finansów. Każda z tych faz ma swoje unikalne cechy i wymaga odpowiednich działań. Poniżej przedstawiam szczegółowe opisy poszczególnych faz cyklu zarządzania budżetem firmy, przy uwzględnieniu podejmowania decyzji biznesowych opartych na budżecie i analizie kosztów i korzyści (ROI).

1. Planowanie budżetu

Faza planowania budżetu jest kluczowym momentem, w którym określane są cele finansowe firmy na dany okres, zazwyczaj roczny. W tej fazie identyfikowane są wszystkie koszty i przychody związane z działalnością firmy.

Przykładowo, w przypadku firmy produkcyjnej, koszty mogą obejmować zakup surowców, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia pracowników itp. Natomiast przykłady przychodów to np. przychody ze sprzedaży produktów lub usług. Planowanie budżetu obejmuje również ustalenie celów sprzedażowych i przychodów, które wpływają na planowane wydatki.

2. Monitorowanie i kontrola budżetu

Po ustaleniu budżetu, następuje faza monitorowania i kontroli. Polega to na regularnym śledzeniu wydatków i przychodów oraz porównywaniu ich z zaplanowanymi wartościami.

Przykładowo, jeśli firma zaplanowała wydatek na marketing w wysokości 10 000 złotych na dany okres, w fazie monitorowania i kontroli należy sprawdzić, czy rzeczywisty wydatek nie przekracza tej kwoty. W przypadku przekroczenia budżetu, konieczne może być podejmowanie działań korygujących, takich jak redukcja innych kosztów lub renegocjacja umów z dostawcami.

3. Analiza kosztów i korzyści (ROI)

Analiza kosztów i korzyści (Return on Investment – ROI) jest kluczowym narzędziem do podejmowania decyzji biznesowych opartych na budżecie. Polega na ocenie potencjalnych korzyści finansowych, jakie mogą wyniknąć z inwestycji lub działań podejmowanych przez firmę.

Przykładowo, przed podjęciem decyzji o zakupie nowego sprzętu, firma może przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, porównując koszty inwestycji z oczekiwanymi korzyściami, takimi jak oszczędności wynikające z większej efektywności lub wzrost przychodów. Na podstawie tej analizy firma może ocenić opłacalność inwestycji i podjąć decyzję o jej realizacji.

4. Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o budżet

Budżet stanowi podstawę dla podejmowania decyzji biznesowych.

Przykładowo, jeśli firma ma ograniczony budżet na działania marketingowe, musi dokonać wyboru, które kanały reklamowe będą najbardziej efektywne. Analiza kosztów i korzyści oraz budżet pomagają w podejmowaniu takich decyzji. Firma może ocenić, która kampania reklamowa lub strategia marketingowa będzie miała największy wpływ na osiągnięcie celów sprzedażowych przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków.

 

W każdej z faz cyklu zarządzania budżetem firmy kluczowe jest ścisłe monitorowanie i kontrola, a także wykorzystywanie narzędzi analitycznych, takich jak analiza kosztów i korzyści (ROI), do podejmowania przemyślanych decyzji biznesowych. Dzięki temu firma może utrzymać kontrolę nad wydatkami, optymalizować alokację zasobów i osiągać zamierzone cele finansowe.

 

Podsumowując, zarządzanie budżetem i kontrolowanie kosztów są kluczowymi elementami efektywnego zarządzania w dowolnej dziedzinie zarządzania. Przeprowadzenie dokładnej analizy kosztów, monitorowanie wydatków, stosowanie skutecznych metod zarządzania kosztami oraz regularne raportowanie i analiza wyników stanowią fundamenty skutecznego zarządzania finansami. Wprowadzenie tych praktyk pozwala na uniknięcie nadmiernych wydatków, utrzymanie budżetu oraz osiąganie optymalnej kontroli nad kosztami. Pamiętajmy, że zarządzanie budżetem i kontrolowanie kosztów to proces ciągły, który wymaga uwagi na bieżąco i gotowości do podejmowania działań korygujących w razie potrzeby.

Wiarygodność finansowa kontrahenta – gdzie można ją sprawdzić?

Jeśli chcesz się uchronić przed nieuczciwym kontrahentem i późniejszą windykację długu, to przed podpisaniem umowy dobrą praktyką jest sprawdzenie kontrahenta pod kątem wiarygodności finansowej. Oczywiście mamy na myśli zawieranie umów z nowymi kontrahentami, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. Żeby zapobiec ewentualnym komplikacjom w otrzymaniu zapłaty, dobrze jest sprawdzić kontrahenta pod kątem jego historii kredytowej, a także sprawdzić zapisy w rejestrach dłużników. Gdzie możesz znaleźć poszczególne informacje? Przybliżamy dzisiaj 3 najczęściej wykorzystywane rejestry.

Wiarygodność finansowa kontrahenta – w jakich rejestrach szukać informacji?

Sprawdzanie przyszłego kontrahenta nie jest niczym złym i powinno być swego rodzaju procedurą, która zabezpiecza interesy i finanse firmy. Dzięki takim zapobiegawczym działaniom uchronisz siebie i swoją firmę przed nieuczciwymi kontrahentami i problemami związanymi z odzyskaniem pieniędzy. A jak wiemy, sprawy windykacyjne nigdy nie należą do łatwych.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Jednym z rejestrów, który jest powszechnie używany i znany chyba wszystkim jest BIK. Czyli Biuro Informacji Kredytowej. W BIK-u sprawdzisz obecne zadłużenie kontrahenta, jeśli takie występuje, a także jego historię kredytową. Co więcej, możesz zdobyć również informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłatach kredytu, czy innych zadłużeń. Uzyskanie raportu z BIK jest płatne, aczkolwiek uważamy, że za własne bezpieczeństwo finansowe warto zapłacić niewielką kwotę i móc spokojnie podpisać umowę z nowym kontrahentem lub się z niej wycofać.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Drugim miejscem, w którym warto sprawdzić przyszłego kontrahenta i jego wiarygodność finansową jest BIG. Czyli Biuro Informacji Gospodarczej, które przechowuje i udostępnia informacje dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Warto mieć na uwadze, że do BIG przekazywane są jedynie informacje o firmach, w których wiarygodność finansowa została nadwyrężona, a także informacje o nierzetelnych dłużnikach. Zatem jeśli Twój kontrahent nie widnieje w BIG, teoretycznie możesz czuć się spokojne. Dlaczego teoretycznie? Zalecamy sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta w więcej niż jednym miejscu.

W Polsce możemy wyróżnić 4, niezależnie działające Biura Informacji Gospodarczej.

  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Jako przedsiębiorca w Biurze Informacji Kredytowej sprawdzisz dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie oraz konsumenta za jego pisemną zgodą.

KRD – Krajowy Rejestr Dłużników

W Krajowym Rejestrze Dłużników z urzędu wpisywane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy odpowiedzialni za majątek w poniższych sytuacjach:

  1. Gdy ogłoszono ich upadłość.
  2. W sytuacji, gdy majątek dłużnika nie pokrywa kosztów postępowania upadłościowego.
  3. Kiedy egzekucja została umorzona ze względu na niższy majątek niż koszty egzekucyjne.
  4. Dłużnik jest zobowiązany do wyjawienia majątku przed sądem.
  5. Osób, które nie mają prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, ani pełnienia żadnej funkcji w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni. Pozbawionych tych praw przez sąd upadłościowy.
  6. dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnością za okres powyżej 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że na wniosek wierzyciela może zostać wpisana do KRD jedynie osoba fizyczna, której dług został stwierdzony tytułem wykonawczym. Czyli jest to na przykład sądowy nakaz zapłaty.

Zanim podpiszesz umowę z nieznajomym kontrahentem, w trosce o własne interesy i finanse firmy zawsze warto sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta, w którymś z wyżej wymienionych rejestrów. A najlepiej, jak już wspominaliśmy sprawdzić w przynajmniej w dwóch rejestrach.

Wycena firmy – jakie metody są wykorzystywane do tego działania?

Posiadanie świadomości na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo, które prowadzimy, jest niezwykle istotne. Co najważniejsze, dzięki takiej wiedzy możemy uniknąć nieścisłości, jakie mogą pojawić się podczas sprzedaży firmy. Ponadto, dokładna wartość działalności jest niezbędna podczas podejmowania szeregu działań takich jak pozyskiwanie inwestorów, fuzja, czy też planowanie zadań mogących wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

Wycena przedsiębiorstwa nie tylko przedstawia, ile jest ona warta, ale także jak duży potencjał posiada do rozwoju. Im dokładniej zostanie sporządzona wycena wartości firmy, tym rzetelniej będzie się prezentować podczas każdej transakcji. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby przeprowadzić ten proces możliwie najdokładniej. Czym jednak tak naprawdę jest wycena przedsiębiorstwa?

Można to określić jako oszacowanie wartości przy pomocy konkretnych metod, opierających się na wszelkich, dostępnych informacjach na temat finansów oraz działalności. To, co ma realny wpływ na wycenę to przede wszystkim forma prawna, rodzaj działalności oraz jej przedmiot.

Wycena przedsiębiorstwa – jakie metody są wykorzystywane do tego działania?

Istnieją trzy metody, wedle których wycena wartości firmy jest przeprowadzana najczęściej. Każda z nich posiada zalety oraz wady, dlatego przed podjęciem działania warto zastanowić się, dlaczego chcemy wycenić firmę. Cel w tym wypadku jest najważniejszym czynnikiem i to właśnie od niego należy zacząć. Kiedy cel już zostanie wyznaczony, można przejść do wyboru konkretnej metody.

Metoda majątkowa

Pierwszą, a zarazem najstarszą metodą, która określa wartość firmy, jest metoda majątkowa. Jej schemat działania jest relatywnie prosty. Wycena firmy tym sposobem opiera się na majątku, jaki ma ona w posiadaniu oraz na kosztach, jakie ponosi. Innymi słowy, wykorzystując tę metodę, nieustannie bazujemy na bilansie aktywów oraz pasywów. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że wycenę można przeprowadzić samodzielnie, przy pomocy statystyk, jakie posiadamy. Należy jednak pamiętać, że bilans firmy nie jest w stanie określić dokładnie jej ceny rynkowej, a jedynie jej wartość księgową. Oznacza to, że wycena może okazać się niekompletna, przez co nie będzie do końca rzetelna.

Metoda porównawcza

Metoda porównawcza, inaczej nazywana metodą rynkową może okazać się bardzo pomocna, jeżeli w dosyć łatwy sposób chcemy określić wartość firmy. W tym wypadku, jak sama nazwa wskazuje, porównujemy wycenione przedsiębiorstwa, które działają w tym samym zakresie. Oczywiste jest, że ciężko znaleźć firmę, którą można porównać tak, aby uzyskać dokładną cenę. Dlatego też, w tej metodzie wykorzystuje się mnożniki porównujące wartość ceny akcji, wartość przedsiębiorstwa do wartości księgowej oraz do przychodów pochodzących ze sprzedaży. Zaletą metody porównawczej jest czas, w jakim na jej podstawie można dokonać wyceny. Jeżeli posiadamy wystarczającą ilość informacji, przebiega ona bardzo szybko. Wadą zaś jest to, że ciężko jest zdobyć tak dużo informacji, zwłaszcza kiedy rynek nieustannie się zmienia.

Metoda dochodowa

Uznawana za najskuteczniejszą podczas wyceny firmy jest metoda dochodowa. Wycena wartości firmy na jej podstawie opiera się na oszacowaniu przychodów w formie zysku, jakie wygeneruje działalność w danym okresie czasu. Stanowi to bardzo dobry argument, ponieważ najczęściej są to kwoty bardzo zbliżone, do tych, które rzeczywiście zostaną wypracowane. Tym, co wyróżnia tą metodę, jest ukazanie, że firma jest w stanie przynosić konkretny zysk. Istnieje jednak ryzyko, że prognozy mogą okazać się nietrafne, co poskutkuje nieprawidłową wyceną. Metoda dochodowa wymaga dużego nakładu czasu, ze względu na uwzględnianie wiele czynników.

Każda z powyższych metod może okazać się skuteczna. Wszystko jednak zależy przede wszystkim od tego, jak dużo czasu chcą Państwo poświęcić na wycenę oraz do jakich działań ma być ona przeznaczona. Wybór metody pozostaje kwestią indywidualną, ponieważ nie można ustalić uniwersalnej dla każdego typu działalności.

Wycena wartości firmy – czy warto ją wykonać?

Wartość firmy może się przydać do wielu czynności. Zważywszy na to, błędne jest myślenie, że można pozostawić to zadanie do wykonania na ostatnią chwilę. Z całą pewnością warto je zrealizować, ponieważ może ono usprawnić szereg działań, które będą chcieli Państwo przeprowadzić w przyszłości. Najlepszym rozwiązaniem na wykonanie wyceny jest przeprowadzenie jej za pomocą wszystkich trzech metod, a następnie wyliczenie średniej. Takim sposobem otrzymają Państwo wynik, który będzie najbardziej zbliżony do rzeczywistej wartości.