7—8 lipca 2022R., Hotel Sopot ****

XVI Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Obsługa organów spółki w praktyce – kluczowe zmiany 2022

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych.

Szkoła Biura Zarządu Langas Group to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Korzyści

 • Poznasz „wielką piątkę” rządowej nowelizacji prawa spółek
 • Przeanalizujesz Nowy Ład, Tarczę Antyputinowską, ustawę o Obronie Ojczyzny i ich wpływ na działania Biur Zarządów
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jakie czynności należy podjąć w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Dowiesz się, jakie zmiany weszły w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 r.
 • Poznasz ryzyka i sposoby zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności Dyrektora/Pracownika Biura Zarządu
 • Dowiesz się, co zmieniła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Nauczysz się oceniać, czy spółka spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program

DZIEŃ 1 / 7 LIPCA 2022

9.30         Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00       Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab

DYREKTOR/PRACOWNIK BIURA ZARZĄDU W OGNIU NOWELIZACJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Rola oraz pozycja w spółce – rola pasywna czy rola aktywna?
 • Jak korzystnie zatrudnić się w Biurze Zarządu?
 • Nowy Ład, Tarcza Antyputinowska, ustawa o Obronie Ojczyzny i ich wpływ na działania Biur Zarządów!
 • Odpowiedzialność Dyrektora/Pracownika Biura Zarządu – poznaj ryzyka i sposoby zabezpieczenia!
 • Jak działać na co dzień pracując w Biurze Zarządu, aby nie narażać siebie i członków zarządu na odpowiedzialność majątkiem prywatnym?

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z DYREKTOREM FINANSOWYM ORAZ DYREKTOREM HR

 • Najbardziej krytyczne sytuacje, które możesz „uratować” dla spółki jako Dyrektor/Pracownik Biura Zarządu
 • Dyrektor finansowy, dyrektor HR pełnomocnikiem spółki kapitałowej – zagrożenia

WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, USTALANIE WYNAGRODZENIA ORAZ INNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA PRACY POD RZĄDAMI NOWYCH PRZEPISÓW

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich
 • Zakazy konkurencji dla managerów
 • Case study: Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski, co teraz korzystniejsze oraz wpływ na Biura Zarządów

WADEMECUM UMÓW DLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Przesłanki ważności umów handlowych i skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy? Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Co zmieniła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?
 • Case study: Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

ZA CO ODPOWIADA MANAGER – CASE STUDIES

 • Schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu
 • Kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • Jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
 • Poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
 • Czy ekspertyzy zlecane na zewnątrz chronią zarząd czy nie?
 • Kto odpowiada za finanse spółki, gdy członkowie zarządu nie są finansistami?

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES

 • Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • Jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA, SOLIDARNA, SUBSYDIARNA

 • Co kryje się pod tymi pojęciami w praktyce i jaki masz wpływ na te cechy  odpowiedzialności członków zarządu jako Dyrektor/Pracownik Biura Zarządu?

TWÓJ ZARZĄD NIE NARUSZA PRAWA, ALE PODEJMUJE RYZYKOWNE DECYZJE NA CO DZIEŃ

 • Orzecznictwo, które wpłynie na Twój sposób pracy dla Zarządu
 • Rola i Odpowiedzialność szefa szefów – prezesa zarządu

OCHRONA PRYWATNEGO MAJĄTKU CZŁONKÓW ZARZĄDU I ROLA BIUR ZARZĄDÓW- CASE STUDIES

 • Dlaczego Twoi szefowie – członkowie zarządu każdej godziny, każdego dnia ryzykują (zazwyczaj nieświadomie) swoim majątkiem prywatnym?
 • Co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do ich drzwi za sprawy spółki?
 • Polisy D&O – wszystko co o nich Biuro Zarządu powinno wiedzieć
 • Jak działać na co dzień w Biurze Zarządzie, aby pomóc członkom zarządu nie narażać swojej rodziny i majątku?
 • Do czego służy votum separatum?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI I ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI I ROLA BIUR ZARZĄDÓW – CASE STUDIES

 • Jak ocenić, czy spółka spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację?
 • Sposoby zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności za długi spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNICZYM I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Jakie zastosować procedury w spółce, aby zminimalizować ryzyko tej odpowiedzialności?
 • Dyskryminacja płacowa, mobbing i naruszenie zasad nierównego traktowania – przykłady z rynku, które pogrąży zarządy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA MANAGERÓW I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Poznasz przepis, który doprowadza do utraty wolności
 • Jak postępować, aby widmo odpowiedzialności karnej nie było realne również dla Ciebie?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA/ZUS I ROLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Sposoby uwolnienia się członków zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe/składki ZUS spółki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEKSLOWA – CASE STUDIES

 • Jak należy podpisać się na wekslu firmowym, aby nie odpowiadać majątkiem osobistym?
 • Historie managerów, którzy przez brak wiedzy stracili dorobek życia. Jak tego uniknąć?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Klauzula, która zapewnia wypłatę ustalonego odszkodowania za zakaz konkurencji

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU – CASE STUDIES

 • Pułapka prawna, która powoduje problemy członków zarządu
 • Jak poprawnie redagować rezygnację z funkcji członka zarządu?

REGULAMIN ZARZĄDU KODEKSEM DROGOWYM DLA BIUR ZARZĄDÓW

 • Jakie zapisy mogą uratować zarząd a jakie pogrążyć?
 • Wytyczne co do treści regulaminu zarządu
 • Wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Mechanizmy chroniące kadrę zarządzającą w spółce


16.00 –
Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 8 LIPCA 2022

08.30      Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00      Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

NOWELIZACJA KSH – PRAWO HOLDINGOWE, CZYLI „WIELKA PIĄTKA” RZĄDOWEJ NOWELIZACJI PRAWA SPÓŁEK

 • Grupa spółek – pojęcie, uczestnictwo i rejestracja
 • Zmiana definicji spółki dominującej
 • Wiążące polecenie spółki dominującej
 • Kiedy spółka ma prawo do wydawania wiążących poleceń i komu? Prawidłowy sposób wydawania wiążących poleceń
 • Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?
 • Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania polecenia
 • Odpowiedzialność za wykonanie polecenia wyrządzającego spółce zależnej szkodę – kto ponosi? Jak się od niej uwolnić?
 • Zmiany w obowiązkach sprawozdawczości rady nadzorczej przez wprowadzenie elementów, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu
 • Prawo rady nadzorczej do żądania, by sporządzić lub przekazać informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia przez dookreślenie kręgu podmiotów, do którego rada nadzorcza może kierować żądania, a także określenie terminu do wykonania żądania
 • Zasady sporządzania protokołów zarządu i rady nadzorczej po nowemu
 • Modyfikacja zasad zwoływania posiedzeń rady nadzorczej
 • Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?
 • Business judgement rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym? Praktyka orzecznicza – przykłady. Jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?

DEMATERIALIZACJA AKCJI – FUNKCJONOWANIE REJESTRU W PRAKTYCE

 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe i utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji – sprzedaż, dziedziczenie, itd.
 • Okres ochronny praw udziałowych do 03.2026 r.
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy

 ELEKTRONICZNY KRS W PRAKTYCE

 • Od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

CO Z SYGNALISTAMI? PROJEKT USTAWY WDROŻENIOWEJ UTKNĄŁ A TERMIN DYREKTYWY UNIJNEJ UPŁYNĄŁ – STOSOWAĆ CZY CZEKAĆ? – WPŁYW NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA PRZEZ SPÓŁKI

 • Dyrektywa vs projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia
 • Definicja sygnalisty, kim jest? Jak ocenić dobrą wiarę osoby zgłaszającej?
 • Trzy procedury zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu?
 • Minimalne obowiązki dla spółek

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

 • Zakres podmiotów objętych obowiązkiem weryfikacji i ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego m. in. o fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
 • Zakres danych, jakie należy ujawnić w CRBR
 • Instytucje zobowiązane do badania statusu beneficjenta
 • Dodatkowe uprawnienia kontrolne Ministra Finansów
 • Obowiązek odnotowywania rozbieżności

 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – NOWY OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK W 2022

 • Jakie czynności należy podjąć w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego?

ZMIANY W ZAKRESIE PODPISYWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W 2022 R.

 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości, istotnie zmieniająca zasady podpisywania sprawozdań finansowych

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego dzięki uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Czym jest KRZ?
 • Jakie dane podlegają ujawnieniu w nim?
 • W jaki sposób spółki mogą z niego skorzystać?

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

SPRAWNY SYSTEM PEŁNOMOCNICTW W FIRMIE

 • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
 • Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa?
 • Kto może być pełnomocnikiem?
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa?


16.00
– Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
 • Każdy z 2 modułów prowadzony jest przez innego eksperta, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, poparte wieloma ciekawymi przykładami.

Agnieszka Węgrzyn

FFiL Śnieżka S.A.

Praktyczne przykłady, dyskusje, konkretne informacje, wspólne rozwiązywanie problemów.

Violetta Woźniakowska

MPWiK S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Eksperci kompetentni; posiadają umiejętności angażowania grupy w tematykę. Zakres i przeprowadzenie szkolenia zgodne z programem. Obsługa w czasie szkolenia przez organizatora na wysokim poziomie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze opracowane . Miła atmosfera.

Ewelina Koza

Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.

Interesujące, rzeczowe, pobudzające do myślenia.

Joanna Kurbiel

TBMECA Poland Sp. z o.o.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez znakomitych wykładowców, którzy nie przekazują suchej wiedzy, łącząc wykład z ćwiczeniami, rozmową poruszając interesujące tematy.

Małgorzata Labuda

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Oceniam szkolenie bardzo dobrze, głównie ze względu na profesjonalizm ekspertów, ich otwartość i komunikatywność, każdy w swoim zakresie byli naprawdę bardzo dobrzy.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Protokołowanie z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Protokołowanie z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU