14 czerwca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla wykonawców

Kluczowe zmiany w przepisach od 1 stycznia 2021r.

Pobierz Broszurę

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nadchodzi rewolucja w zakresie prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy PZP wejdą w życie z początkiem 2021 roku i mają za zadanie m.in. zwiększyć transparentność i konkurencyjność przetargów, uprościć procedury oraz urealnić procesy zakupowe realizowane przez zamawiających publicznych.

Nowe rozwiązania wpłyną w znacznym stopniu na zmianę sposobu postępowania Wykonawców, dając im wiele narzędzi, których muszą nauczyć się używać.

Korzyści

Dowiedz się m.in.:

 • jakie są różnice między nową a dotychczasową ustawą PZP z punktu widzenia wykonawcy;
 • jakie są nowe procedury wykluczenia z postępowania;
 • czym są zamówienia bagatelne i jak z nich skorzystać;
 • jakie są nowe obowiązki zamawiających, z których wykonawcy mogą skorzystać ubiegając się o zamówienia;
 • jak przebiegają nowe procedury konkurencyjne;
 • czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
 • jakie są nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • jakie środki ochrony przysługują uczestnikom postępowania w nowej ustawie;
 • jakie warunki realizacji zamówienia są negocjowalne;
 • jakie są nowe warunki zmiany umowy zamówienia publicznego
 • czego wykonawca może oczekiwać od zamawiającego podczas realizacji umowy.

Uczestnicy

 • Wykonawcy
 • Specjaliści od pozyskiwania zamówień publicznych
 • Kierownicy projektów realizowanych w reżimie PZP
 • Wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych

Program

14 czerwca 2021

9.00  logowanie do platformy, sprawdzanie ustawień
9.30 rozpoczęcie zajęć

CEL UCHWALENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NA ILE SIĘ ZMIENI SYTUACJA WYKONAWCÓW?

 • Podsumowanie zmian istotnych dla Wykonawców w telegraficznym skrócie
 • Elementy w zakresie nowej ustawy, na które należy zwrócić szczególną uwagę z perspektywy Wykonawcy
 • Analiza przepisów przejściowych

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ NOWE ZNACZENIA NIEKTÓRYCH TERMINÓW USTAWOWYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCY

 • Zupełnie nowe pojęcia wprowadzane przez nową ustawę PZP
 • Zmiany w dotychczasowych definicjach
 • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Czy zasada jakości będzie miała wpływ na Wykonawcę?
 • Czym jest SWZ? Czy to tylko zmiana nazwy SIWZ?
 • Jakie znaczenie dla Wykonawców będzie miała Analiza Potrzeb i Wymagań?
 • Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych
 • Negocjacje – ich zakres i udział stron w tym postępowaniu.
 • Opis Potrzeb i Wymagań, czy to tylko mała APiW czy jednak coś zupełnie innego? Jak Wykonawca powinien podchodzić do tego dokumentu?
 • Różnice procedur powyżej i poniżej progów unijnych
 • Zmiany trybów udzielania zamówień publicznych
 • Zmiany czynności wykonywanych przed udzieleniem zamówienia.

ZAMÓWIENIA BAGATELNE

 • Czym są zamówienia bagatelne?
 • Jaki wpływ na Wykonawców będzie miało obniżenie progu dostępności do zamówień?
 • Przepisy, które się stosuje do zamówień bagatelnych.
 • Skąd czerpać wiedzę o zamówieniach bagatelnych?
 • Ograniczenie Wykonawców w zakresie zamówień bagatelnych.

PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

 • Nowe zasady publikacji ogłoszeń – gdzie szukać aktualnych informacji, jakie są konsekwencje publikacji na Wykonawcy?
 • Regulamin postępowania – najważniejsze informacje dla Wykonawców.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Zmiany w zakresie OPZ, co Wykonawca musi uwzględnić składając ofertę?
 • Regulacje dotyczące OPZ przez stosowanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji.
 • Inne elementy – oznakowanie (etykiety), referencje techniczne, normy, europejska ocena techniczna, norma europejska, norma międzynarodowa.
 • Dodatkowa możliwość opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA

 • Rozszerzenie warunków dotyczących Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.
 • Kwalifikacja w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Kwalifikacja dotycząca sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • Ocena zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 • Nowe terminy wyjaśniania treści specyfikacji
 • Forma kontaktu w nowych przepisach, pełna elektronizacja komunikacji
 • Zmiany w zakresie liczenia terminów
 • Duże zmiany w zakresie formy składania ofert
 • Warunki, w jakich możliwe są wyjaśnienia ustne

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 • Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia
 • Przesłanki fakultatywnego wykluczenia
 • Możliwość odstąpienia od wykluczenia wykonawcy.
 • Nowe procedury dotyczące wykluczenia z postępowania, na co zwracać uwagę czytając SWZ?

BADANIE I OCENA OFERT

 • Kryteria oceny ofert
 • Czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
 • Warunki, kiedy jedynym kryterium może być cena.
 • Zagadnienie kryterium kosztu.

ODRZUCENIE OFERTY I WADIUM

 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 • Procedura odrzucenia oferty.
 • Omówienie dużych zmian w zakresie wadium.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Kiedy postępowanie może zostać unieważnione?
 • Kiedy można / warto walczyć o unieważnienie postępowania

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Czym są zmiany istotne w umowie?
 • Kiedy można zmienić umowę w zakresie zamówienia publicznego?
 • Obligatoryjność zaliczek
 • Klauzule niedozwolone w umowach – nowy katalog
 • Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
 • Rewolucja w zakresie umów z podwykonawcami
 • Zmiany wynikające z okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

PRZEBIEG REALZIACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • nowe zasady monitorowania przebiegu realizacji zamówienia
 • zasada współpracy zamawiający  – wykonawca w praktyce realizacji: konsekwencje wprowadzenia zasady do PZP
 • ograniczenia kar umownych
 • raport z realizacji zamówienia – konsekwencje dla Wykonawcy

NOWOŚĆ – POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

 • Warunki dopuszczalności mediacji
 • Przebieg mediacji
 • Konsekwencje postępowania mediacyjnego

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 • Co się zmienia w zakresie środków ochrony prawnej
 • Zmiany w zakresie dopuszczalności składania odwołań
 • Zmiany kosztów odwołania
 • Nowe zasady związane ze skargą do sądu
 • Skarga kasacyjna

15.30  Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Nowe PZP dla wykonawców” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz nowe przepisy i zasady ich interpretacji oraz orzecznictwo,
Warsztaty – przećwiczysz nowe procedury przewidziane ustawą,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane ze zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne i jego realizacji,

Szkolenie będzie prowadzone on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo (głosowo oraz poprzez czat)

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU