14—15 czerwca 2023R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu

Obsługa formalno – prawna w biurze zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Od wielu lat Langas współpracuje ze środowiskiem specjalistów obsługujących organy korporacyjne – Zarządy i Rady Nadzorcze – oraz Departamentami Korporacyjnymi, przekazując wiedzę i umiejętności poszukiwane w tych obszarach. Obecnie poziom specjalizacji oraz rozległość kwalifikacji niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego działania w tym obszarze jest bardzo duża, a odpowiedzialność specjalistów – coraz poważniejsza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, proponujemy jednoznaczne ustalenie zakresu kwalifikacji potrzebnych pracownikom i specjalistom zajmującym się obsługą organów korporacyjnych, a następnie wdrożenie systemu potwierdzania tych kwalifikacji.

Zakres kwalifikacji specjalisty ds. obsługi biura zarządu obejmuje cały zestaw kwalifikacji wymagany na stanowisku asystenta ds. obsługi biura zarządu i rady nadzorczej, a ponadto pracownik na stanowisku specjalisty wie / zna (zakres prawny)

 • Zna zasady Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Pracy, w tym orzecznictwo i praktykę
 • Zna zasady udzielania i wycofania pełnomocnictwa i prokury, w tym orzecznictwo i praktykę zarządzania pełnomocnictwami
 • Zna zasady prawa umów
 • Zna zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zna ustawy szczegółowe
 • Zna zasady AML i compliance na poziomie podstawowym
 • Zna zasady protokołowania i przygotowywania uchwał organów spółki
 • Zna zasady prowadzenia księgi udziałów i rejestru akcji
 • Zna zasady planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji
 • Zna podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym (w przypadku podmiotów państwowych)

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do potwierdzenia powyższego profilu kompetencji zawodowych na stanowisku specjalisty ds. obsługi biura zarządu.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w egzaminie (on-line), obiektywnie potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Absolwenci, którzy zdadzą egzamin uzyskają ceniony na rynku certyfikat.

Korzyści

 • Poznasz najlepsze praktyki organizacyjne pracy Biura Zarządu
 • Poznasz zasady interpretacji kluczowych przepisów prawnych
 • Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki
 • Dowiesz się jak sprawnie i zgodnie z przepisami zarządzać system pełnomocnictw w firmie
 • Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania
 • Otrzymasz konkretne wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy
 • Będziesz mieć możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji niezależnym certyfikatem (po zdaniu egzaminu walidacyjnego)

Uczestnicy

 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych

Program

DZIEŃ 1 / 14  CZERWCA 2023 R.

09.45 – Rejestracja, sprawdzenie ustawień platformy
10.00
– Rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacja KSH – prawo holdingowe

 • Grupa spółek, spółka dominująca oraz spółka zależna
 • Wiążące polecenie – nowe narzędzie spółki dominującej
 • Obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • Sprawozdawczość – nowe regulacje
 • Ochrona wspólnika lub akcjonariusza mniejszościowego

Regulaminy w spółce kapitałowej

 • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
 • Czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?
 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
 • Regulaminy a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki

 Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu w spółkach prawa handlowego

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu
 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
 • Kiedy potrzebny jest protokół – nowelizacja KSH 2021
 • Istota protokołu z posiedzenia zarządu, zasady i wymogi formalne
 • Sprzeczność interesów członków zarządu
 • Zakaz konkurencji członków zarządu
 • Ograniczenia członków zarządu wobec spółki
 • Zasady wynagradzania członków zarządu

 Reprezentacja spółek kapitałowych

 • Zasady reprezentacji spółek kapitałowych
 • Ograniczenia i wyjątki w reprezentacji
 • Umowa z członkiem władz i reprezentacja w umowach z członkami zarządu
 • Kiedy potrzebne są podpisy wszystkich członków zarządu?
 • Rozporządzenia i zobowiązania – zgoda ZW / WZ
 • Ogólne zasady odpowiedzialności członków zarządu

 Biuro zarządu jako organizator posiedzeń rady nadzorczej

 • Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej
 • Zakaz łączenia stanowisk i skład rady nadzorczej
 • Zasady działania rady nadzorczej
 • Uchwały rady nadzorczej – forma, tryb, organizacja
 • Uchwały tajne – wątpliwości prawne po nowelizacji 2020 r.
 • Biegły rewident – wybór i współpraca, sprawozdania

 Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

 • Pozycja wspólników i akcjonariuszy w spółce kapitałowej
 • Kompetencje zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • Treść uchwały wspólników /akcjonariuszy i umowy spółki/statutu
 • Rodzaje zgromadzeń, przerwa, obowiązek zwołania, miejsce zwołania
 • Żądanie mniejszości o sądowe upoważnienie do zwołania
 • Treść zaproszenia i porządek obrad, nieformalne zwołanie
 • Podjęcie uchwały wspólników przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym
 • Ważność zgromadzenia, prawo głosu i wyłączenie od głosowania
 • Powództwo o uchylenie uchwały – terminy i legitymacja
 • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Skuteczność wyroku przy zaskarżaniu uchwał

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 15  CZERWCA 2023 R.

09.15 – Rejestracja, sprawdzenie ustawień platformy
09.30
– Rozpoczęcie szkolenia


Sprawny system pełnomocnictw w firmie

 • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
 • Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa
 • Kto może być pełnomocnikiem
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
 • Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 • Sposób gospodarowania mieniem
 • Wykonywanie praw z akcji
 • Wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających
 • Ograniczenia – kto nie może pełnić funkcji

Nowelizacja ustawy o KRS

 • Od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

 Dematerializacja akcji – funkcjonowanie rejestru w praktyce

 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe i utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji – sprzedaż, dziedziczenie, itd.
 • Okres ochronny praw udziałowych do 03.2026 r.
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy

RODO w praktyce spółek kapitałowych

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
 • Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
 • Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
 • Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
 • Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach


15.00
– Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 80% punktów. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób. Rewelacyjna Pani Romana, ogromne zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

Kamila Dubowska

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ZARZĄDU, PUHP LECH SP. Z O.O

Rzetelna, solidna wiedza, przekazana jasnym i zrozumiałym językiem. Wspaniałe przykłady „z życia”.

Sylwia Borysiak

SPECJALISTA-KOORDYNATOR DS. SEKRETARIATÓW, MEGASERWIS SP. Z O.O.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

14—15 czerwca 2023R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 24/05/2023: 1 770 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
udział w egzaminie certyfikującym dla jednej osoby oraz certyfikat
materiały


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 64 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line 9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
On-line XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Obsługa formalno-prawna w Biurze Zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej - szkolenie online

Współpracując ze środowiskiem specjalistów zajmujących się obsługą organów korporacyjnych - Zarządów i Rad Nadzorczych - oraz Departamentami Korporacyjnymi, stale przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne w tych obszarach. Współczesne realia gospodarcze sprawiają, że poziom specjalizacji i szereg wymagań odnośnie kwalifikacji potrzebnych do efektywnego i profesjonalnego działania w obszarze obsługi Zarządu są bardzo duże. Odpowiedzialność specjalistów zajmujących się tymi aspektami jest natomiast coraz poważniejsza.

Wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom i oferujemy Państwu kompleksowe Certyfikowane szkolenie online Specjalista ds. obsługi Zarządu. Program szkolenia prawnego został opracowany, tak aby umożliwić uczestnikom potwierdzenie posiadania profilu kompetencji zawodowych na stanowisku Specjalisty ds. obsługi Biura Zarządu.

Szkolenie kończy się egzaminem online, sprawdzającym uzyskane kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymają certyfikat, który znacząco podniesie ich pozycję na rynku.

Dla kogo jest szkolenie Biura Zarządu

Chcesz zdobyć pełną wiedzę na temat zasad obsługi Biura Zarządu oraz zyskać praktyczne umiejętności niezbędne do pracy jako członek organów korporacyjnych - Zarządu i Rady Nadzorczej? Zastanawiasz się czy szkolenie prawne jest odpowiednie dla Ciebie? Spieszymy z wyjaśnieniami.

Nasze szkolenie online Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu adresowane jest przede do:

 • Kierowników i Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierowników działów organizacyjno-prawnych,
 • Managerów w biurach obsługi organów spółki,
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki,
 • Specjalistów ds. organizacyjnych.

Szkolenie prawne Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu - korzyści

Uczestnicząc w naszym szkoleniu Biura Zarząduzyskasz szansę, by poznać najlepsze praktyki organizacyjne pracy Biura Zarządu oraz zasady interpretacji kluczowych przepisów prawnych. Dowiesz się również, w jaki sposób organizować pracę organów spółki, a także jak sprawnie i zgodnie z przepisami zarządzać systemem pełnomocnictw w firmie.

Na szkoleniu prawnym poznasz ponadto zalecane pozakodeksowe rozwiązania i otrzymasz konkretne, sprawdzone wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy. Co więcej, szkolenie Biura Zarządu kończy się egzaminem, po zdaniu którego uzyskasz certyfikat będący potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji.

Program szkolenia online

Program szkolenia online dla Biura Zarządu został opracowany w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowiskach w organach korporacyjnych spółek. Szkolenie prawne jest źródłem cennej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych dla odniesienia sukcesu w procesie obsługi Biura Zarządu.

Program szkolenia online podzielony został na bloki tematyczne, wśród których wyróżniono następujące:

 • Nowelizacja KSH - prawo holdingowe,
 • Regulaminy w spółce kapitałowej,
 • Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • Reprezentacja spółek kapitałowych,
 • Biuro zarządu jako organizator posiedzeń rady nadzorczej,
 • Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia,
 • Sprawny system pełnomocnictw w firmie,
 • Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • Nowelizacja ustawy o KRS,
 • Dematerializacja akcji – funkcjonowanie rejestru w praktyce,
 • RODO w praktyce spółek kapitałowych,
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Po ukończeniu szkolenia online, uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu. Certyfikat stanowić będzie potwierdzenie nabytych kompetencji przydatnych w złożonym procesie, jakim jest obsługa Zarządu.