Funkcjonowanie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych przechodzi obecnie przez serię rewolucyjnych zmian, zarówno prawnych jak organizacyjnych i technologicznych.

Sytuacja ekonomiczna, prawno-organizacyjna, dostępność zasobów i technologii, a także ograniczenia w działaniu i zmiany w modelach biznesowych spółek stawiają przed biurami zarządu ogromne wyzwania. Rok 2023 i kolejne lata wymuszają konieczność zmiany modelu pracy, ale tworzą także przestrzeń do szybkich i efektywnych zmian w ramach nieustannie ewoluującego prawa. W tym kontekście nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów, które są podstawą działania dla Biura Zarządu stanowi najważniejszy kamień milowy na najbliższy czas.

Weź udział w XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, które odbędzie się on-line 30 marca 2023 .

Będzie to wyjątkowe spotkanie praktyków prawa gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia ekspertów oraz poznać najnowsze i praktyczne rozwiązania doskonalące działanie przedsiębiorstw.

Zapraszamy!

Program

30 marca 2023

9.00    rejestracja uczestników, weryfikacja ustawień

9.25    otwarcie Forum

9.30    NOWE ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ZARZĄDU WYNIKAJĄCA ZE ZMIAN DOT. RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
mec. Romana Pietruk

 • obowiązek zarządu przekazywania informacji i dokumentów radzie nadzorczej
 • nowe obowiązki przewodniczącego rady nadzorczej
 • zaproszenia na posiedzenie – nowy dokument
 • zmiany w protokole z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
 • rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej
 • kluczowy biegły rewident jako uczestnik posiedzenia rady nadzorczej

przerwa 5 min.

10.05    ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE REFORMY KSH
mec. Michał Mieszkiełło, kancelaria Ożóg, Tomczykowski

 • Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność organizacyjna członków zarządu
 • Zasada odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki kapitałowej za szkodę wynikającą z deliktu, na zasadzie winy
 • Wyjątki: odpowiedzialność członków zarządu względem wierzycieli spółki oraz wspólników
 • Szczególne rodzaje odpowiedzialności (na podstawie art. 299 KSH, za nieuprawnioną wypłatę ze spółki na rzecz wspólników, za wadliwą wycenę wkładu w spółce z o.o.)
 • Business judgement rule – nowa zasada odpowiedzialności wprowadzona nowelizacją KSH

przerwa 5 min.

10.40    OCHRONA SYGNALISTÓW – SYSTEMY, DZIAŁANIE, WYZWANIA WDROŻENIOWE
Marcin Waszak, Linia Etyki

 • Tworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • Wybór kanałów powiadamiania o naruszeniach
 • Przechowywanie i bezpieczeństwo danych zawartych w zgłoszeniach
 • Podejmowanie działań następczych
 • Zachęty do zgłaszania naruszeń wewnątrz organizacji

przerwa 5 min.

11.15    STRATEGIE ŁADU KORPORACYJNEGO PO REFORMIE KSH – RÓŻNE ROZWIĄZANIA, CASE STUDIES
mec. Magdalena Tyrakowska-Szymczak

 • Zmiany „u podstaw” – stworzenie grupy spółek z nadrzędną spółką dominującą jako nowy (sformalizowany) model zarządzania holdingiem
 • Ustawowe umocnienie pozycji rad nadzorczych w spółkach kapitałowych – wpływ nowych kompetencji organu nadzoru na relacje wewnątrzkorporacyjne
 • Kompetencje rady nadzorczej do powołania doradcy – możliwa gradacja uprawnień do korzystania z wiedzy eksperckiej przez organ nadzoru

przerwa 5 min.

11.50    ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA ORGANÓW KORPORACYJNYCH W PROCESIE UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI W KONTEKŚCIE REFORMY KSH
mec. Bartosz Groele

 • Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządów spółki zależnej na podstawie art. 215 § 1. KSH
 • Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządów spółki dominującej na podstawie art. 215 § 2. KSH
 • Problematyka stosowania przepisów prawa holdingowego w stosunku do spółek w restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której do zarządu spółki zależnej zostanie skierowane wiążące polecenie ze spółki dominującej
 • Grupa holdingowa – zakres stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem modelu Uncitral wobec braku regulacji bezpośredniej

przerwa 30 min.

12.50  NOWE OBOWIĄZKI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI KLIMATU
Magdalena Osowiecka, Deloitte Poland

 • Jakie nowe wyzwania stają przed firmami w związku z koniecznością wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju?
 • Jak kształtują się regulacje i w jaki sposób firmy będą rozliczane z postępów we wdrażaniu tej strategii?

przerwa 5 min.

13.25   OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SYSTEMÓW I FUNKCJI WEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ: KONTROLA WEWNĘTRZNA, RYZYKO, COMPLIANCE, AUDYT
dr Łukasz Cichy

 • Modelowe rozwiązania systemu kontroli wewnętrznej (COSO, Rekomendacja H, kontrola funkcjonalna i instytucjonalna)
 • Kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej
 • Modelowe rozwiązania systemu zarządzania ryzykiem (COSO_ ERM, ISO 31 000)
 • Kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem
 • Modelowe rozwiązania compliance (Rekomendacja H, ISO 19 600)
 • Kryteria oceny adekwatności i skuteczności compliance
 • Modelowe rozwiązania audytu wewnętrznego
 • Kryteria oceny adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego

przerwa 5 min.

14.15  WIĄŻĄCE POLECENIA ZALEGALIZOWANE? – KIEDY I NA JAKICH ZASADACH
mec. Monika Drab

 • Co powinno zawierać wiążące polecenie spółki dominującej?
 • Jak powinno zostać przekazane spółce zależnej?
 • Jak może zarząd spółki zależnej zareagować na wiążące polecenie? Rola Biura Zarządu.
 • Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?
 • Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania polecenia

 14.45    zakończenie Forum

Uczestnicy

 • Szefowie Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Dyrektorzy i pracownicy Departamentów Korporacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego
 • Członkowie Zarządów 
 • Członkowie Rad Nadzorczych
 • Szefowie Działów Prawnych

Metody

 • Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2023 to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji poświęconych analizie przepisów prawa, orzecznictwa oraz najskuteczniejszym praktykom zarządzania obszarem pracy biura zarządu.
 • Każdy z modułów prowadzony jest przez innego eksperta lub ekspertów, ale wszystkie tworzą wyjątkową całość, budującą szczególne, specjalistyczne kwalifikacje niezbędne w pracy biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Dlatego też jest to jedno z tych szkoleń biura zarządu, na których nie może Państwa zabraknąć.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie Biura Zarządu zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.
Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników.

Lidia Brakoniecka

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywania wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami .

Elżbieta Piątek

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu

Bogusław Bujak

PGE Elektrownia Opole S.A.

Forum Biura Zarządu zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów

Andrzej Pruncal

TAURON – Polska Energia S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
On-line Komunikacja i dialog w pracy managera
Komunikacja i dialog w pracy managera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe narzędzia prawne - szkolenie Biura Zarządu

Biura Zarządów oraz Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych stają obecnie przed ogromnymi wyzwaniami będącymi pochodną nieco bardziej skomplikowanej sytuacji ekonomicznej i prawno-organizacyjnej, słabej dostępności zasobów i technologii oraz ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i zmian w modelach biznesowych. Nadchodzące lata, głównie rok 2023, wymuszają na kierownictwu spółek wprowadzanie zmian w modelu pracy, tworząc jednocześnie przestrzeń do dokonywania szybkich i efektywnych modyfikacji w ramach przepisów prawa podlegających nieustannym przeobrażeniom. W tym wymiarze, kluczowym punktem na najbliższy czas jest przede wszystkim Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z ekspertami w zakresie prawa gospodarczego, jakim jest XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Jest to wydarzenie online dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić ją o doświadczenia praktyków, a także poznać najnowsze i sprawdzone rozwiązania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Dla kogo jest szkolenie prawne online?

Szkolenie Biura Zarządu prowadzone w formie online adresowane jest przede wszystkim do:

 • Szefów Biur Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki,
 • Dyrektorów i pracowników Departamentów Korporacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Członków Zarządów,
 • Członków Rad Nadzorczych,
 • Szefów Działów Prawnych.

Dowiedz się również czym jest Konferencja KSH. Dlaczego jest to najważniejszy punkt dla Biur Zarządu i spółek?

Program szkolenia online

Program szkolenia online - XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2023 - obejmuje serię specjalnie przygotowanych wykładów i dyskusji skoncentrowanych na analizie regulacji prawnych i orzecznictwa oraz najskuteczniejszych praktykach z zakresu zarządzania obszarem pracy Biura Zarządu. Program został podzielony na kilka modułów, z których każdy prowadzony jest przez innego eksperta, a wspólnie tworzą one kompleksowy zbiór wiedzy na temat obecnych uwarunkowań funkcjonowania spółek kapitałowych. Na szkoleniu dla Biura Zarządu znajdziesz zatem następujące bloki tematyczne:

 • Strategie Ładu Korporacyjnego po reformie KSH
 • Odpowiedzialność członków organów spółek w świetle reformy KSH
 • Ochrona Sygnalistów
 • Nowe zadania i organizacja Biura Zarządu wynikająca ze zmian dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządów spółek kapitałowych
 • Odpowiedzialność i zadania organów korporacyjnych w procesie upadłości i restrukturyzacji w świetle nowelizacji KSH
 • Zarząd i Rada Nadzorcza w obliczu ESG
 • Ocena systemów i funkcji wewnętrznych spółki akcyjnej przez Radę Nadzorczą

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!