Nowelizacja KSH, która wchodzi w życie 13 października 2022 r., wprowadza fundamentalne zmiany. Największe z nich dotyczą funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych.

Tym zagadnieniom poświęcamy forum ekspertów, którzy przeanalizują „punkt po punkcie”:

 1. prawo grup spółek (prawo holdingowe);
 2. zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 3. zmiany dotyczące zarządów spółek kapitałowych;
 4. wprowadzenie wzorców zaczerpniętych z przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej do zasad rządzących spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej;
 5. rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych.

Zapraszamy do udziału w forum 11 października, w formule online, która każdemu zapewni możliwość udziału i zadawania pytań ekspertom.

W trakcie spotkania zostaną omówione wszystkie zmiany wynikające z reformy Kodeksu Spółek Handlowych i najskuteczniejsze praktyki wpływające na pracę organów spółek kapitałowych.

Zaproszeni eksperci to wyłącznie praktycy, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów związanych z prawną obsługą zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz są autorami wielu komentarzy tworzących doktrynę.

Korzyści

 • Poznasz opinie ekspertów dotyczące kluczowych zmian w KSH
 • Dostaniesz praktyczne wskazówki i rekomendacje w zakresie organizowania, realizacji i nadzorowania wewnętrznych procesów w spółce
 • Przenalizujesz na nowo relacje między organami spółki oraz grupy spółek, które nowelizacja gruntownie zmieniła
 • Zweryfikujesz rzetelność stosowanych dotychczas narzędzi prawnych w kontekście zmian w przepisach i wzmocnisz standardy organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej
 • Przeanalizujesz najlepsze rozwiązania w zakresie budowania i umacniania współpracy w grupie spółek
 • Poznasz nowe zasady odpowiedzialności członków organów korporacyjnych i pracowników biura zarządu 

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie biur zarządu i rady nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno – prawnych,
 • Kierownicy biur nadzoru właścicielskiego,
 • Kierownicy w biurach obsługi organów spółki,
 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci zarządów i rad nadzorczych,
 • Doradcy rad nadzorczych,
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące spółki kapitałowe,
 • Biegli rewidenci obsługujący spółki kapitałowe

Program

11 października 2022

od 9.00    rejestracja uczestników, weryfikacja ustawień
9.25    otwarcie Forum

9.30    NOWA POZYCJA, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W STRUKTURACH KORPORACYJNCYH PO REFORMIE KSH

mec. Michał Mieszkiełło, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 • Nowe kompetencje rady nadzorczej po reformie KSH
 • Komitety i doradcy rady nadzorczej
 • Sposób i zakres podejmowania decyzji w radzie nadzorczej
 • Nowe uprawnienia i zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej

przerwa 5 min.

10.05    NOWE UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

mec. Aneta Serowik, Kochański & Partners

 • Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania przez zarząd spółki zależnej w zakresie powiązań ze spółką dominującą oraz wydawanych przez spółkę dominującą wiążących poleceń
 • Obowiązek zarządu spółki akcyjnej udzielania informacji radzie nadzorczej (z własnej inicjatywy)
 • Rozszerzenie uprawnień i obowiązków byłego członka zarządu, którego mandat wygasł w danym roku obrotowym, w odniesieniu do przygotowania sprawozdań za ten rok obrotowy
 • Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym wyklucza możliwość sprawowania funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych
 • Uprawnienie członków zarządu spółki dominującej do monitorowania sytuacji finansowej i prawnej spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek
 • Obowiązek członków zarządu spółki zależnej do udzielania dostępu do ksiąg i dokumentacji spółki zależnej spółce dominującej oraz udzielania informacji
 • Przypadki wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu spółki zależnej oraz spółki dominującej

przerwa 5 min.

10.40    NOWE MOŻLIWE ZAPISY W UMOWIE / STATUCIE SPÓŁKI
ZMIANY W KADENCYJNOŚCI I MANDATY DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH

mec. Rafał Rapala, Kochański & Partners

 • Możliwość modyfikacji reguł kodeksowych dotyczących upływu kadencji i wygaśnięcia mandatu członków organów spółki w umowie / statucie
 • Wprowadzenie do umowy / statutu nowych uprawnień rady nadzorczej
 • Możliwość wprowadzenia do umowy / statutu postanowień przewidujących dalsze przesłanki odmowy wykonania polecenia spółki dominującej przez spółkę zależną
 • Możliwość wprowadzenia do umowy / statutu zapisów dotyczących wyłączenia lub ograniczenia obowiązków informacyjnych zarządu wobec rady nadzorczej

przerwa 5 min.

11.15    NOWE ZADANIA BIURA ZARZĄDU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KSH I INNYCH USTAW

mec. Romana Pietruk

 • Zmiany w protokołowaniu, w tym sprzeczność interesów oraz nowe reguły podpisywania protokołów
 • Nowe zasady zapraszania na posiedzenie rady nadzorczej
 • Zmiany w regulaminie zarządu i rady nadzorczej
 • Zmiany w prawie upadłościowym,
 • Zmiany w zasadach zarządzania mieniem państwowym

przerwa 5 min.

11.50    GRUPA SPÓŁEK – KONSTRUKCJA, ZASADY, KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA NOWEJ STRUKTURY

mec. Mariusz Fistek, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.

 • Grupa Spółek – modele i założenia w ujęciu prawnym i praktycznym w tym w oparciu o dotychczasowe funkcjonowanie podmiotów
 • Wspólna strategia gospodarcza jako wyznacznik interesu grupy spółek
 • Relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi – wiążące polecenia/nadzór
 • Ocena potencjalnych skutków nowelizacji KSH

przerwa 30 min.

12.50    ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH W GRUPIE SPÓŁEK – POLECENIA WIĄŻĄCE I PRZESŁANKI ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

prof. dr hab. Marek Michalski, mec. Aldona Pietrzak, Kancelaria Gessel

 • Interes grupy a legalizacja działania na szkodę spółki
 • Kryteria wiążącego polecenia a obowiązek lojalności
 • Wiążące polecenie a kategorie szkód wg. prawa grup spółek
 • Nowa regułą odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, czyli o racjonalności przeszczepienia koncepcji BJR

przerwa 5 min.

13.25    ZMIANY W ŁADZIE KORPORACYJNYM WG NOWEGO KSH ORAZ OBIEG INFORMACJI W GRUPIE SPÓŁEK

mec. Rafał Olesiński, Olesiński i Wspólnicy

 • szczegóły wystąpienia niebawem

przerwa 5 min.

14.00    NOWE ELEMENTY W RELACJACH WŁAŚCICIELSKICH: WSPÓLNIK / AKCJONARIUSZ MNIEJSZOŚCIOWY, SELL -OUT I SQEEZ-OUT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBNIŻENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW / AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ

mec. Anna Adamczyk

 • Kim jest wspólnik lub akcjonariusz mniejszościowy?
 • W jakich sytuacjach spółka dominująca będzie odpowiadać za obniżenie wartości udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych?
 • Jakie narzędzie ochrony interesów wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych przewiduje nowelizacja KSH?
 • Zakup papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości po nowelizacji KSH – nowe zagrożenia dla inwestorów.
 • Prawo odkupu udziałów lub akcji – prawa i obowiązku wspólników, akcjonariuszy oraz spółki dominującej
 • Jakie zmiany umowy spółki lub statutu są dopuszczalne w aspekcie prawa odkupienia udziałów lub akcji?

14.30    zakończenie Forum

Metody

Forum nowego KSH to seria specjalnie dobranych prelekcji poświęconych analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz najskuteczniejszym praktykom zarządzania obszarem pracy biura zarządu.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

11 października 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

KONFERENCJA ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 13/09/2022: 1 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%

Cena zawiera:
- udział w konferencji dla jednej osoby
- materiały udostępnione przez ekspertów w formie elektronicznej
- certyfikat

Uwagi:
Konferencja prowadzone będzie na platformie clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 34 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2022)
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2022)
więcej
On-line Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie
Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU