6—7 lipca 2023R., Hotel Haffner***** SOPOT

XVII Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Obsługa organów spółki w praktyce – kluczowe zmiany 2023

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Korzyści

 • poznasz nowe obowiązki i pozycję rady nadzorczej po nowelizacji KSH,
 • dowiesz się jakie są nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki po nowelizacji KSH,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki w zakresie wyboru, powołania, odwołania, rezygnacji oraz upływu kadencji członka zarządu i rady nadzorczej,
 • poznasz ryzyka i sposoby zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej po wejściu w życie nowelizacji,
 • przeanalizujesz jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie,
 • dowiesz się jakie zapisy w regulaminie mogą Cię uratować a jakie pogrążyć,
 • nauczysz się prawidłowo wydawać polecenie spółce zależnej, aby było to skuteczne i bezpieczne,
 • poznasz przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program

DZIEŃ 1 / 6 LIPCA 2023

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

NOWE OBOWIĄZKI I POZYCJA RADY NADZORCZEJ PO NOWELIZACJI KSH

 • posiedzenia rady nadzorczej po nowelizacji
 • treść zaproszenia na posiedzenia rady nadzorczej
 • porządek obrad i protokół
 • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowegowezwania wobec zarządu
 • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotniewpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarządobowiązków
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej

STATUT I UMOWA SPÓŁKI PO NOWELIZACJI KSH

 • nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki po nowelizacji KSH
 • minimalny wymagany zakres regulacji w statucie lub umowie spółki
 • postanowienia statutu / umowy pod rygorem bezskuteczności wobec spółki
 • odmienne postanowienia statutu / umowy niż przewiduje ustawa
 • dodatkowe postanowienia w statucie / umowie spółki
 • zgoda i opinia w umowie / statucie spółki
 • wzajemne regulacja relacje pomiędzy organami w umowiestatucie spółki

WYBÓR, POWOŁANIE, ODWOŁANIE, REZYGNACJA ORAZ UPŁYW KADENCJI

 • wymagania wobec członka rządu i członka rady nadzorczej
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • kadencja i mandat, w tym sposób liczenia
 • powołanie członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • odwołanie członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • rezygnacja członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • wygaśniecie mandatu wraz z zatwierdzeniemsprawozdania finansowego
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • umowy z członkami zarządu
 • wynagradzanie członków zarządu i członków radnadzorczych
 • były członek zarządu i były członek rady nadzorczej –uprawnienia i obowiązki
 • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdań

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI

 • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism – odpowiedzialność
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość organu
 • odpowiedzialność wobec kontrahentów
 • odpowiedzialność wobec ZUS i US
 • odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość

16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 7 LIPCA 2023

09.00      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab

ZA CO ODPOWIADA ZARZĄD  I BIURO ZARZĄDUCASE STUDIES

 • schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu
 • kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
 • poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
 • czy ekspertyzy zlecane na zewnątrz chronią zarząd czy nie?
 • kto odpowiada za finanse spółki, gdy członkowie zarządu nie są finansistami?

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES

 • członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie?
 • Prezes zarządu – szef szefów? czy warto zostać prezesem zarządu? Rola prezesa wśród członków zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU KODEKSEM DROGOWYM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • jakie zapisy mogą Cię uratować a jakie pogrążyć?
 • znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem  i wdrożeniem regulaminów?
 • regulamin a statut/umowa spółki
 • w jaki sposób powinien być sformułowany regulamin zarządu/rady nadzorczej?
 • kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
 • wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd

POSIEDZENIA ZARZĄDU OD „A” DO „Z” – CASE STUDIES

 • zwoływanie, odbywanie, głosowania, protokoły z posiedzeń zarządu

ZARZĄD A INNE ORGANY W SPÓŁCE

 • wiążące polecenia – jak się bronić?
 • kontrola akcjonariuszy/wspólników

 NOWE PRAWO HOLDINGOWE

 • grupa spółek i nowe prawo holdingowe
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • działanie na szkodę spółki, ale w interesie grupy
 • odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki zależnej
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą

REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

 • prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
 • prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej

ROLA ZARZĄDU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W ZAKRESIE ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW Z PODMIOTAMI TRZECIMI

 • przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 2 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

6—7 lipca 2023R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

ul. J.J. Haffnera 59 Sopot

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/06/2023: 2 570 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
uczestnictwo w Letniej Szkole Biura Zarządu i RN
materiały, certyfikat
lunch, przerwy kawowe


Cena nie zawiera:

Nocleg w Hotelu Haffner***** (rezerwacja przez Langas Regtech)
- 750 pln netto + 23% za noc za pokój 1-osobowy ze śniadaniem
- 850 pln netto + 23% za noc za pokój 2-osobowy ze śniadaniem

Alternatywnie polecamy poniższe miejsca noclegowe (rezerwacja bezpośrednio w hotelu)

Nocleg w Hotelu Novotel Gdańsk Marina****
- 610 pln (brutto) za noc za pokój 1-osobowy ze śniadaniem
- 650 pln (brutto) za noc za pokój 2-osobowy ze śniadaniem

Nocleg w Hotelu Q HOTEL**** Gdańsk
- 490 pln (brutto) za noc za pokój 1-osobowy ze śniadaniem
- 620 pln (brutto) za noc za pokój 2-osobowy ze śniadaniem


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Aktualna cena udziału:
2 870 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Pełnomocnictwa i Prokura
Pełnomocnictwa i Prokura
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU