17—18 czerwca 2020R., Wrocław

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 26.05.2020

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółki oraz relacje gospodarcze.

Znajomość przepisów regulujących pracę organów spółki, ich wzajemnych relacji, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej oraz udziałowców / akcjonariuszy, a także zasad prowadzenia dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Twoich potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Twojej firmy.
Jeśli jesteś zainteresowany projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Korzyści:

Przyjdź na dwudniowe kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC

 • Dowiedz się, jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Poznaj ostatnie zmiany w KSH i KC
 • Naucz się interpretować poszczególne artykuły KSH i KC oraz jak z nich korzystać w codziennej praktyce
 • Poznaj praktyczne rozwiązania prawne wspierające funkcjonowanie spółki
 • Naucz się zabezpieczać interesy spółki i jej kluczowych organów
 • Poznaj dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej, jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów
 • Poznaj obowiązki spoczywające na władzach spółki
 • Naucz się spełniać obowiązki informacyjne spółki
 • Poznaj przepisy regulujące prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizację WZA/ZW
 • Dowiedz się jakie są formy i skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych
 • Naucz się dobierać rodzaj umowy do celu, poznaj odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe
 • Dowiedz się w jaki sposób udzielać pełnomocnictw
 • Naucz się zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 •      Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Kierowników Biura Zarządu
 •      Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
 •      Osoby wspierające prawne działania organów spółek
 •      Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Program:

DZIEŃ 1 / 17 CZERWCA 2020

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

 • zasady funkcjonowania spółek w Kodeksie Spółek Handlowych
 • analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym
 • nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.

Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

 • dokumenty ustrojowe i organizacyjne
 • treść Aktu Założycielskiego  – wprowadzanie zmian
 • umowa, statut spółki – wprowadzeni zmian
 • regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną
 • dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
 • regulamin Rady Nadzorczej w praktyce

Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej

 • organy „właścicielskie” i „menedżerskie”
 • zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki
 • relacje Zarząd – Rada Nadzorcza oraz Zarząd – Zgromadzenie Wspólników/WZA?
 • zależności pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • relacje pomiędzy organami spółki a pracownikami wg. KSH

Na czym polegają dobre praktyki zarządu?

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • decyzje Zarządu
 • zatrudnianie i wynagradzanie członków Zarządu
 • odpowiedzialność członków Zarządu

W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

 • zasady reprezentacji
 • kto może reprezentować spółkę
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

Pełnomocnictwa i prokura

 • formy udzielania pełnomocnictwa i prokury
 • ważność jest pełnomocnictwa i prokury
 • praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

Jakie są dobre praktyki w działaniu Rady Nadzorczej?

 • miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
 • skład Rady Nadzorczej
 • zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • posiedzenia Rady Nadzorczej

Narzędzia nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej na pracami Zarządu

 • nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
 • nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
 • kompetencje szczególne organu nadzoru
 • odpowiedzialność członków organu nadzoru

Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

 • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

Spółka a Krajowy Rejestr Sądowy

 • od 1. marca 2020 – system teleinformatyczny do prowadzenia Rejestru
 • zasady składnia wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych

Kapitał zakładowy spółek

 • źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
 • stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
 • odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
 • wkład niepieniężny wniesiony do spółki

16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 18 CZERWCA 2020

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

 • prawo do informacji w spółce akcyjnej
 • prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych
 • zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień

Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

 • kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • jawność rejestru
 • świadectwo rejestrowe

Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 • zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
 • ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
 • przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
 • regulamin walnego zgromadzenia
 • zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa   

 • kiedy warto założyć spółkę komandytową?
 • umowa spółki komandytowej
 • wkłady, suma komandytowa
 • odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
 • reprezentacja spółki komandytowej
 • stosunki wewnętrzne spółki sp. z o.o. sp.k w praktyce

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

 • dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • skutki niedochowania formy

Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

 • oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
 • prawidłowa komparycja umowy
 • wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!

Zabezpieczanie umów

 • sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
 • gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie bardzo dobrze poprowadzone. Cennym było podawanie nie tylko wiedzy interpretacji z zakresu obowiązujących uregulowań prawnych, ale również przykładów z życia.

Janusz Łysoń

DB SCHENKER Rail Polska S.A.

Szkolenie przybliżyło mi tematykę Zarządu, RN, WZ oraz relacji między organami. Szkolenie bardzo profesjonalne, praktyczne, bardzo dużo ciekawych przykładów. Zdobytą wiedzę wykorzystam w firmie, w której pracuję.

Renata Wielgus

Kopex Electric Systems S.A.

Szkolenie zostało przeprowadzone celująco zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Regina Janas

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Wiedza przekazana w sposób przystępny, ciekawe tematy, wskazanie ważnych spraw, poparcie przepisów przykładami z życia.

Ewa Roguś

INNOGY POLSKA S.A.

Jak zwykle z Panią Romaną ciekawe, rzeczowe, aktualne informacje.

Agnieszka Kural

Inspektor w Biurze Zarządu, STALPRODUKT S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

17—18 czerwca 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Wrocław

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 26/05/2020: 1 670 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 15%
Zgłoszenie do 27/05/2020: 1 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera:
cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 26.05.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 670 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 57 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Umowy B2B w stanie epidemii
Umowy B2B w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
więcej
Prawo, Zarząd Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.