6—7 lipca 2023R., Hotel Haffner***** SOPOT

XVII Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Obsługa organów spółki w praktyce – kluczowe zmiany 2023

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Korzyści

 • poznasz nowe obowiązki i pozycję rady nadzorczej po nowelizacji KSH,
 • dowiesz się jakie są nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki po nowelizacji KSH,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki w zakresie wyboru, powołania, odwołania, rezygnacji oraz upływu kadencji członka zarządu i rady nadzorczej,
 • poznasz ryzyka i sposoby zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej po wejściu w życie nowelizacji,
 • przeanalizujesz jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie,
 • dowiesz się jakie zapisy w regulaminie mogą Cię uratować a jakie pogrążyć,
 • nauczysz się prawidłowo wydawać polecenie spółce zależnej, aby było to skuteczne i bezpieczne,
 • poznasz przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program

DZIEŃ 1 / 6 LIPCA 2023

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

NOWE OBOWIĄZKI I POZYCJA RADY NADZORCZEJ PO NOWELIZACJI KSH

 • posiedzenia rady nadzorczej po nowelizacji
 • treść zaproszenia na posiedzenia rady nadzorczej
 • porządek obrad i protokół
 • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowegowezwania wobec zarządu
 • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotniewpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarządobowiązków
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej

STATUT I UMOWA SPÓŁKI PO NOWELIZACJI KSH

 • nowe możliwe postanowienia w umowie lub statucie spółki po nowelizacji KSH
 • minimalny wymagany zakres regulacji w statucie lub umowie spółki
 • postanowienia statutu / umowy pod rygorem bezskuteczności wobec spółki
 • odmienne postanowienia statutu / umowy niż przewiduje ustawa
 • dodatkowe postanowienia w statucie / umowie spółki
 • zgoda i opinia w umowie / statucie spółki
 • wzajemne regulacja relacje pomiędzy organami w umowiestatucie spółki

WYBÓR, POWOŁANIE, ODWOŁANIE, REZYGNACJA ORAZ UPŁYW KADENCJI

 • wymagania wobec członka rządu i członka rady nadzorczej
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • kadencja i mandat, w tym sposób liczenia
 • powołanie członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • odwołanie członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • rezygnacja członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • wygaśniecie mandatu wraz z zatwierdzeniemsprawozdania finansowego
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • umowy z członkami zarządu
 • wynagradzanie członków zarządu i członków radnadzorczych
 • były członek zarządu i były członek rady nadzorczej –uprawnienia i obowiązki
 • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdań

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI

 • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism – odpowiedzialność
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość organu
 • odpowiedzialność wobec kontrahentów
 • odpowiedzialność wobec ZUS i US
 • odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość

16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 7 LIPCA 2023

09.00      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab

ZA CO ODPOWIADA ZARZĄD  I BIURO ZARZĄDUCASE STUDIES

 • schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu
 • kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
 • poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
 • czy ekspertyzy zlecane na zewnątrz chronią zarząd czy nie?
 • kto odpowiada za finanse spółki, gdy członkowie zarządu nie są finansistami?

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES

 • członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie?
 • Prezes zarządu – szef szefów? czy warto zostać prezesem zarządu? Rola prezesa wśród członków zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU KODEKSEM DROGOWYM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • jakie zapisy mogą Cię uratować a jakie pogrążyć?
 • znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
 • czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem  i wdrożeniem regulaminów?
 • regulamin a statut/umowa spółki
 • w jaki sposób powinien być sformułowany regulamin zarządu/rady nadzorczej?
 • kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
 • regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
 • wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd

POSIEDZENIA ZARZĄDU OD „A” DO „Z” – CASE STUDIES

 • zwoływanie, odbywanie, głosowania, protokoły z posiedzeń zarządu

ZARZĄD A INNE ORGANY W SPÓŁCE

 • wiążące polecenia – jak się bronić?
 • kontrola akcjonariuszy/wspólników

 NOWE PRAWO HOLDINGOWE

 • grupa spółek i nowe prawo holdingowe
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • działanie na szkodę spółki, ale w interesie grupy
 • odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki zależnej
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą

REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

 • prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
 • prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej

ROLA ZARZĄDU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W ZAKRESIE ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW Z PODMIOTAMI TRZECIMI

 • przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 2 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawo pracy po nowelizacji 2023
Prawo pracy po nowelizacji 2023
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU