23—24 wrzesnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany AML Oficer poziom 1

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

COMPLIANCE, AML

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML/CFT i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

Ponadto, w drugim dniu szkolenia przedstawimy najważniejsze zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, m.in.:  praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML1.

Korzyści:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.

O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
 • Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • Najważniej obowiązki instytucji obowiązanych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
 • Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • Schematy prania pieniędzy
 • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach
 • Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 23 września 2021

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

 • co to jest pranie pieniędzy? (definicja, etapy, przyczyny występowania procederu)
 • jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
 • finansowanie terroryzmu (źródła finansowania organizacji terrorystycznych, dystrybucja dochodów)
 • sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce? (listy sanacyjne, regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD), najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu, Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania)

 Cele modułu:

 • przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

ZADANIA REGULATORÓW I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W PROCESIE AML

Międzynarodowi regulatory i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Regulacje:

 • rekomendacje FATF
 • IV Dyrektywa AML
 • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
 • FATCA / CRS
 • Wytyczne EBA, Banku Światowego
 • Inne

Cele modułu – zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY – PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

 • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
 • waluty wirtualne
 • karty przedpłacone
 • płatności mobilne
 • crowdfunding
 • organizacje non profit
 • system Hawala
 • usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości

Cele modułu: omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi

PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

 • Jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby – zadania pracowników front-office
 • Skuteczne metody identyfikacji i weryfikacja klienta
 • kto jest klientem na potrzeby AML?
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak radzić sobie ze złożonymi strukturami własnościowymi?

Cele modułu: poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer

OCENA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYRODOWYCH INSTYTUCJI

 • ocena początkowa i bieżąca klienta – jak praktycznie podejść do tematu?
 • monitorowanie i testowanie
 • zapobieganie ryzyku sankcji
 • badanie transakcji PEP’a – jak zdobyć właściwe informacje?

Cele modułu: pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • czynniki podwyższonego ryzyka
 • zasady oceny klienta – podstawowe modele scoringowe
 • środki należytej staranności (uproszczone, standardowe, wzmocnione)
 • zarządzanie procesem oceny ryzyka w międzynarodowej organizacji

Cele modułu: zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie środki zapobiegawcze stosować

13.00       Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 września 2021

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

 • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących)

Cele modułu:

 • identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
 • poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie

WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

 • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
 • kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie

Cele modułu:

 • poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
 • kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
 • program „Poznaj Swojego Klienta”
 • ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?

Cele modułu:

 • poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
 • poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach ponadprogowych do GIIF
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?

Cele modułu:

 • poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach ponadprogowych
 • kiedy należy przekazać zawiadomienie o transakcjach podejrzanych do GIIF w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych

MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
 • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku

Cele modułu:

 • rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
 • przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

 • procedura zamrożenia wartości majątkowych
 • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?

Cele modułu: zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE  

 • kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
 • odpowiedzialność karna
 • najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
 • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF

Cele modułu:

 • poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
 • przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

16.00 – zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczeń w grupach
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie AML Oficer poziom 1- poznaj najlepsze praktyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, jest zagadnieniem, którego istotność, a jednocześnie popularność nieustannie rośnie w ostatnim czasie. Wzrasta również zakres obowiązków nakładanych na różnego rodzaju organizacje, w tym przedsiębiorstwa, w związku z coraz większym znaczeniem działań zmierzających do ograniczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z tego też względu, osoby kierujące podmiotami gospodarczymi coraz częściej decydują się na poszukiwanie nowych dróg pozyskania informacji na tematy, takie jak AML czy Compliance.

Jednym z najskuteczniejszych sposób zapoznawania się ze wspomnianą tematyką są szkolenia AML. Pozwalają one w dość szybki sposób pozyskać niezbędną wiedzę i kluczowe kompetencje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Certyfikowany AML Oficer poziom 1 to szkolenie online opracowane tak, by jego uczestnicy mieli szansę poprawnie identyfikować niepożądane zjawiska o wspomnianym charakterze oraz skutecznie je zwalczać. Jest to szkolenie certyfikowane, na którym możesz poznać najlepsze techniki stosowane przez polskie oraz międzynarodowe firmy w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Dla kogo jest szkolenie AML?

Szukasz sposobu, by zdobyć wiedzę na temat AML i poznać skuteczne praktyki z zakresu przeciwdziałania brudnych pieniędzy? Zastanawiasz się czy szkolenie Certyfikowany AML Officer poziom 1 będzie dla Ciebie odpowiednie?

Szkolenie AML adresowane jest przede wszystkim do:

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy,
 • Szefów i pracowników Departamentów Compliance,
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego,

Czy zatem oznacza to, że w tym szkoleniu certyfikowanym mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełniące wyżej wymienione stanowiska? Oczywiście, że nie. AML Officer szkolenie dedykowane jest również osobom, które pragną zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML oraz wszystkich tych, którzy wiążą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z obszarem Compliance.

AML Officer szkolenie certyfikowane - korzyści

Dołączając do szkolenia online możesz bez wychodzenia z domu zdobyć specjalistyczną wiedzę potwierdzoną uzyskanym certyfikatem, która ułatwi realizację Twoich planów zawodowych. Ranga wspomnianego certyfikatu potwierdzona jest zdaniem egzaminu AML 1 przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.

Prowadzone w ramach szkolenia AML zajęcia mają charakter praktyczny, a poszczególne zagadnienia omawiane są przede wszystkim w oparciu o przejrzyste case studies. Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz również kwalifikacje uznawane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

AML szkolenie online gwarantuje Ci ponadto dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, w tym podręczników poruszających zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Tematyka szkolenia AML Officer

Do głównych zagadnień omawianych podczas szkolenia należą:

 • główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • krajowe oraz międzynarodowe standardy i regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • najnowsze wytyczne odnośnie naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów,
 • sankcje międzynarodowe oraz kary, nakładane w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
 • schematy postępowania podczas prania brudnych pieniędzy,
 • przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • miejsce i sposób przekazywania informacji o transakcjach,
 • wytyczne i zasady wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,

AML szkolenie online zostało opracowane w taki sposób, by w kompleksowy sposób przedstawić uczestnikom kluczowe kwestie związane z zagadnieniem, jakim jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Program szkolenia ma na celu umożliwić kursantom zdobycie niezbędnej wiedzy i poznanie najlepszych technik polskich i międzynarodowych firm właśnie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group