Nowelizacja KSH, która wchodzi w życie 13 października 2022 r., wprowadza fundamentalne zmiany. Największe z nich dotyczą funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych.

Tym zagadnieniom poświęcamy forum ekspertów, którzy przeanalizują “punkt po punkcie”:

 1. prawo grup spółek (prawo holdingowe);
 2. zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 3. zmiany dotyczące zarządów spółek kapitałowych;
 4. wprowadzenie wzorców zaczerpniętych z przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej do zasad rządzących spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej;
 5. rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Zapraszamy do udziału w forum 11 października, w formule online, która każdemu zapewni możliwość udziału i zadawania pytań ekspertom.

W trakcie spotkania zostaną omówione wszystkie zmiany wynikające z reformy Kodeksu Spółek Handlowych i najskuteczniejsze praktyki wpływające na pracę organów spółek kapitałowych.

Zaproszeni eksperci to wyłącznie praktycy, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów związanych z prawną obsługą zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz są autorami wielu komentarzy tworzących doktrynę.

Korzyści

 • Poznasz opinie ekspertów dotyczące kluczowych zmian w KSH
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki i rekomendacje w zakresie organizowania, realizacji i nadzorowania wewnętrznych procesów w spółce
 • Przenalizujesz na nowo relacje między organami spółki oraz grupy spółek, które nowelizacja gruntownie zmieniła
 • Zweryfikujesz rzetelność stosowanych dotychczas narzędzi prawnych w kontekście zmian w przepisach i wzmocnisz standardy organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej
 • Przeanalizujesz najlepsze rozwiązania w zakresie budowania i umacniania współpracy w grupie spółek
 • Poznasz nowe zasady odpowiedzialności członków organów korporacyjnych i pracowników biura zarządu 

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie biur zarządu i rady nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno – prawnych,
 • Kierownicy biur nadzoru właścicielskiego,
 • Kierownicy w biurach obsługi organów spółki,
 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci zarządów i rad nadzorczych,
 • Doradcy rad nadzorczych,
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące spółki kapitałowe,
 • Biegli rewidenci obsługujący spółki kapitałowe

Program

11 października 2022

od 9.00    rejestracja uczestników, weryfikacja ustawień
9.25    otwarcie Forum

9.30    NOWA POZYCJA, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W STRUKTURACH KORPORACYJNYCH PO REFORMIE KSH

mec. Michał Mieszkiełło, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 • Nowe kompetencje rady nadzorczej po reformie KSH
 • Komitety i doradcy rady nadzorczej
 • Sposób i zakres podejmowania decyzji w radzie nadzorczej
 • Nowe uprawnienia i zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej

przerwa 5 min.

10.05    NOWE UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

mec. Aneta Serowik, Kochański & Partners

 • Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania przez zarząd spółki zależnej w zakresie powiązań ze spółką dominującą oraz wydawanych przez spółkę dominującą wiążących poleceń
 • Obowiązek zarządu spółki akcyjnej udzielania informacji radzie nadzorczej (z własnej inicjatywy)
 • Rozszerzenie uprawnień i obowiązków byłego członka zarządu, którego mandat wygasł w danym roku obrotowym, w odniesieniu do przygotowania sprawozdań za ten rok obrotowy
 • Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym wyklucza możliwość sprawowania funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych
 • Uprawnienie członków zarządu spółki dominującej do monitorowania sytuacji finansowej i prawnej spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek
 • Obowiązek członków zarządu spółki zależnej do udzielania dostępu do ksiąg i dokumentacji spółki zależnej spółce dominującej oraz udzielania informacji
 • Przypadki wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu spółki zależnej oraz spółki dominującej

przerwa 5 min.

10.40    NOWE MOŻLIWE ZAPISY W UMOWIE / STATUCIE SPÓŁKI
ZMIANY W KADENCYJNOŚCI I MANDATY DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH

mec. Rafał Rapala, Kochański & Partners

 • Możliwość modyfikacji reguł kodeksowych dotyczących upływu kadencji i wygaśnięcia mandatu członków organów spółki w umowie / statucie
 • Wprowadzenie do umowy / statutu nowych uprawnień rady nadzorczej
 • Możliwość wprowadzenia do umowy / statutu postanowień przewidujących dalsze przesłanki odmowy wykonania polecenia spółki dominującej przez spółkę zależną
 • Możliwość wprowadzenia do umowy / statutu zapisów dotyczących wyłączenia lub ograniczenia obowiązków informacyjnych zarządu wobec rady nadzorczej

przerwa 5 min.

11.15    NOWE ZADANIA BIURA ZARZĄDU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KSH I INNYCH USTAW

mec. Romana Pietruk

 • Zmiany w protokołowaniu, w tym sprzeczność interesów oraz nowe reguły podpisywania protokołów
 • Nowe zasady zapraszania na posiedzenie rady nadzorczej
 • Zmiany w regulaminie zarządu i rady nadzorczej
 • Zmiany w prawie upadłościowym,
 • Zmiany w zasadach zarządzania mieniem państwowym

przerwa 5 min.

11.50    GRUPA SPÓŁEK – KONSTRUKCJA, ZASADY, KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA NOWEJ STRUKTURY

mec. Mariusz Fistek, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.

 • Grupa Spółek – modele i założenia w ujęciu prawnym i praktycznym w tym w oparciu o dotychczasowe funkcjonowanie podmiotów
 • Wspólna strategia gospodarcza jako wyznacznik interesu grupy spółek
 • Relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi – wiążące polecenia/nadzór
 • Ocena potencjalnych skutków nowelizacji KSH

przerwa 30 min.

12.50    ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH W GRUPIE SPÓŁEK – POLECENIA WIĄŻĄCE I PRZESŁANKI ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

prof. dr hab. Marek Michalski, mec. Aldona Pietrzak, Kancelaria Gessel

 • Interes grupy a legalizacja działania na szkodę spółki
 • Kryteria wiążącego polecenia a obowiązek lojalności
 • Wiążące polecenie a kategorie szkód wg. prawa grup spółek
 • Nowa regułą odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, czyli o racjonalności przeszczepienia koncepcji BJR

przerwa 5 min.

13.25    ZMIANY W ŁADZIE KORPORACYJNYM WG NOWEGO KSH ORAZ OBIEG INFORMACJI W GRUPIE SPÓŁEK

mec. Rafał Olesiński, Olesiński i Wspólnicy

 • Jak kształtować nowe procesy, organizację obiegu informacji i dokumentów przy wdrażaniu nowych regulacji do ładu korporacyjnego i codziennej praktyki?
  Co powinno się znaleźć w regulaminie, co w umowie spółki, a co w procedurach wewnętrznych, jak w to włączyć systemy IT, komunikatory, whistleblowing itd.
 • Procesy i organizacja dokumentowania czynności kontrolnych i obowiązków – podział ról i odpowiedzialności w spółce
  Co i jak powinno być dokumentowane? Czy nowe przepisy łamią tożsamość Spółka / Zarząd / Rada Nadzorcza? Czy jako przewodniczący Rady Nadzorczej mam sam dokumentować czy prosić spółkę jak dotąd?
 • Praktyczne metody i narzędzia kodeksowe i pozakodeksowe pomocne przy wypełnieniu obowiązków związanych z nowymi instytucjami
  Wykorzystanie narzędzi znanych z M&A np. VDR
 • Wpływ nowych instytucji prawnych i uprawnień na podmiotowość Spółki (m.in. problem potencjalnej sprzeczności interesów spółki i członków jej organów)
  Nowe przepisy zapomniały o… Spółce. Kim jest spółka? Kto ją reprezentuje w sytuacji gdy Zarząd i Rada Nadzorcza dba o to, aby nie ponieść odpowiedzialności i… żąda czegoś od Spółki, czyli od kogo? Od pracowników?
 • Nowe wyzwania: zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji oraz problem nadużycia prawa podmiotowego
  Jak się zachować, gdy mniejszościowy udziałowiec albo członek Rady Nadzorczej, o którym wiemy, że jest powiązany z konkurencją, zażąda dostępu do wszystkich kontraktów? Kto i w takim trybie podejmie decyzję o udostępnieniu?

przerwa 5 min.

14.00    NOWE ELEMENTY W RELACJACH WŁAŚCICIELSKICH: WSPÓLNIK / AKCJONARIUSZ MNIEJSZOŚCIOWY, SELL -OUT I SQEEZ-OUT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBNIŻENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW / AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ

mec. Anna Adamczyk

 • Kim jest wspólnik lub akcjonariusz mniejszościowy?
 • W jakich sytuacjach spółka dominująca będzie odpowiadać za obniżenie wartości udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych?
 • Jakie narzędzie ochrony interesów wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych przewiduje nowelizacja KSH?
 • Zakup papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości po nowelizacji KSH – nowe zagrożenia dla inwestorów.
 • Prawo odkupu udziałów lub akcji – prawa i obowiązku wspólników, akcjonariuszy oraz spółki dominującej
 • Jakie zmiany umowy spółki lub statutu są dopuszczalne w aspekcie prawa odkupienia udziałów lub akcji?

14.30    zakończenie Forum

Metody

Forum nowego KSH to seria specjalnie dobranych prelekcji poświęconych analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz najskuteczniejszym praktykom zarządzania obszarem pracy biura zarządu.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Pani Romana is the best 🙂

Andrzej Dudczak

Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu, ECO S.A. Opole

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie dla biura zarządu, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Karolina Nowak

POSTDATA S.A., Kierownik Działu Organizacji

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, starannie wyselekcjonowane i przekazane informacje.

Anna Osiecka

Specjalista, TFI Energia S.A.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Szkolenie bardzo przydatne, podzielone na zrozumiałe sekcje. Prowadząca Pani Mecenas bardzo kompetentna, praktyk – co z mojego punktu widzenia jest dużym atutem.

Monika Lumek - Malinowska

Radca Prawny, Idea Getin Leasing S.A.

Kolejne spotkanie szkoleniowe z Panią Mecenas i jak zwykle klarowne i proste przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Ewa Bednarzak - Żesławska

Kierownik Biura Zarządu Spółki, WZZ "Herbapol" S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Prawo dla działu HR
Prawo dla działu HR
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowelizacja KSH - konferencja online

Nowelizacja KSH wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych. Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy program szkolenia online, które organizowane jest pod nazwą Forum nowego KSH. Ta nieszablonowa konferencja prawna poświęcona będzie takim zagadnieniom, jak:

 • prawo grup spółek (prawo holdingowe),
 • zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych,
 • zmiany dotyczące zarządów spółek kapitałowych,
 • wprowadzenie wzorców zaczerpniętych z przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej do zasad rządzących spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,
 • rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Kto i dlaczego powinien wziąć udział w Forum KSH?

Korzyści ze szkolenia online Forum nowego KSH

Szkolenie online Forum nowego KSH to doskonała okazja, aby poznać opinie ekspertów na temat kluczowych zmian, jakie wprowadza nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. Na konferencji online otrzymasz od nas praktyczne wskazówki i rekomendacje w zakresie organizowania, realizacji oraz nadzorowania wewnętrznych procesów w Twojej spółce. Wspólnie przeanalizujemy również relacje między organami spółki oraz grupami spółek, które najnowsza reforma KSH gruntownie zmieniła.

Konferencja prawna Forum nowego KSH to też spotkanie, na którym pod okiem ekspertów zweryfikujesz rzetelność stosowanych do tej pory narzędzi i rozwiązań prawnych w kontekście zmian w przepisach KSH, a także skutecznie wzmocnisz standardy organizacji pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Na tym niepowtarzalnym szkoleniu prawnym online dokonamy również przeglądu i oceny dostępnych rozwiązań w zakresie budowania i umacniania współpracy w grupie spółek. Konferencja prawna Forum nowego KSH umożliwi Ci ponadto poznanie nowych zasad odpowiedzialności członków organów korporacyjnych i pracowników Biura Zarządu.

Dowiedz się jakie zmiany w KSH dla Biura Zarządu wprowadza nowa reforma. Zapisz się na szkolenie online dla Biura Zarządu!

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Konferencja prawna online Forum nowego KSH adresowana jest przede wszystkim do:

 • kierowników i menedżerów biur zarządu i rady nadzorczej,
 • kierowników działów organizacyjno – prawnych,
 • kierowników biur nadzoru właścicielskiego,
 • kierowników w biurach obsługi organów spółki,
 • członków zarządów i rad nadzorczych,
 • koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • specjalistów ds. korporacyjnych,
 • asystentów zarządów i rad nadzorczych,
 • doradców rad nadzorczych,
 • prawników i kancelarii obsługujących spółki kapitałowe,
 • biegłych rewidentów obsługujących spółki kapitałowe.

Konferencja prawna - program szkolenia online Forum nowego KSH

Szkolenie prawne Forum nowego KSH to seria specjalnie dobranych wykładów i prelekcji poświęconych analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz najskuteczniejszym praktykom organizacji i zarządzania obszarem pracy biura zarządu. Program szkolenia online został podzielony na następujące bloki tematyczne:

 • Nowa pozycja, uprawnienia i odpowiedzialność Rady Nadzorczej w strukturach korporacyjnych po reformie KSH
 • Nowe uprawnienia, obowiązki i zasady odpowiedzialności członków zarządu
 • Nowe możliwe zapisy w umowie / statucie spółki
 • Zmiany w kadencyjności i mandaty do sprawowania funkcji przez członków organów korporacyjnych
 • Nowe zadania Biura Zarządu w związku ze zmianą KSH i innych ustaw
 • Grupa spółek - konstrukcja, zasady, konsekwencje przyjęcia nowej struktury
 • Odpowiedzialność członków organów korporacyjnych w grupie spółek - polecenia wiążące i przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności
 • Zmiany w ładzie korporacyjnym wg nowego KSH oraz obieg informacji w grupie spółek
 • Nowe elementy w relacjach właścicielskich

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group