26—27 kwietnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Kompendium Biura Zarządu

KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Od niemal 10 lat Langas Group prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia w obszarze obsługi biura zarządu i rady nadzorczej dla pracowników firm odpowiadających za te kluczowe procesy w spółkach kapitałowych.

Na podstawie naszych doświadczeń oraz konsultacji z szefami Biur Zarządów korporacji uczestniczących w naszych szkoleniach opracowaliśmy Kompendium – kompleksowe szkolenie budujące kluczowe kwalifikacje prawne niezbędne do pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi organów korporacyjnych

Korzyści:

 • poznasz zagadnienia KSH, KC oraz ustawy kluczowe w pracy biura zarządu,
 • poznasz sankcje gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,
 • poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,
 • poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,
 • poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,
 • dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów,
 • poznasz „właścicielskie” i „menedżerskie” organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów,
 • poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał,
 • dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów – kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Pracowników biura zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program:

DZIEŃ 1 / 26 kwietnia 2021

9.30 – rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień platformy
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Kluczowe elementy KSH, KC i ustawy dla organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej

 • KSH – przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące
 • Kluczowe elementy KC i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Ważne ustawy w pracy Biura Zarządu
 • Umowa/statut spółki i ich rola w pracy organów spółki
 • Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Najważniejsze dokumenty korporacyjne w spółkach kapitałowych
 • Nowa spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna

Nowelizacja KSH – prawo holdingowe – 2021 r.

 • grupa spółek, spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie – nowe narzędzie spółki dominującej
 • obowiązki i uprawnienia rady nadzorcza spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • sprawozdawczość – nowe regulacje
 • ochrona wspólnika lub akcjonariusza mniejszościowego
 • odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej
 • doradca rady nadzorczej – nowa funkcja
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa

Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu w spółkach prawa handlowego

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
 • Kiedy potrzebny jest protokół – nowelizacja KSH 2021
 • Istota protokołu z posiedzenia zarządu, zasady i wymogi formalne
 • Funkcja i zadania protokolanta
 • Case study: analiza przykładowego protokołu z posiedzenia zarządu, problem ostatecznego przygotowania i podpisania protokołu, dopuszczalność wprowadzania zmian i uzupełnień

Zadania biura zarządu w procesie podejmowania uchwał przez organy nadzorcze spółek prawa handlowego

 • Zasady podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych
 • Nowe formy posiedzeń rady nadzorczej – komunikacja elektroniczna
 • Jakie sprawy wymagają uchwał: rady nadzorczej w spółkach kapitałowych; walnego zgromadzenia spółki kapitałowej
 • Sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
 • Protokoły z posiedzeń organów nadzorczych
 • Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami organów nadzorczych
 • Case study: przyczyny nieważności podejmowanych uchwał, jak ustrzec się błędów i sposoby ich naprawiania

Obowiązki organów spółek w zakresie prowadzenia dokumentacji korporacyjnej wynikające i KSH, KC i ustaw powiązanych

 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Księga udziałów/Księga akcyjna/ Rejestr akcjonariuszy; Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zgłaszanie danych, terminy, itd.
 • Kim jest beneficjent rzeczywisty?
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązków
 • Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację korporacyjną spółki?
 • W jakim zakresie osoby zatrudnione w Biurze Zarządu ponoszą odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych?
 • Co zrobić z poleceniem natychmiastowego wydania dokumentów Spółki?

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 27 kwietnia 2021

08.30 – rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień platformy
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

Sprawny system pełnomocnictw w firmie

 • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
 • Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa
 • Kto może być pełnomocnikiem
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa
 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw (forma pisemna, akt notarialny…)
 • Odwołanie pełnomocnictwa

Rola biura zarządu w procesie organizacji posiedzeń walnego zgromadzenia

 • Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, terminy zwołania
 • Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał
 • Droga elektroniczna a zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie
 • Kto jest uprawniony do udziału w zgromadzeniu?
 • Rola i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia, udział i rola notariusza
 • Tryb zaskarżania uchwał zgromadzenia
 • Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami zgromadzenia
 • Case study: najczęściej popełniane błędy przy formalnym zwoływaniu zgromadzenia

Umowy handlowe – rodzaje i reprezentacja

 • Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
 • Sprawdzenie kontrahenta
 • Rodzaje umów i ich zastosowanie
 • Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
 • Formy elektroniczne umów
 • Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających

Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji

15.00  Zakończenie  szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne i właściwe przekazanie informacji dotyczących zakresu szkolenia. Rzeczowe wyjaśnienie zagadnień.

Agnieszka Sułkowska

Starszy Specjalista ds. Organizacyjnych, ENERGETYKA Sp. z o.o.

Rzetelna, solidna wiedza, przekazana jasnym i zrozumiałym językiem. Wspaniałe przykłady „z życia”.

Sylwia Borysiak

Specjalista - Koordynator ds. Sekretariatów, MEGASERWIS Sp. z o.o.

Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób. Rewelacyjna Pani Romana, ogromne zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

Kamila Dubowska

Specjalista ds. Obsługi Zarządu, PUHP LECH Sp. z o.o.

Pierwszy raz uczestniczę w szkoleniu organizowanym przez firmę Langas Group i jestem pod wrażeniem, profesjonalizm eksperta oraz organizatora.

Andżelika Buczyńska

Praktyczne, ciekawe, bardzo interesujące prowadzone, mimo że temat złożony i zagadnienia niełatwe. 🙂

Joanna Curyl-Brzeziak

Santander Bank Polska

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26—27 kwietnia 2021R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/04/2021: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 23%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

Cena: 1 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 37 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Controlling sprzedaży
Controlling sprzedaży
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
On-line System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
więcej
On-line Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
więcej
On-line Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.