23—24 listopada 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany menedżer ds. umów i kontraktów B2B

Jak skonstruować umowę i jakie wprowadzić klauzule umowne, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcję?

ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Większość firm jest obsługiwana przez kancelarie prawne w zakresie przygotowywania umów i ich weryfikacji. Jednak istotna część pracy z umowami jest domeną pracowników firmy, którzy:

 • negocjują warunki umów z partnerami handlowymi,
 • uzgadniają zakres wzajemnych zobowiązań,
 • pilnują wykonania kontraktu,
 • realizują roszczenia własne i partnera,
 • zmieniają umowy zgodnie ze zmianami warunków kontraktu,
 • zakańczają współpracę z partnerem (awaryjnie lub planowo, przyjaźnie lub konfliktowo).

Te zadania spoczywają w rękach osób odpowiedzialnych za zarządzanie umowami. Mogą być to project managerowie, contract managerowie, account managerowie, a w mniejszych organizacjach także członkowie zarządów lub nawet właściciele firm. Wszystkie te osoby wykonują jednak w takim przypadku zadania menadżera ds. umów.

Ze względu na potencjalne skutki przyjęcia określonych rozwiązań umownych lub po prostu błędów konieczny jest bardzo wysoki poziom kompetencji w tym obszarze. Dlatego wraz z prawnikami wyspecjalizowanymi w obsłudze przedsiębiorstw stworzyliśmy program Certyfikowany menadżer ds. umów i kontraktów B2B.

Podczas bardzo intensywnego, dwudniowego kursu praktycznie przejdziesz przez najczęstsze konstrukcje umów oraz przenalizujesz najczęstsze błędy, których przeoczenie może drogo kosztować firmę lub czasem osobiście osobę ją reprezentującą.

Nauczysz się stosować prawidłowo skonstruowane (czyli skuteczne) i korzystne dla spółki klauzule, omówimy też przykłady klauzul zakazanych, przykłady skutecznych zabezpieczeń umów oraz sposoby weryfikacji wiarygodności partnerów handlowych.

Tak rozległa wiedza i zaawansowane umiejętności (niezwykle cenione na rynku) wymagają potwierdzenia, dlatego absolwentom kursu proponujemy nieodpłatne przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego (on-line) obiektywnie potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Absolwenci, którzy zdadzą ten egzamin, uzyskają ceniony na rynku certyfikat.

Szczegóły dotyczące egzaminu znajdziesz tu: https://langas.pl/egzaminy/

Podczas tego niezwykle intensywnego i praktycznego kursu, zakończonego egzaminem, nauczysz się wszystkich kluczowych elementów zarządzania procesem zwierania i realizacji umów i kontraktowego zabezpieczania interesów firmy:

 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy,
 • jakie elementy powinna zawierać dobra umowa,
 • jakich błędów w umowach się wystrzegać,
 • jakie terminy płatności można stosować w umowach,
 • jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego,
 • jak określić w umowie jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji,
 • jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa,
 • kiedy zapisy w umowie są niezgodne z prawem,
 • jak renegocjować warunki kontraktu,
 • kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną,
 • kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną.

Korzyści

W wyniku dwóch intensywnych dni pracy:

 • obniżysz ryzyko prawne swojej działalności
 • ograniczysz koszty usług prawnych
 • nauczysz się „czytać między wierszami” i zabezpieczać się przed nielojalnością partnerów
 • nabierzesz pewności w poruszaniu się w zapisach umownych podczas negocjacji handlowych
 • nauczysz się proponować i egzekwować najkorzystniejsze rozwiązania umowne
 • nauczysz się unikać błędów generujących duże koszty
 • potwierdzisz swoje unikatowe kwalifikacje niezależnym certyfikatem
 • poznasz rozwiązania kontraktowe dotyczące gwarancji i reklamacji miedzy spółkami

Uczestnicy

 • Menedżerowie i specjaliści ds. umów,
 • Kierownicy i specjaliści ds. prawnych,
 • Dyrektorzy ds. handlowych,
 • Kierownicy i specjaliści ds. zakupów,
 • Project managerowie,
 • Contract managerowie,
 • Account managerowie,
 • Członkowie zarządów lub właściciele firm.

Program

DZIEŃ 1 / 23 LISTOPADA 2021

9.45 – rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień platformy
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Poprawne określanie reprezentacji w umowach

Poprawne określenie stron w umowie wydaje się proste, ale w przypadku spółek osobowych lub komandytowych lub mieszanych już proste być przestaje. Błędna reprezentacja może doprowadzić do nieważności całej umowy, odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej osób ją zawierających.
Certyfikowany menadżer do spraw umów musi umieć zauważać wszystkie te problemy i je umiejętnie omijać.
W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy:

 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • prawidłowa reprezentacja stron – jakie błędy najczęściej są popełniane i jak ich uniknąć?
 • pełnomocnictwa i prokura – analiza porównawcza dokumentów;
 • jak „naprawić” błędnie podpisane umowy?
 • praca na dokumentach – KRS, CEiDG, nowe elektroniczne akta rejestrowe, itd.;
 • Case study: Jak czytać „między wierszami”? Jak sprawdzić prawdziwość dokumentów?

Gdzie i jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Jak czytać między wierszami?

Zaufanie w biznesie to podstawa, ale zaufanie musi być oparte na solidnych podstawach. Nie trzeba tłumaczyć jak wielkim problemem jest upadłość kontrahenta lub po prostu jego „zniknięcie” – nawet, jeżeli jeszcze nie zniknął z naszymi pieniędzmi. Certyfikowany menadżer do spraw umów musi umieć zebrać wszystkie dostępne informacje o partnerze handlowym, monitorować je oraz wyciągać wnioski nawet z drobnych sygnałów.
W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy:

 • Biała lista – nowy obowiązek nałożony na strony umowy i skutki niedotrzymania wymogów ustawowych;
 • Nomenklatura CN i klasyfikacja PKWIU – jak poprawnie określać stawki VAT?
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – kiedy należy sięgnąć po interpretację?
 • Split payment i faktura– analiza powszechnych praktyk rynkowych w aspekcie ich zgodności z przepisami prawa;
 • Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kiedy należy pobrać wydruk i jakie informacje weryfikujemy?
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak sprawdzić kontrahenta;
 • Case study: Jakie działania kontrahenta powinny wzbudzić naszą czujność? Gdzie i jak szukać informacji? Czy należy systematycznie monitorować kontrahentów? Jakie są stosowane mechanizmy unikania odpowiedzialności? Nieuczciwe praktyki rynkowe – analiza przypadków.

Komparycja umowy – najczęstsze błędy i potencjalne skutki

Pomyłka w komparycji umowy może drogo kosztować. Podobnie jak w wypadku reprezentacji, błędy mogą prowadzić do nieważności lub poważnie utrudnić wyegzekwowanie świadczenia. Przy konstrukcji umów B2B niezmiernie istotne jest poprawne określenie strony umowy – osoby prawnej albo osób fizycznych – wspólników spółki cywilnej. A co jeżeli stroną umowy będzie komplementariusz? A co w przypadku stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni?
Certyfikowany menadżer ds. umów musi umieć dobrze przygotować umowę w całym gąszczu możliwych kombinacji.
W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy zawieranie umów w przypadku:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i spółki cywilnej;
 • spółki osobowej i spółki kapitałowej (w tym komandytowej i komandytowo – akcyjnej);
 • Prostej Spółki Akcyjnej;
 • Case study: Analiza przypadków najczęstszych błędów w komparycji umowy: dlaczego spółka cywilna nie istnieje? jak wygląda struktura sp. z o.o. sp.k. i dlaczego powoływane są takie struktury? jakie formy prawne prowadzenia działalności zwiększają ryzyko kontraktowe?

Forma umowy, zamówienia, oferty

Forma umowy jest, co do zasady, dowolna – nawet ustna, chyba że co innego wynika z woli stron lub z przepisów.
Dla niektórych rodzajów umów przewidziana jest forma pisemna, czyli konieczność sporządzenia umowy na piśmie. Ale co to oznacza w przypadku umów zawieranych na odległość? A co z zamówieniem przysłanym mailem – czy musimy je potwierdzać? Czy można zawrzeć umowę nieświadomie?
W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy:

 • jakie są formy umów, w tym umowy zawierane emailem – czy też są ważne?
 • niebezpieczeństwa przy aneksowaniu umów i ich wypowiadaniu – uwaga na formę!
 • narzędzia elektroniczne w praktyce kontraktowej – zawieranie umów B2B na odległość z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, podpisów elektronicznych, platform zakupowych itd.
 • Case study: Kiedy wypowiedzenie umowy lub aneks jest nieskuteczny? Czy dopuszczalna jest forma mieszana? Czy wybór formy wpływa na bezpieczeństwo umowy? Orzecznictwo w kontekście błędów przy formach czynności prawnej.

Jak negocjować? Kiedy umowa zostaje zawarta?

Negocjacje są formą uzgadniania warunków skomplikowanych kontraktów. Ich ostatecznym celem (często potwierdzanym w oddzielnej umowie) jest zawarcie umowy zawierającej wzajemne kompromisy stron.
Negocjacje są procesem dynamicznym, tak więc w ich trakcie strony mogą modyfikować swoje wcześniejsze oświadczenia woli zależnie od zmieniających się okoliczności aż do samego końca. Czy rzeczywiście?
W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy:

 • negocjacje – jakie obowiązują reguły prawne?
 • negocjacje z zastrzeżeniem poufności i tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji
 • brak lojalności na etapie negocjacji – konsekwencje
 • list intencyjny – niebezpieczne postanowienia
 • umowa przedwstępna i umowa ostateczna
 • potwierdzenie pismem zawartej umowy
 • zapytanie ofertowe i oferta jako tryb zawierania umów
 • ogólne warunki zakupów/sprzedaży
 • Case study: Czym jest zapytanie ofertowe? Przykłady tajemnicy przedsiębiorstwa z praktyki i orzecznictwa. Okres związania ofertą – praca na dokumentach. Skutki prowadzenia negocjacji w złej wierze

Rodzaje umów – jak nie popełniać błędów przy wyborze rodzaju umowy?

Wśród umów prawa cywilnego wyróżniamy umowy nazwane, umowy nienazwane, umowy mieszane ze względu na podstawę regulacji kontraktu.
Umowy nazwane posiadają szczególną regulację ustawową definiującą wzajemne uprawnienia i obowiązki stron, np. umowa o dzieło czy umowa zlecenia lub umowa leasingu.
Umowy nienazwane są zawierane w granicach zasady swobody umów: ich treść nie jest regulowana przepisami, co łączy się z tym, iż pozwalają zaspokoić indywidualne potrzeby kontraktujących, np. umowa faktoringu.
Umowy mieszane najczęściej polegają na zawarciu umowy nazwanej z jednoczesnym wprowadzeniem do niej odmienności wynikających z ustaleń stron.
Certyfikowany menadżer ds. umów musi umieć dobrać i zastosować najodpowiedniejszy do interesów swojej firmy typ umowy. W tym module przeanalizujemy oraz przećwiczymy:

 • Umowy najczęściej mylnie określane przez kontrahentów: umowa sprzedaży i umowa dostawy / umowa o roboty budowlane i umowa zlecenia / umowa najmu, umowa dzierżawy i umowa użyczenia /umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług;
 • Przykłady umów nienazwanych – praca na dokumentach;
 • Case study: Co w sytuacji błędnego określenia rodzaju umowy? Dlaczego brak ceny może oznaczać nieważność umowy? Najważniejsze praktyki rynkowe na przykładach wybranych umów.

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 LISTOPADA 2021

08.30 –  rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień platformy
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

Najważniejsze postanowienia umów – praca na dokumentach i przepisach

 • jakie są stałe elementy umów?
 • słowniczek i preambuła umów
 • warunki i terminy, liczenie terminów
 • odpłatność – określenie cen w umowach
 • określanie obowiązków i uprawnień stron
 • kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • załączniki w umowach – jak poprawnie stworzyć katalog?
 • RODO w umowach – umowa o powierzeniu, obowiązki informacyjne
 • Case study: Jak policzyć 7 dni, tydzień, itd.? Czym są dni robocze? Jakie załączniki są obligatoryjne? Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?

 Czy prawo reguluje terminy płatności?

 • jakie terminy płatności można stosować w umowach?
 • wzrost z 40 do 100 euro opłaty za opóźnienie z zapłatą za fakturę
 • wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • administracyjne kary pieniężne do kwoty 50 000 000 euro
 • nowe obowiązkowe oświadczeń w umowach
 • przygotowywanie nowych rocznych sprawozdań przez część przedsiębiorców
 • Case study: Termin płatności 7, 14, 30, 60, 90 i 180 dni – różne skutki prawne. Przegląd postępowań administracyjnych prowadzonych przez UOKiK w zakresie nadmiernego opóźniania ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Jak zabezpieczyć umowę? – przykłady i praca na dokumentach

 • kary umowne – błędne sformułowania, maksymalna wysokość
 • zaliczka i zadatek – różnica i metody stosowania
 • poręczenie i gwarancja bankowa – co wybrać?
 • weksle – dobrowolne poddanie się egzekucji – różnice, zastosowanie praktyczne
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – jak popranie sformułować?
 • zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka – czy warto stosować zabezpieczenia rzeczowe?
 • cesja – kiedy jest dopuszczalna?
 • Case study: Które zabezpieczenia uważane są za najskuteczniejsze? Jak dopasować zabezpieczenie do konkretnej umowy? Czy można stosować kilka zabezpieczeń jednocześnie? Analiza ryzyka gospodarczego.

Klauzule w umowach – możliwość wykorzystania gotowych „szablonów” przy tworzeniu umowy

 • klauzule rewizji ceny
 • zapisy na sąd polubowny
 • siła wyższa – jak określić w umowie?
 • klauzule wyboru prawa
 • prawo autorskie – przeniesienie praw majątkowych i licencja
 • inne wybrane klauzule w umowach
 • Case study: Czy warto we wszystkich umowach zawartych po  COVID-19 „pisać” o sile wyższej? Jeżeli w naszej umowie nie ma klauzul? Lepszy brak klauzuli niż błędna klauzula – analiza dokumentów

Wykonanie umowy i odpowiedzialność

 • harmonogram spełnienia świadczeń
 • odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
 • rękojmia – przepisy i wola stron w umowach
 • gwarancja – oświadczenie gwarancyjne
 • odpowiedzialność następcza sprzedawcy lub producenta
 • Case study: Jak wykonać prawo z rękojmi lub gwarancji? Jak sporządzić dokument reklamacji zwiększając szansę na pozytywne rozpatrzenie? Faktury i odsetki a harmonogram – analiza przypadków.

 Zakończenie współpracy

 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • odstąpienie umowne i ustawowe – jak przygotować treść pisma?
 • odstępne – zapłata środków pieniężnych jako warunek konieczny
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • okres archiwizacji umów
 • przedawnienie roszczeń i dochodzenie roszczeń
 • postępowanie gospodarcze przed sądem
 • Case study: Rodzaje umów, a okres dochodzenia roszczeń. Jakie dokumenty należy zgromadzić w sytuacji konfliktu? Najczęstszy błędy – brak postrzegania różnicy pomiędzy rozwiązaniem, wypowiedzeniem a odstąpieniem .

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody

Intensywny kurs prowadzony jest interaktywnymi metodami w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study, analizy orzeczeń i pracy warsztatowej na prawdziwych dokumentach kontraktowych,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

EGZAMIN (on-line)

 • Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/zgodnie z tą instrukcja egzaminu.
 • Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.
 • Egzamin składa się z pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 80% punktów. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób. Rewelacyjna Pani Romana, ogromne zaangażowanie i pełen profesjonalizm.

Kamila Dubowska

Specjalista ds. Obsługi Zarządu, PUHP LECH Sp. z o.o.

Rzetelna, solidna wiedza, przekazana jasnym i zrozumiałym językiem.
Wspaniałe przykłady „z życia”.

Sylwia Borysiak

Specjalista-Koordynator ds. Sekretariatów, MEGASERWIS Sp. z o.o.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 listopada 2021R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 02/11/2021: 1 670 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 19%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały dydaktyczne
egzamin certyfikacyjny on-line
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

Cena: 2 070 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 670 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 15 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line Umowy Zakupowe
Umowy Zakupowe
więcej
On-line Obowiązek wdrożenia Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów 2021
Obowiązek wdrożenia Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów 2021
więcej
On-line Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
Zostałeś liderem zespołu i co dalej?
więcej
On-line Nowe prawo holdingowe
Nowe prawo holdingowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU