Kwalifikacje w biurze zarządu i rady nadzorczej

Od wielu lat Langas Group współpracuje ze środowiskiem specjalistów obsługujących organy korporacyjne, przekazując wiedzę i umiejętności poszukiwane w biurach zarządu i departamentach korporacyjnych przedsiębiorstw.

Obecnie poziom specjalizacji oraz rozległość kwalifikacji niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego działania w tym obszarze rynku jest tak duża, a odpowiedzialność specjalistów – coraz poważniejsza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, współpracujący z Langas eksperci przygotowali zestaw kwalifikacji charakteryzujący kluczowe stanowiska występujące w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem egzaminowania.

Opis tych kwalifikacji został następnie poddany ocenie menadżerów i specjalistów obsługujących organy korporacyjne największych polskich firm, którzy wnieśli do niego swoje uwagi, uzupełniając brakujące kwalifikacje cząstkowe, a także usuwając te, które okazały się nieaktualne.

Proces oceny i aktualizacji tych kwalifikacji wciąż trwa – kompetencje pracowników biura zarządu i rady nadzorczej zmieniają się tak samo, jak zmienia się cała gospodarka i działalność spółek.

Jak skonstruowane są opisy kwalifikacji?

Opis kwalifikacji przygotowany został zgodnie z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, która podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Kwalifikacje w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej przygotowane są w sposób przyrostowy (tzn. kwalifikacje na stanowisku wyższym obejmują wszystkie kwalifikacje charakterystyczne dla stanowiska niższego) dla następujących stanowisk:

 • asystent biura zarządu i rady nadzorczej

 • specjalista biura zarządu i rady nadzorczej

 • menadżer biura zarządu i rady nadzorczej

Opis kwalifikacji asystenta biura zarządu i rady nadzorczej

Asystent w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej pełni różnorodne obowiązki, mając kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania tych organów. Jego zadania obejmują koordynację działań, zarządzanie dokumentacją, organizowanie spotkań organów korporacyjnych i przygotowywanie protokołów, a także obsługę formalnej korespondencji (np. z sądami i organami regulacyjnymi).

Pełniąc rolę centralnego punktu komunikacyjnego, asystent wspomaga efektywne i zgodne z prawem podejmowanie decyzji, utrzymuje poufność informacji i zapewnia płynne funkcjonowanie biura zarządu i rady nadzorczej.

Oto szczegółowe kwalifikacje niezbędne na tym stanowisku:

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU WIE / ZNA (WIEDZA)

 • Zna podstawy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, KRS oraz Prawa Pracy
 • Rozpoznaje typu organizacji / przedsiębiorstw
 • zna typy i zasady reprezentacji do prowadzenia spraw firmowych
 • Zna kompetencje organów spółki
 • Zna zasady działania pełnomocnictwa i prokury
 • Zna podstawowe zasady prawa umów
 • Zna zasady CSR oraz etyki prowadzenia biznesu
 • Zna zasady archiwizacji
 • Zna zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 • Zna zasady prowadzenia korespondencji wewnętrznej
 • Zna zasady rządzące tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Zna zasady odpowiedzialności służbowej i osobistej
 • Zna zasady savoir-vivre biznesowego
 • Zna zasady budowy komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • Zna zasady komunikacji w środowisku multikulturowym
 • Zna zasady dress – code biznesowego
 • Zna zasady kompozycji wizytówki i stopki maila
 • Zna zasady organizacji czasu / zarządzania czasem
 • Zna zasady zachowania asertywnego

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU UMIE / WYKONUJE (UMIEJĘTNOŚCI)

 • Potrafi „filtrować” polecenia służbowe
 • Potrafi znaleźć dokumenty publiczne w oficjalnych źródłach
 • Czyta dokumenty publiczne i rozumie ich treść, w tym treści rejestrów publicznych
 • Czyta i rozumie treść dokumentów spółki
 • Stosuje RODO w codziennych czynnościach zawodowych
 • Rozpoznaje tajemnice przedsiębiorstwa i umie się zachować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony tej tajemnicy
 • Stosuje reguły postępowania z korespondencją firmową
 • Składa i rozlicza proste umowy / zamówienia
 • Stosuje archiwizację elektroniczną i papierową
 • Ma umiejętności IT niezbędne do pracy biurowej (edycja tekstów, przygotowanie prezentacji, edycja arkuszy kalkulacyjnych, używanie programów pocztowych i terminarzy on-line, szyfrowania dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów elektronicznych)
 • Potrafi zachowywać się zgodnie z savoir – vivre biznesowym
 • Potrafi dobrać strój stosownie do obowiązującego w firmie dress-code
 • Komunikuje się efektywnie ze współpracownikami z różnych obszarów i poziomów organizacji
 • Zarządza efektywnie realizacją drobnych (pojedynczy) zadań, także je delegując
 • Zarządza stresem i emocjami
 • Potrafi zachować się asertywnie, także w sytuacjach stresowych
 • Doskonali swoje umiejętności

Opis kwalifikacji specjalisty biura zarządu i rady nadzorczej

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU WIE / ZNA (WIEDZA)

 • Zna zasady Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Pracy, w tym orzecznictwo i praktykę
 • Zna zasady udzielania i wycofania pełnomocnictwa i prokury, w tym orzecznictwo i praktykę zarządzania pełnomocnictwami
 • Zna zasady prawa umów
 • Zna zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zna ustawy szczegółowe
 • Zna zasady AML i compliance na poziomie podstawowym
 • Zna zasady protokołowania i przygotowywania uchwał organów spółki
 • Zna zasady prowadzenia księgi udziałów i rejestru akcji
 • Zna zasady planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji
 • Zna podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym (w przypadku podmiotów państwowych)
 • Zna zasady wywierania wpływu

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU UMIE / WYKONUJE (UMIEJĘTNOŚCI)            

 • Sporządza dokumentację formalną spółki
 • Umie zarządzać pełnomocnictwami
 • Utrzymuje kontakt formalny z organami i instytucjami administracji i sądów
 • Umie wdrożyć uchwały (przygotować dyspozycje)
 • Umie dokonać wpisu w księdze udziałów i rejestrze akcji
 • Umie przygotować procedury zmiany statutu / umowy spółki
 • Umie skutecznie zwołać Walne Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników
 • Potrafi zorganizować spotkanie firmowe (krajowe i międzynarodowe)

Opis kwalifikacji menadżera biura zarządu i rady nadzorczej

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU WIE / ZNA (WIEDZA)

 • Zna zasady wyboru i zawierania umów z członkami organów korporacyjnych
 • Zna zasady wynagradzania członków organów korporacyjnych
 • Zna zasady odpowiedzialności członków organów korporacyjnych
 • Zna zasady współpracy między organami korporacyjnymi
 • Zna zasady udzielania zgód korporacyjnych
 • Zna zasady budowania ładu korporacyjnego i realizacji nadzoru właścicielskiego
 • Zna szczegóły KSH i KC w zakresie organizacji i działania spółek
 • Zna zasady prowadzenia rejestru pełnomocnictw
 • Zna zasady dotyczące upadłości
 • Zna zasady prowadzenie kontroli przez instytucje publiczne
 • Zna zasady przygotowywania protokołów i uchwał oraz zarządzania nimi
 • Zna ustawy szczegółowe
 • Zna zasady realizacji RODO w przypadku członków organów korporacyjnych
 • Zna zasady relacji w grupie kapitałowej
 • Zna odpowiedzialność kierownika biura zarządu
 • Zna zasady compliance i AML
 • Zna zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Zna zasady i techniki zarządzania zespołem
 • Zna zasady i techniki negocjacji
 • Zna zasady i metody zarządzania projektami
 • Zna zasady i metody zarządzania zmianą
 • Zna zasady i metody zarządzania kryzysowego

PRACOWNIK NA TYM STANOWISKU UMIE / WYKONUJE (UMIEJĘTNOŚCI)           

 • Weryfikuje poprawność / zgodność z prawem protokołu oraz uchwały
 • Weryfikuje poprawność / zgodność z prawem umowy oraz określić jej ryzyka prawne, a także ją rozlicza
 • Zwołuje i odwołuje posiedzenia organów korporacyjnych
 • Przygotowuje i uczestniczy w kontroli zewnętrznej
 • Utrzymuje relacje ze służbami państwowymi
 • Utrzymuje relacje z kontrahentami
 • Prowadzi i aktualizuje rejestry wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zarządza tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Zarządza obiegiem informacji między organami w spółce
 • Zarządza obiegiem informacji publicznej w spółce
 • Utrzymuje relacje z akcjonariuszami / wspólnikami
 • Definiuje kwalifikacje członków organów korporacyjnych na potrzeby postępowań konkursowych, organizuje konkursy
 • Potrafi organizować prace zespołu i zarządzać procesami zespołowymi
 • Potrafi prowadzić skuteczne negocjacje
 • Potrafi zarządzać projektami prawnymi i organizacyjnymi
 • Potrafi zarządzać zmianą w organizacji
 • Potrafi zarządzać procesami
 • Potrafi zarządzać kryzysem

Jakie są korzyści z systematyzacji kwalifikacji (i możliwości ich sprawdzenia) w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej?

 • umożliwienie pracodawcom lepszej identyfikacji kwalifikacji ważnych z punktu widzenia prowadzonej działalności;
 • ułatwienie doboru wykwalifikowanych kadr oraz pomoc w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy (ograniczenie błędów w rekrutacji);
 • ułatwienie wsparcia rozwoju zawodowego, ograniczenie liczby nietrafnych decyzji szkoleniowych (dzięki szczegółowym informacjom o kompetencjach, jakie wiążą się z uzyskaniem przez pracownika nowej kwalifikacji), ułatwienie wyboru odpowiednich szkoleń;
 • możliwość porównywania i oceny, z osobistej perspektywy pracownika a także jego pracodawcy, możliwych do zdobycia certyfikatów i dyplomów, a tym samym lepszego planowania podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej.

Powyższy opis kwalifikacji wciąż podlega ocenie i ewolucji, zgodnie z rozwojem potrzeb spółek zatrudniających pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze organów korporacyjnych.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi uwagami i współtworzenia profesjonalnego rynku obsługi organów korporacyjnych!

15 + 14 =