27-28 lutego, 2020, Golden Floor Plaza, Warszawa

Biuro Zarządu od A do Z

Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

PRAWO, ZARZĄD

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. 

Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.

Projekt skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

Korzyści:

Dowiedz się m.in.:

 • jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,
 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,
 • czym jest nadzór indywidualny,
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,
 • czy regulamin Zarządu to konieczność, czy przydatność,
 • jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,
 • jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,
 • jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu za nierzetelne faktury i dokumenty księgowe,
 • kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,
 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,
 • jak prawidłowo ustanowić prokurenta? – wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,
 • jakie jest ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
 • jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,
 • jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,
 • czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,
 • kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program:

DZIEŃ 1 / 27 LUTEGO 2020

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacje istotne dla biura zarządu

 • nowelizacja kodeksu cywilnego 
 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych
 • zmiana innych aktów pąrawnych
 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2020 r.
 • prosta spóła akcyjna – główne założenia

Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • kto może reprezentować spółkę?
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce

 • nowy obowiązek – ewidencja czasu pracy członków zarządu
 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
 • skutki nowelizacji umowy kominowej
 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała
 • o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
 • kadencja wspólna i oddzielna

Odpowiedzialność członków zarządu

 • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe –zasady odpowiedzialności karnej
 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
 • odpowiedzialność korporacyjna
 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
 • inne rodzaje odpowiedzialności

Pełnomocnictwa według reguł prawnych

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • przykłady pełnomocnictw

Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta – wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
 • rodzaje prokury
 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
 • rodzaje prokury
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 28 LUTEGO 2020

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia

 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy

Rada nadzorcza w praktyce

 • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
 • uchwały rady nadzorczej
 • kompetencje rady nadzorczej
 • zgoda i opinia 
 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej

Akcje według nowelizacji 2020 / udziały w spółce zo.o.

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • nabycie akcji, Sprzedaż praw udziałowych
 • ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
 • księga akcyjna i księga udziałów – zasady prowadzenia po nowelizacji

Nowelizacja –  krajowy rejestr sądowy

 • od dnia 1.03.2020 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składnia wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej

 • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • uzupełnienie lub zmiana umowy
 • kiedy czynność prawna jest nieważna

Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – podsumowanie po roku obowiązywania

 • nowe obowiązki administratora
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • zagrożenie wysokimi karami

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.
 • nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

   16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa.

Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie zorganizowane bardzo dobrze pod kątem wiedzy prowadzącego, wszystkie zagadnienia popierane życiowymi przykładami przez co wszystko jest bardziej realistyczne i ciekawe.

Martyna Kowalewska

Specjalista ds. obsługi biura zarządu, ENERGA S.A.

Tematyka niezwykle ciężka, ponieważ opiera się na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego, dlatego prowadząca , która potrafi zainteresować i zaangażować publikę to strzał w dziesiątkę – brawa dla Pani Romany Pietruk.

Marlena Banaś

Specjalista ds. biura zarządu, LS- TECH-HOMES S.A.

Pozytywne wrażenia, profesjonalnie przygotowany prowadzącym interesujące tematy.

Marta Cebulska

Koordynator ds. Windykacji, DUON Dystrybucja S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27-28 lutego, 2020

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 06/02/2020: 1870 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera:
cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
2170 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Zarząd Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020
więcej
Prawo, Zarząd Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Zarząd Finanse dla niefinansistów
Finanse dla niefinansistów
więcej
Prawo, Zarząd Forum HR Future Trends
Forum HR Future Trends
więcej
Prawo, Zarząd Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.