16 marca 2023R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance

Działania Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w obszarze audytu systemów compliance oraz zasad ich oceny po nowelizacji KSH

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu compliance i dokonuje jego oceny.

Po wejściu w życie reformy KSH (od 13.10.2022 r.) rada nadzorcza spółki akcyjnej będzie zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania rady nadzorczej zawierającego m.in. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Podczas szkolenia wskażemy najlepsze praktyki i modele systemów compliance oraz zasady ich oceny istotne z punktu widzenia przygotowania sprawozdania rady nadzorczej.

 • Jakie nowe obowiązki ciążyć będą, w związku z tą zmianą, na Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej spółki akcyjnej?
 • W jaki sposób się do tego przygotować?

Na powyższe pytania odpowie podczas szkolenia ekspert mec. Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Nowe odpowiedzialności Rady Nadzorczej – Korzyści:

 • dowiesz się jakich informacji potrzebować będzie rada nadzorcza spółki akcyjnej do przygotowania nowego sprawozdania i skąd te informacje pozyskać
 • dowiesz się jak po reformie będzie wyglądać współpraca rady nadzorczej spółki akcyjnej z obszarem audytu i kontroli oraz compliance i jak formalnie zapewnić bezpośredni kontakt z radą nadzorczą osobie kierującej komórką compliance (compliance officerowi)
 • poznasz przykładowe nieprawidłowości w systemie compliance oraz przykładowy zakres audytu i kontroli, który powinien być ujęty w sprawozdaniu rady nadzorczej spółki akcyjnej

Nowe odpowiedzialności Rady Nadzorczej – Uczestnicy

 • pracownicy biur zarządu i rady nadzorczej spółek akcyjnych
 • pracownicy komórek audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracownicy komórek zapewnienia zgodności współpracujący z radą nadzorczą
 • kandydaci na Doradcę Rady Nadzorczej 
 • członkowie komitetów audytu

Nowe odpowiedzialności Rady Nadzorczej – Program:

16 MARCA 2023 R.

9.15  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30  Rozpoczęcie szkolenia

Struktura i zakres informacji w raporcie rady nadzorczej dotyczących oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Podstawy systemu zapewnienia zgodności niezbędne do przygotowania raportu z działalności rady nadzorczej

 • Podstawy prawne ustanowienia compliance
 • Compliance universe – zgodność czego z czym
 • Podejście do audytu i kontroli compliance

Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, COSO
 • Compliance universe a procesy i obszary
 • Compliance universe a cele systemu kontroli wewnętrznej
 • Mechanizmy kontrolne compliance
 • Niezależne monitorowanie
 • Compliance a kontrola funkcjonalna i instytucjonalna
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Compliance jako zarządzanie ryzykiem

 • Modelowe rozwiązania Rekomendacja H, ISO 19600, COSO-ERM
 • Ryzyko compliance a inne ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka compliance
 • Ocena ryzyka compliance
 • Postępowanie z ryzykiem compliance
 • Monitorowanie ryzyka compliance
 • Raportowanie o ryzyku compliance
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Organizacja systemu compliance

 • 3 linie obrony
 • Regulacje wewnętrzne compliance
 • Niezależność compliance
 • Relacje z innymi komórkami
 • Zasoby komórki compliance
 • Zarządzanie jakością komórki compliance
 • Wynagrodzenie pracowników compliance
 • Systemy GRC i ich adekwatność
 • Przykładowe nieprawidłowości
 • Przykładowy zakres audytu i kontroli compliance

Audytowanie, kontrola i ocena systemów compliance

16.00   Zakończenie szkolenia

Nowe odpowiedzialności Rady Nadzorczej – Metody:

 • wykłady
 • case study
 • dyskusje
 • analiza przepisów

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+ 48 22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie Biura Zarządu - reforma KSH 2022

Organ spółki akcyjnej, jakim jest Rada Nadzorcza, zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza sprawuje między innymi kontrolę nad wprowadzaniem systemu compliance w spółce oraz dokonuje jego oceny.

W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie reforma KSH, w myśl której Rada Nadzorcza spółki akcyjnej będzie zobowiązana do przygotowywania corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, obejmującego m.in. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Aby pomóc Wam w pełni przygotować się do nadchodzących zmian, przygotowaliśmy wyjątkowe szkolenie Biura Zarządu, na którym wskażemy najlepsze praktyki i modele systemów Compliance, a także zasady ich oceny, które są istotne z punktu widzenia przygotowania sprawozdania przez Radę Nadzorczą. Sprawdź, jakie korzyści może przynieść Ci to szkolenie i dołącz do nas!

Reforma Kodeksu Spółek Handlowych 2022 - co nowego?

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która ma wejść w życie z dniem 13 października 2022 r., pociągnie za sobą szereg zmian istotnych dla funkcjonowania grup spółek, między innymi tych dotyczących zasad zarządzania oraz nadzoru nad spółkami handlowymi.

Prawo grup spółek według Nowelizacji KSH

Kluczowym aspektem objętym Nowelizacją KSH 2022 jest wprowadzenie do polskich regulacji prawnych zapisów odnoszących się do prawa grup spółek. Nowe przepisy mają być stosowane wyłącznie w odniesieniu do spółki dominującej oraz spółek zależnych, które podjęły uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek, a ponadto również do spółki powiązanej ze spółką dominującą w przypadku, gdy jej umowa lub statut tak przewidują.

Najważniejszym zadaniem jakie ma pełnić prawo grup spółek jest ustawowe uregulowanie stosunków zachodzących pomiędzy podmiotami działającymi w ramach holdingów.

Zmiany przepisów dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządów spółek kapitałowych

Kolejnym istotnym punktem nowelizacji zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, która ma nastąpić w 2022 roku, jest tak zwana reforma nadzoru właścicielskiego. Wiąże się z nią wprowadzenie całkiem nowych obowiązków oraz uprawnień Rady Nadzorczej. Proponowane zmiany obejmować mają każdy rodzaj spółki kapitałowej.

W tym punkcie do najważniejszych zmian zalicza się m.in. wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz składania go przed zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ponadto, wraz z nowelizacją pojawi się ujednolicenie ustawowych standardów co do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, tj. w głosowaniu jawnym i bezwzględną większością głosów.

Reforma Kodeksu Spółek Handlowych w 2022 wprowadzi jeszcze szereg innych obowiązków oraz uprawnień dla organów zarządczych spółek handlowych, w szczególności zaś przepisy takie będą dotyczyć działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Przepisy dotyczące organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej

Reforma KSH 2022 wprowadza nowe specyficzne przepisy odnoszące się do działalności Zarządów i Rad Nadzorczych w dwóch typach spółek handlowych: spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej. Kształt tych zapisów prawnych jest podobny do obowiązujących już przepisów odnoszących się do prostej spółki akcyjnej. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w obu wymienionych rodzajach spółek wprowadza wyraźne uregulowanie w zakresie m.in. zasady obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych oraz zasady business judgement rule.

Katalog przestępstw, wykluczających możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych

Wraz z Nowelizacją KSH w 2022 roku rozszerzony zostanie katalog przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu pozbawia możliwości pełnienia funkcji członka Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Likwidatora, a także Prokurenta w spółkach kapitałowych. Nowe zapisy mają odnosić się również do osób, które pełnienie wyżej wymienionych funkcji rozpoczęły jeszcze przed wejściem w życie Reformy KSH 2022.

Więcej na temat zmian, jakie wejdą w życia wraz z nowelizacją KSH w 2022 możesz przeczytać tutaj:

5 najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację KSH

Uczestnicy szkolenia prawnego Langas Group

Zastawiasz się dla kogo jest szkolenie prawne Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance? Spieszymy z wyjaśnieniami. Szkolenie prawne na temat Nowelizacji KSH z 2022 roku adresowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników Biur Zarządu i Rady Nadzorczej spółek akcyjnych,
 • pracowników komórek audytu i kontroli wewnętrznej,
 • pracowników komórek zapewnienia zgodności współpracujących z Radą Nadzorczą,
 • kandydatów na Doradcę Rady Nadzorczej,
 • członków komitetów audytu.

Korzyści ze szkolenia dla Biura Zarządu KSH 2022

Biorąc udział w szkoleniu Biura Zarządu, Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance, odniesiesz szereg korzyści, które usprawnią jednocześnie realizację powierzonych Ci funkcji. Na szkoleniu prawnym na temat Reformy KSH dowiesz się, jakich informacji będzie potrzebować Rada Nadzorcza spółki akcyjnej w celu właściwego przygotowania nowego sprawozdania oraz skąd możesz uzyskać takie informacje.

Co więcej, szkolenie online pozwoli Ci, bez wychodzenia z domu, dowiedzieć się, jak po wejściu w życie reformy Kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyglądać współpraca Rady Nadzorczej spółki akcyjnej z działem audytu i kontroli oraz compliance. Otrzymasz także porady, jak od strony formalnej zapewnić bezpośredni kontakt w Radą Nadzorczą osobie kierującej komórką compliance, tzw. Compliance Officer.

Uczestnicząc w szkoleniu Biura Zarządu poznasz również przykładowe nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w systemie compliance oraz przykładowy zakres audytu i kontroli, który powinien być ujęty w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej.

Program szkolenia online

Program szkolenia online Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej został opracowany w taki sposób, aby uczestnicy mogli w pełni zapoznać się z owymi zmianami polskiego porządku prawnego, które mają wejść w życie w 2022 roku. Prowadzone w ramach szkolenia Biura Zarządu zajęcia mają również pomóc uczestnikom przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Na szkoleniu prawnym omówiona zostanie struktura i zakres informacji w raporcie Rady Nadzorczej dotyczących oceny sytuacji spółki z jednoczesnym uwzględnieniem adekwatności i skuteczności wykorzystywanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zapewniania zgodności działalności z wszelkimi normami.

Szkolenie online podzielone zostało na kilka bloków tematycznych. Są to:

 • Podstawy systemu zapewnienia zgodności niezbędne do przygotowania raportu z działalności Rady Nadzorczej
 • Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej
 • Compliance jako zarządzanie ryzykiem
 • Organizacja systemu Compliance
 • Audytowanie, kontrola i ocena systemów Compliance

W programie szkolenia został również przewidziany egzamin końcowy, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu, potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group