18 maja 2021R., MsMermaid - Conference Center

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

Jak efektywnie pełnić kluczową funkcję menedżerską?

Pobierz Broszurę

W ciągu ostatnich miesięcy wzrosła liczba naruszanych przepisów przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Większość tego rodzaju naruszeń skutkuje wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem firmy.

Twoja firma może uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń i skutecznie zadbać o interesy własne oraz członków zarządu i rady nadzorczej, biorąc udział w programie edukacyjnym, który uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

 

Korzyści:

 • praktyczne wskazówki, jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,
 • skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki dla spółek kapitałowych dotyczące prawidłowego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,
 • konkretne wskazówki, jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnymi w zakresie decyzji podjętych na posiedzeniach,
 • szczegółową instrukcję, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Uczestnicy

Szkolenie dla członków zarządu skierowane jest do:

 • Przewodniczących Rad Nadzorczych
 • Członków Rad Nadzorczych
 • Członków Zarządu
 • Prezesów Zarządu
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Szefów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 3 MARCA 2020

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Posiedzenia  zarządu  i rady nadzorczej

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej
 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
 • Przebieg posiedzeń
 • Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”

Uchwały  rady nadzorczej i zarządu

 • Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
 • Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
 • Jakie sprawy  wymagają  uchwał rady nadzorczej?
 • Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
 • Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
 • Zasady sporządzania protokołów

Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

 • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
 • Tajne i jawne głosowanie
 • Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
 • Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
 • Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”

Zaskarżanie  uchwał zarządu i rady nadzorczej

 • Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
 • Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

Odpowiedzialność  cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
 • Odpowiedzialność  za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

 • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej

Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

 • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań

REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

 • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o.  i spółki akcyjnej
 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

 • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

 • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

 • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
 • Tryb udzielenia absolutorium członkom
 • Prawo do uzyskania absolutorium
 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies.

Eksperci będą szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Merytoryczne, ciekawe przykłady, wskazówki, głębsze spojrzenie na temat.

Ewa Bielawska

Wiceprezes Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo przydatne informacje dla członka zarządu, dopiero wchodzącego w skład zarządu spółki.

Joanna Brzezińska-Słonina

Członek Zarządu, INTERNAS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardzo profesjonalni wykładowcy, ciekawe przykłady, dobre miejsce w centrum miasta.

Dorota Nawrocka

Główna Księgowa, MZZ PAM DG

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
Prawne aspekty negocjacji ze związkami zawodowymi
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej - szkolenie dla członków Zarządu

Ostatni czas wiązał się ze wzrostem liczby przepisów naruszonych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Większość z tych zdarzeń skutkowała wzrostem kosztów prowadzenia działalności i utrudnieniami w funkcjonowaniu firmy. Możesz jednak uchronić swój biznes przed dotkliwymi konsekwencjami popełnianych błędów i naruszeń oraz skutecznie zadbać o interesy zarówno własne, jak i członków organów korporacyjnych w swojej firmie.

Jedyne co musisz zrobić, to dołączyć do naszego szkolenia prawnego - Członek Zarządu i Rady Nadzorczej. Program edukacyjny szkolenia prowadzonego w Warszawie uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Szkolenie Biura Zarządu - jakie są korzyści?

Uczestnictwo w naszym szkoleniu Biura Zarządu pozwoli Ci uzyskać praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób zapewnić pełną zgodność prowadzonej działalności z najnowszymi zmianami odnoszącymi się do odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych spółek. Ponadto od ekspertów, którzy poprowadzą to szkolenie prawne otrzymasz informacje na temat skutecznych narzędzi i najlepszych praktyk dla spółek kapitałowych dotyczące efektywnego sprawowania funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej.

Na szkoleniu w Warszawie uzyskasz także konkretne wskazówki, jak unikać najczęściej spotykanych błędów podczas podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzegać się przed pułapkami formalnymi w zakresie decyzji podjętych na posiedzeniach. Zapoznamy Cię także ze szczegółową instrukcją na temat tego, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Dla kogo jest to szkolenie prawne?

Szkolenie prawne dla członków zarządu adresowane jest do osób pełniących funkcję:

 • Przewodniczących Rad Nadzorczych,
 • Członków Rad Nadzorczych,
 • Członków Zarządu,
 • Prezesów Zarządu,
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Szefów Biura Zarządu.

Program szkolenia w Warszawie

Program szkolenia prawnego Członek Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje bogaty zakres zagadnień, które podzielone zostały na bloki tematyczne. Wyróżniono tu przede wszystkim:

 • Posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu
 • Głosowanie Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Zaskarżanie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Odpowiedzialność cywilna, karna członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu
 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy
 • Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi
 • Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

Sprawdź także inne nasze szkolenia:

Szkolenia i konferencje - Langas Group