Szkolenia biura zarządu - czym są i dla kogo?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 271
Prawo, Biuro Zarządu

Szkolenia biura zarządu - czym są i dla kogo?

Szkolenia biura zarządu – czym są i dla kogo?, 13/01/2021

Szkolenia biura zarządu przygotowują do odpowiedzialnej funkcji. Wspierają rozwój kompetencji i umiejętności pracowników wysokiego szczebla. Istotą szkoleń biur zarządu jest implementacja wysokich standardów w zakresie obsługi biura zarządu, aranżowania działań i zarządzania biurem. Czym zajmuje się biuro zarządu? Jakie tematy znajdują się na szkoleniach i jakie korzyści wynikają z uczestniczenia w szkoleniach?

Szkolenia biura zarządu – do kogo są kierowane i czym jest biuro zarządu?

Istotną rolę w przedsiębiorstwach mających osobowość prawną pełni biuro zarządu. Warto tutaj zaznaczyć, że funkcja biura zarządu jest porównywana do działania sekretariatu, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Obowiązki, które spoczywają na członkach biura zarządu i samej funkcji biura zarządu są zgoła szersze, wymagają większej odpowiedzialności i znajomości z zagadnień prawniczych. Co już wyżej zostało napisane, funkcja zarządu zdecydowanie różni się od podstawowego prowadzenia sekretariatu. Biuro zarządu odpowiada za szereg elementów skupiająca się na zarządzaniu i raportowanie. Jest to o tyle odpowiedzialna funkcja, że każde decyzje i działania muszą być podejmowane w zgodzie z przepisami prawa. Biuro zarządu odpowiada za koordynację i organizację spotkań zarządu, ale również za tworzenie i sporządzanie raportów i sprawozdań z działalności, protokołów z zebrań, czy różnych innych dokumentacji.

Odpowiedzialność członków zarządu

Firmy o osobowości prawnej swoje funkcjonowanie opiera na Kodeksie spółek handlowych. Wszystko jest ściśle określone przez Kodeks i na tej podstawie działają członkowie zarządu. Ponadto ich funkcje również określone są przez Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z zapisem w Kodeksie zarząd i jego członkowie:

  1. Reprezentuje spółkę w sprawach zewnętrznych, czyli ma prawo dokonywać czynności prawnych w imieniu spółki.
  2. Odpowiada za sprawy związane ze spółką, czyli za podejmowanie działań i decyzji gospodarczych, spraw wewnętrznych i określania kierunków działania spółki.

 

Powyższe aspekty to dwa najważniejsze zadania, które spełnia funkcja zarządu spółki. Ponadto należy mieć na uwadze, że zazwyczaj to prezes firmy podejmuje zawsze decyzję ostateczną, a każde decyzje oparte są na głosowaniu całego zarządu. Sprawowanie funkcji członka zarządu jak widać, jest bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem i należy mieć odpowiednie kwalifikacje do jego objęcia. Znajomość regulacji prawnych i aktualnych zmian KSH, połączone z umiejętnością aranżowania działań Biura Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy. Ponadto szkolenia biura zarządu powinny być wpisane w ścieżkę rozwoju każdej osoby obejmującej to stanowisko lub osoby, która została wytyczona do objęcia takiej funkcji.

Szkolenia biura zarządu są kluczowe do pełnienia funkcji w zarządzie, ponieważ…

Kandydat na członka zarządu jak i zarówno persona sprawująca już tę funkcję, dzięki szkoleniu zyskuje szereg możliwości jak i rozwój swoich umiejętności, a także podwyższenie swoich kwalifikacji. Między innymi poznaje kluczowe dla pracy biura zarządu ustawy i zagadnienia z KSH i KC. Ma rozeznanie w możliwych sankcjach, kiedy okaże się, że spółka nie funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, a także w momencie kiedy zostaje niedopełniony obowiązek archiwizacji dokumentów firmowych. Ponadto szkolenie przygotowuje do funkcjonowania i organizowania posiedzeń zarządu, a także protokołów w formie elektronicznej. Kandydat zdobywa również niezbędną wiedzę z zakresu protokołowania, formalnych wymogów dotyczących protokołowania, a także metody zapobiegania konfliktom interesów. Kolejne aspekty, które są poruszane na szkoleniu biura zarządów to elementy organizacyjne wpływające na funkcjonowanie biura zarządu, czyli ważność mandatów członkowskich, czas pełnienia funkcji, kadencja zarządu, czy elementy zarządzania kompetencjami organów.

Przy planowaniu szkoleń biura zarządu należy wziąć pod uwagę również dostępne wydarzenia stacjonarne, online i hybrydowe.  Jednym z ważnych spotkań dla biura zarządu jest konferencja KSH, na którą serdecznie zapraszamy.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU