28—29 sierpnia 2023R., Hotel Haffner***** SOPOT

Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami organów spółki oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń?

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. Szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Warsztat oparty jest na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści

 • Poznasz modele systemu kontroli wewnętrznej w spółce: model kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej, model COSO, model trzech linii obrony, model Rekomendacji H.
 • Poznasz przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (risk Manager).
 • Dostaniesz wskazówki w zakresie metod oceny systemów compliance, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem przez zarząd, radę nadzorczą i komitety.
 • Dowiesz się jak skutecznie wprowadzić w spółce środki ochrony prawnej sygnalistów.
 • Poznasz obowiązki i pozycje rady nadzorczej po nowelizacji KSH.
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu wobec innych organów, wierzycieli i podmiotów zewnętrznych po nowelizacji KSH.
 • Dowiesz się kiedy muszą być podejmowane uchwały zarządu a kiedy można je zastąpić zarządzeniami, decyzjami etc.

Uczestnicy

 • Przewodniczący Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Rad Nadzorczych,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prezesi Zarządu,
 • Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek,
 • Szefowie Biura Zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 28  SIERPNIA 2023

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

KONTROLA WEWNĘTRZNA, COMPLIANCE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PO NOWELIZACJI KSH Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 • Modele systemu kontroli wewnętrznej w spółce: model kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej, model COSO, model trzech linii obrony, model Rekomendacji H
 • Mechanizmy kontrolne
 • Monitorowanie – weryfikacja bieżąca oraz testowanie
 • Raportowanie
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (Audit Manager) – Audit/Monitor Manager, Findings Manager, Controls Manager, Action Manager

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej
 • Modele systemu zarządzania ryzykiem w spółce – Model COSO; Model ISO
 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem – unikanie ryzyka, transfer ryzyka, akceptacja ryzyka, obniżanie ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka
 • Raportowanie
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (risk Manager) – Risk Universe Manager, Risk Controls Manager, Risk Action Plans Managers

COMPLIANCE

 • Modele compliance
 • Compliance universe w spółce
 • Mechanizmy kontrolne i monitorowanie w ramach compliance
 • Zarządzanie ryzykiem compliance
 • Raportowanie compliance
 • Ocena systemu przez zarząd, radę nadzorczą i komitety
 • Przydatne funkcjonalności systemu Governance Risk and Compliance (Compliance Manager) – Policy Manager; Incident Manager; Gift Manager; Compliance Controls Manager

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE W SPÓŁCE

 • Obowiązek oceny systemów i funkcji wewnętrznych wg KSH – obowiązki zarządu oraz obowiązki rady nadzorczej i komitetu audytu
 • Kryteria oceny systemów i funkcji wewnętrznych w spółce
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Rola audytu zewnętrznego

15.00    zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 29 SIERPNIA  2023

09.30      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00      Rozpoczęcie zajęć

OCHRONA SYGNALISTÓW W PRAKTYCE – DYREKTYWA 2019/1937  A POLSKA USTAWA WDROŻENIOWA

 • Trzy kanały zgłaszania nieprawidłowości – zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami
 • Zgłoszenia anonimowe – dopuścić czy nie ? Wady i zalety
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów – jak skutecznie wprowadzić w spółce
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – ciężar dowodu na spółce – pracodawcy. Jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu. Jakie procedury i zasady postępowania wprowadzić aby zagwarantować sobie brak naruszenia w tym zakresie przy zwalnianych pracownikach
 • Jak zabezpieczyć spółkę przed zgłoszeniami – donosami – czyli co zrobić by procedura nie była nadużywana w „drobnych” sprawach skarg i wniosków
 • Procedura zgłoszeń wewnętrznych – obowiązkowa konsultacja z pracownikami – jak wykazać
 • Co z aktualnie obowiązującymi procedurami w spółce dot. sygnalistów?
 • Treść regulaminu – co zawrzeć w dokumencie, aby spełnić obowiązki i aby regulamin nie był tylko „na papierze”
 • Dobra wiara – element konieczny do ochrony sygnalisty – kto ma oceniać, na jakiej podstawie, czym się kierować, przesłanki
 • Działania naprawcze? ale jakie ….
 • Jak zapewnić poufność sygnalisty?
 • Jak dobrać kanały wewnętrzne zgłoszeń – kryteria

OBOWIĄZKI I POZYCJA RADY NADZORCZEJ PO NOWELIZACJI KSH

 • Posiedzenia rady nadzorczej
 • Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu – jak prawidłowo wykorzystać ten instrument, gdy zajdzie potrzeba w spółce. Jakie zasady przyjąć w celu utrzymania zasady rozdzielenia kompetencji zarządu od RN?
 • Uprawnienia rady nadzorczej według nowych zasad i ich realizacja
 • Obowiązek informacyjny wobec rady nadzorczej
 • Podwyższona staranność i lojalność członków RN wobec spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC INNYCH ORGANÓW, WIERZYCIELI I PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, PO NOWELIZACJI – CASE STUDY

 • Zakres przedmiotowy odpowiedzialności – czyli za co konkretnie odpowiada Zarząd wobec kogo i na jakiej podstawie
 • Ryzyko w biznesie jako nieodzowny element pełnienia funkcji członka zarządu – ale jak się zabezpieczyć, jak zminimalizować to ryzyko, aby konsekwencje podejmowanych decyzji nie uderzały w majątki członków zarządu
 • Odpowiedzialność za nieprzekazywanie informacji
 • Podwyższona staranność i lojalność członka Zarządu wobec spółki – o co chodzi ?
 • Identyfikacja obszarów mających największy wpływ na zakres odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna Zarządu
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli
 • Odpowiedzialność wobec organów państwowych
 • Czy zewnętrzne ekspertyzy pomogą / chronią Zarząd czy nie?

REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Czy warto tworzyć regulaminu w Spółce
 • Jakie znaczenie mogą mieć regulaminy dla poszczególnych członków organów Spółki. Jaka jest ich rola w codziennym sprawowaniu funkcji członka organu?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminów. Jakie zapisy wprowadzić, by regulamin nie był tylko „kalką” KSH, ale praktyczną „road map” dla członków organów

POSIEDZENIA I UCHWAŁY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

 • Posiedzenia Zarządu i RN – zwoływanie, odbywanie, głosowanie, protokoły
 • Uchwały Zarządu – kiedy muszą być podejmowane a kiedy można je zastąpić zarządzeniami, decyzjami etc.
 • Głosowanie nad uchwałą – formy, większości, wejście w życie
 • Uchwały rady nadzorczej – zakres przedmiotowy, głosowanie

REPREZENTACJA SPÓŁKI, PROKURA, PEŁNOMOCNICTWA

 • Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja – problem uchwał – podejmować czy nie?
 • Zasady reprezentacji – kodeksowe / umowne / statutowe
 • Szczególne zasady reprezentacji
 • Prokura i pełnomocnicy w spółce

PO CO W SPÓŁCE PEŁNOMOCNIK?

 • Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
 • Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy
 • Pełnomocnictwo a upoważnienie
 • Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
 • Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?
 • Skuteczne udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa
 • Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
 • Ograniczenia pełnomocnika w działaniu
 • Treść pełnomocnictwa zapewniająca bezpieczeństwo firmy – warsztaty i praca nad dokumentem
 • Odpowiedzialność pełnomocników

16.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.

Eksperci będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
AKADEMIA GRUP KAPITAŁOWYCH
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń? Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Członka Zarządu i Rady Nadzorczej. To wyjątkowe szkolenie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych. Warsztaty prowadzone przez ekspertów oparte są na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed zarządem i radą nadzorczą, organami odgrywającymi kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje: Szkolenia i konferecje - Langas Group