Zapraszamy do udziału w 9. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, którą zaplanowaliśmy w formule hybrydowej na 21-22 marca 2023.

Jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, współorganizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Jakość tej wyjątkowej konferencji zależy przede wszystkim od jej poziomu merytorycznego, nad którym zawsze czuwa grono ekspertów formujących Radę Programową konferencji. Są nimi zawsze przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści compliance i AML w Polsce.

Po doświadczeniach ubiegłorocznej konferencji, w tym roku ponownie chcielibyśmy zaadresować nasze spotkanie do wielu branż, a także otworzyć je na uczestników spoza Polski, co pozwoli na wymianę doświadczeń między wieloma rynkami i systemami prawnymi.

Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na ten temat: doświadczenia jakich branż w obszarze compliance, a także AML, są dla Państwa najbardziej interesujące?

Zgłoszenia early birds!

Tylko 30 miejsc z rabatem 500 zł

po wpisaniu hasła „9aml2023” w formularzu zgłoszeniowym online

Dlaczego organizujemy 9. Ogólnopolską Konferencję Compliance & AML?

 • Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
 • Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
 • Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
 • Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

Uczestnicy

 • Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
 • Compliance Oficerowie z branż: farmaceutycznych, energetycznych, finansowych, logistycznych i wszystkich, które podlegają szczególnym ryzykom braku zgodności
 • Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
 • Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

Program

1. dzień konferencji, 21 marca 2023 R.

9.50       Otwarcie konferencji

10.00     Wdrażanie polityk compliance w grupach spółek – problemy praktyczne

10.40     Compliance jako element systemu nadzoru nad rynkiem.
Wnioski z wdrażania wytycznych i rekomendacji KNF oraz EBA, perspektywy zmian.

11.20     ESG – budowanie równowagi między elementami nowej polityki compliance

12.00     Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wdrożenie i utrzymanie systemu Compliance w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12.40     Samoregulacja czy nadzór nad rynkiem? Zagrożenia i przeciwdziałanie nadużyciom w branży medycznej poprzez programy compliance.

14.00     Upadek giełdy kryptowalut FTX – wnioski dla compliance / AML

15.30     Co nowego szykuje dla nas Unia Europejska w obszarze AML / CFT?

16.15     Sankcje i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi globalnego handlu: prowadzenie dochodzeń w czasie kryzysu

Gala wręczenia nagrody Compliance Oficera Roku

2. dzień konferencji, 22 marca 2023 R.

9.00       Wyzwania dla liderów biznesu w czasach kryzysu – jak zachować elastyczność i dynamikę firmy przy rozwiniętym compliance?

9.40       Etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego i analizy danych compliance tego obszaru?

10.15     Nowe europejskie standardy antykorupcyjne: oczekiwania wobec globalnego egzekwowania prawa i sposób włączenia tych ustaleń do programu compliance

SESJE STACJONARNE

11.00     Panel: ESG – od danych do działania. Czy więcej działań przekłada się na większe rezultaty?

11.30     Ewolucja zarządzania ryzykiem CDD/KYC poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem, wydajną pierwszą i drugą linię obrony, analizę big data i cyfryzację

12.00     Rola i zadania AML oficera w kontekście wytycznych EBA

SESJE ON-LINE

11.00     Kultura compliance jako źródło przewagi konkurencyjnej w branży medycznej

11.30     Przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje: przypadki w Europie i na świecie

12.00     Konsekwencje rosyjskich sankcji na działalność firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych – perspektywa compliance oficera

14.20     Wyzwania etyki i compliance w procesie fuzji i przejęć w czasach kryzysu

15.00     Lekcje z historii: przygotowania do kolejnego zakłócenia geopolitycznego z perspektywy compliance

15.30     Zakończenie konferencji

Agenda

1st day of the conference, March 21st, 2023

9.50 am               Opening of the Conference

10.00 am             Implementation of compliance policies in groups of companies – practical issues

10.40 am             Compliance as an element of the market supervision system. Conclusions from the implementation of the guidelines and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority and EBA, prospects for changes

11.20 am             ESG – building a balance between the elements of the new compliance policy

12.00 am             Liability of the Supervisory Board for the implementation and maintenance of the compliance system in the light of the amendment to the Code of Commercial Companies and the draft amendment to the Act on the Liability Of Collective Entities for prohibited deeds

12.40 pm            Self-regulation or regulators’ surveillance? Threats and counteracting abuses in the medical industry through compliance programs.

2.00 pm               The collapse of the FTX – lessons for compliance / AML

3.30 pm               What has the European Union in the pipeline for us in the field of AML / CFT?

4.15 pm               Sanctions and Global Trade Compliance: Investigations in times of crisis

Compliance Officer of the Year Award Ceremony

2nd day of the conference, March 22nd, 2023

9.00 am               Challenges for business leaders in times of crisis – how to maintain flexibility and dynamics of the company with developed compliance?

9.40 am               Ethical use of artificial intelligence / machine learning and data analysis in this area?

10.15 am             New European Anti-Corruption Standards: Expectations for Global Law Enforcement

STATIONARY SESSIONS

11.00 am            Panel: ESG – from data to action. Do more activities mean more results?

11.30 am             Evolution of CDD / KYC risk management through effective risk management, efficient first and second line of defense, big data analysis and digitization

12.00 am             The role and tasks of the AML officer in the context of EBA guidelines

ON-LINE SESSIONS

11.00 am             Compliance culture as a source of competitive advantage in the medical industry

11.30 am             Sanctions violations and related consequences: cases in Europe and worldwide

12.00 am             The consequences of Russian sanctions on the activities of pharmaceutical companies and manufacturers of medical devices – the compliance officer’s perspective

2.20 pm               Ethics and compliance challenges in the M&A process in times of crisis.

3.00 pm               Lessons from history: preparations for the next geopolitical disruption from the compliance perspective

3.30 pm               Closing of the Conference

Formuła konferencji

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej w Warszawie
Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

 • ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
 • inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
 • analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
 • studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zaproszenie do współpracy

To ważne wydarzenie nie byłoby możliwe bez naszych partnerów i sponsorów konferencji. Zapraszamy do tego grona instytucje i firmy związane ze światem prawa, finansów, compliance i AML, a także media zajmujące się tymi zagadnieniami.

Proponujemy Państwu współpracę w kilku formułach, jako:

 • Partner główny
 • Sponsor główny
 • Partner wspierający
 • Partner medialny

Jesteśmy także otwarci na rozmowę na temat innych form współpracy, jeżeli żadna z zaproponowanych przez nas nie wyczerpuje Państwa wizji obecności podczas naszego wydarzenia.

W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Jarosławem Petzem, marketing@langas.pl, tel. 500 393 403

 

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

21—22 marca 2023R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 21/01/2023: 2 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
uczestnictwo on-line dla jednej osoby
tłumaczenie symultaniczne
materiały konferencyjne
certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw (dla osób biorących udział stacjonarnie)


Cena nie zawiera:
Udziału stacjonarnego
Aby wziąć udział w Konferencji stacjonarnie, należy wybrać w poniższym formularzu zgłoszeniowym opcję "Dodatkowe: Inne" i wskazać liczbę osób, które chcą wziąć udział tej formie (dopłata 600 zł za osobę). Dopłaty za udział stacjonarny zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy organizacja Konferencji w formule stacjonarnej nie zostanie uniemożliwiona z powodu regulacji Rządu. W takim wypadku dopłaty do udziału stacjonarnego zostaną zwrócone
Organizator zastrzega możliwość realizacji Konferencji wyłącznie w formule on-line, o ile inne rozwiązanie nie będzie możliwe. Część stacjonarna Konferencji odbędzie się w Warszawie, Hotel Regent Warsaw**** Adres: Belwederska 23, 00-761 Warszawa

Uwagi:
Konferencja odbywa się w formule hybrydowej (online i stacjonarnie)
Uczestnicy także będą mogli zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji poprzez czat oraz zadając pytania na żywo.
Uczestnicy otrzymają indywidualny link do konferencji oraz dostęp on-line do materiałów i prezentacji.

Forum prowadzone jest na dedykowanej platformie
1. Wymagania sprzętowe: Wymagania dotyczące przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 50 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Konferencja compliance, na której nie może Cię zabraknąć!

Konferencja compliance jest to największe spotkanie grona przedstawicieli ze środowiska compliance i AML. Konferencja hybrydowa współorganizowana jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Czyli stowarzyszenia, które akredytuje szkolenia compliance i AML. Eksperci i doświadczeni przedstawiciele środowiska compliance i AML w Polsce!

Konferencja Compliance & AML — dlaczego warto na niej być?

Nie może Cię zabraknąć na konferencji compliance, to wyjątkowa konferencja o ogromnym j poziomie merytorycznym. Konferencja hybrydowa, nad którą czuwa grono ekspertów wchodzące w skład Rady Programowej Konferencji. Dzięki temu wiesz, że na konferencji poznasz grono ekspertów, wymienisz się doświadczeniem, a przede wszystkim masz pewność, że konferencja compliance dostarczy Ci maksymalnie merytorycznej wartości, którą możesz zastosować w swoim biznesie. Eksperci i prelegenci na konferencji compliance, to przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych, ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści ds. compliance i AML w Polsce.

Konferencja compliance z Langas i SCP to nie tylko spotkanie w gronie przedstawicieli Compliance i AML. To wymiana doświadczeń, wzmocnienie wiedzy, poznanie nowych zmian i standardów w zakresie Compliance i AML. Konferencja compliance, to świadome poszerzanie wiedzy w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML.

Co więcej, udział w konferencji hybrydowej compliance zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

Konferencja hybrydowa Compliance & AML — kto powinien wziąć udział w tym wydarzeniu?

Do udziału w konferencji compliance zapraszamy pracowników działów compliance, działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu. Z udziału w konferencji skorzystają również menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych. Udział w konferencji może wziąć również każda osoba zainteresowana środowiskiem Compliance & AML

Compliance jako model zarządzania w środowisku biznesowym

Ze względu na drastycznie zmieniające się środowisko biznesowe niezbędne jest nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance, a także wszystkimi innymi rodzajami ryzyka; oparte na technologii podejście systemowe, który umożliwi kierownictwu firmy mierzenie, ustalanie priorytetów i obsługę zagrożeń w sposób efektywny i kompleksowy.

Kompleksowe zdefiniowanie i zakomunikowanie ryzyk w obszarze zgodności, na które narażona jest organizacja, należy w świecie VUCA zdefiniować jako priorytet nie tylko dla compliance oficera, ale dla całego kierownictwa firmy.

Compliance to model zarządzania