14 lipca 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Beneficjent rzeczywisty

PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Korzyści:

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
 • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
 • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
 • CRBR – jak działa i do czego służy
 • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
 • Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,

Program:

14 LIPCA 2022 r.

8.45    Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00    Rozpoczęcie szkolenia

BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

 • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
 • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe.
 • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka kapitałowa i kapitałowo – akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów

PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

 • Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
 • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
 • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
 • Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
 • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
 • Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
 • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

 • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
 • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
 • Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
 • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  a ujawnienie w KRS
 • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR

15.30   Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
Compliance, AML Letnia Szkoła Compliance Oficera
Letnia Szkoła Compliance Oficera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Dlaczego szkolenie AML jest ważnym elementem w firmie?

Szkolenie AML powinno być implementowane w każdej spółce i przedsiębiorstwie, która ma do czynienia z beneficjentami rzeczywistymi. Co więcej, w szkoleniu zawsze powinny brać udział osoby pełniące funkcję związane z compliance i AML, które zostały oddelegowane do tej funkcji. Dlaczego szkolenie AML jest ważne?

Zagadnienia związane z beneficjentem rzeczywistym muszą zostać dokładnie przedstawione i wyjaśnione, aby uniknąć nieprawidłowości w rozumieniu i wdrażaniu procedur związanych z rozpoznaniem beneficjenta rzeczywistego. Uniknąć błędów przy zgłaszaniu i sprawdzaniu beneficjentów w CRBR. Ponadto szkolenie AML rozpatruje zagadnienie beneficjenta rzeczywistego pod kątem dyrektyw i rozporządzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie spółki.

Cele Szkolenia AML online Beneficjent rzeczywisty

Celem szkolenia AML jest omówienie praktycznych aspektów prawidłowej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych międzynarodowych standardów oraz najnowszych wytycznych krajowych. Szkolenie rozjaśnia kwestie związane ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Ponadto kwestie te rozpatrywane będą w ustosunkowaniu do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wdrażającej wymogi 5 Dyrektywy AML.

Szkolenie online - beneficjent rzeczywisty wygodne rozwiązanie dla Ciebie!

Szkolenie online jest wygodnym rozwiązaniem, bo nie tracisz czasu na dojazdy, organizację noclegu. Z łatwością możesz brać udział w szkoleniu AML z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dzięki temu nie musisz się też spieszyć i reorganizować swojego dnia.

Oczywiście najważniejsze z udziału w szkoleniu beneficjent rzeczywisty jest to, jaką realnie wiedzę otrzymasz i to, jak wykorzystasz ją w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest certyfikowane, a jego program zatwierdzony jest przez radę programową SCP (Stowarzyszenie Compliance Polska).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Stosownie do definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML przez definicję beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

 1. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
  • lub osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 2. w przypadku trustu:
  • założyciela,
  • powiernika,
  • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  • beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
źródło: https://compliancepolska.pl/slownik-pojec-compliance-i-aml/
Rozwinięcie tematu beneficjenta rzeczywistego, znajdziesz w poniższym artykule. [embed] https://langas.pl/kim-jest-beneficjent-rzeczywisty/ [/embed]