Reforma szpitali 2022

Witamy na stronie. Przygotuj się na reformę szpitali!

Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – reforma szpitali

Reforma szpitali – zgłoś swoje uwagi ekspertom

Co tu znajdziesz?

Strona gromadzi opinie i uwagi do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Prezentujemy także opinie ekspertów i umożliwiamy do przygotowania się do reformy szpitali poprzez specjalistyczne szkolenia.

Zgłoś swoje uwagi

Zbieramy uwagi praktyków rynku do ustawy i przekazujemy je w ramach procesu konsultacji społecznych do gospodarza procesu konsultacji – Ministerstwa Zdrowia.

Opine ekspertów

Prezentujemy opinie ekspertów dotyczące poszczególnych rozwiązań ustawowych.

Szkolenia

Wraz z ekspertami przejdź przez kryteria oceny oraz przygotuj indywidualne scenariusze działania w okresie vacatio legis. 

Poznaj projekt ustawy

Przeanalizuj wraz z ekspertami przygotowany projekt ustawy reformy szpitali

artykułów

komentarzy

zgłoszonych uwag

szpitali objętych reformą

opinie ekspertów na temat reformy szpitali i projektu ustawy

Kiedy ma zostać przeprowadzona kategoryzacja?

Wszystkie podmioty szpitalne, począwszy od 2023 r., będą równocześnie, co trzy lata, podlegać z urzędu obowiązkowej ocenie i przyznaniu jednej z kategorii (kategoryzacja obligatoryjna. Dodatkowa kategoryzacja może zostać przeprowadzona przez Prezesa Agencji na wniosek podmiotu szpitalnego albo podmiotu nadzorującego, złożony nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni, wraz z niezbędnymi dokumentami.

Jak będzie następowało przyznanie podmiotom szpitalnym kategorii?

Przyznanie podmiotom szpitalnym kategorii będzie następowało drodze postanowienia Prezesa Agencji. W zależności od tego do jakiej kategorii podmiot szpitalny zostanie zakwalifikowany – wydanie postanowienia o przyznaniu podmiotowi szpitalnemu kategorii A lub B, bądź też postanowienie o przyznaniu podmiotowi szpitalnemu kategorii C albo D, wszczęciu postepowania naprawczo-rozwojowego i ustanowieniu nadzorcy.

Postanowienia będą doręczane podmiotowi szpitalnemu oraz podmiotowi nadzorującemu. Na postanowienie przysługiwać będzie zażalenie.

Jaki obowiązek będzie nałożony na kierownika podmiotu szpitalnego w kwestii sprawozdania finansowego, które jest podstawowym źródłem danych finansowych do przeprowadzenia kategoryzacji podmiotów szpitalnych?

Kierownik podmiotu szpitalnego  będzie składał sprawozdanie finansowe do Agencji w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia, a w przypadku braku takiego zatwierdzenia w terminie 15 dni od upływu terminu określonego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), a następnie również w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia.

Kto będzie mógł być kierownikiem podmiotu szpitalnego?

Wyłącznie osoba wpisana na listę menadżerów prowadzoną przez Prezesa Agencji.

Co należy zrobić, aby zostać wpisanym na listę menadżerów?

 1. Posiadać doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 2. Mieć wyższe doświadczenie.
 3. Zdać państwowy egzamin organizowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration w ochronie zdrowia.

Kiedy będzie dokonywany wpis na listę menadżerów?

Z urzędu po zdaniu państwowego egzaminu organizowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, natomiast na wniosek zainteresowanej osoby, która ukończyła studia MBA w ochronie zdrowia oraz spełnia pozostałe przesłanki ustawowe warunkujące wpis.

Co w przypadku odmowy wpisu na listę menadżerów?

Odmowa wpisu będzie następowała, w przypadkach wskazanych w ustawie w drodze postanowienia Prezesa Agencji. Na postanowienie osoba ubiegająca się o wpis będzie mogła złożyć w terminie 7 dni sprzeciw do Rady. Rozpatrując sprzeciw Rada w drodze uchwały będzie utrzymywać w mocy postanowienie Prezesa Agencji odmawiające wpisu albo uchylać je i podejmować uchwałę w sprawie wpisu, przy czym uchwała Rady będzie ostateczna.

Co zdecydowano się wykorzystać do określenia poszczególnych kategorii przyznawanych podmiotom szpitalnym?

Zdecydowano się zastosować cztery wskaźniki ekonomiczno-finansowe, które najlepiej charakteryzują sytuację finansową podmiotu w najważniejszych jej aspektach:

 • rentowności,
 • płynności finansowej
 • poziomu zobowiązań, w tym
 • zobowiązań wymagalnych, czyli takich, dla których termin płatności upłynął.

Jaka jest rola nadzorcy w postępowaniu naprawczo-rozwojowym?

Postępowanie naprawczo-rozwojowe każdorazowo będzie prowadzone z nadzorcą. Nadzorca będzie wykonywać konkretnie określone w ustawie zadania, których celem jest naprawa podmiotu szpitalnego, opracowywanie planów naprawczo-rozwojowych, nadzór nad ich realizacją, podejmowanie decyzji co do stosowania określonych ustawą środków ochronnych i naprawczo-rozwojowych oraz dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do ich realizacji.

Nadzorca będzie ponadto właściwy w zakresie odstąpienia od umowy wzajemnej, zbycia składników mienia należącego do podmiotu szpitalnego, na etapie tworzenia planu w kwestii podjęcie decyzji o konieczności zmiany profilu działalności podmiotu szpitalnego.

Jaka jest rola zarządcy w postępowaniu naprawczo-rozwojowym?

Zarządca zostanie ustanowiony w sytuacji, gdy podmiot szpitalny, który jest spółką prawa handlowego, zostanie pozbawiony sprawowania zarządu własnego swoim majątkiem.

Jaka będzie rola kierownika podmiotu szpitalnego w procesie realizacji planu naprawczo-rozwojowego?

Zasadnym jest by podmiot szpitalny będący w procesie naprawczo-rozwojowym zawsze działał w oparciu o plan naprawczo-rozwojowy.

Opracowany przez nadzorcę  projekt planu podlegać będzie uzgodnieniu z kierownikiem podmiotu szpitalnego. Kierownik podmiotu szpitalnego po otrzymaniu projektu planu będzie mógł złożyć nadzorcy w terminie 7 dni umotywowane zastrzeżenia, które będą podlegały rozpatrzeniu przez nadzorcę w terminie 7 dni. Jeśli nadzorca uwzględni zastrzeżenia, dokona on stosowanych zmian w planie. Natomiast w przypadku, gdy nadzorca nie uwzględni zastrzeżeń, to sporządzi on informację o przyczynach nieuwzględnienia zastrzeżeń, którą przekaże kierownikowi podmiotu szpitalnego.

Kiedy będzie istniała możliwość dokonania przez Prezesa Agencji zmiany kierownika podmiotu szpitalnego?

W przypadku podmiotów szpitalnych kategorii D zmiana ta będzie możliwa w każdym czasie. W przypadku podmiotów szpitalnych kategorii C po ziszczeniu się co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w ustawie. Na postanowienie Prezesa Agencji o zmianie kierownika podmiotu szpitalnego kategorii C służyć będzie zażalenie.

Ponadto zmiana kierownika nie będzie mogła mieć miejsca w podmiotach szpitalnych, dla których podmiotem nadzorującym lub wykonującym prawa z akcji lub udziałów jest minister.

Kiedy postępowanie naprawczo-rozwojowe zostanie zakończone?

Postępowanie naprawczo-rozwojowe ulegnie zakończeniu z dniem doręczenia podmiotowi szpitalnemu postanowienia Prezesa Agencji o przyznaniu kolejnej kategorii, na skutek kategoryzacji przeprowadzonej w terminie wynikającym z art. 24.

Jeżeli pomiędzy kategoryzacjami przeprowadzanymi w terminie wynikającym z art. 24 nastąpi zmiana kategorii podmiotu szpitalnego na kategorię A – postępowanie naprawczo-rozwojowe zakończy się z dniem doręczenia podmiotowi szpitalnemu postanowienia Prezesa Agencji o przyznaniu kategorii A.

Prezes Agencji będzie obwieszczał na stronie podmiotowej Agencji o zakończeniu postępowania naprawczo-rozwojowego niezwłocznie po doręczeniu podmiotowi szpitalnemu ww. postanowień.

Jakie będą skutki zakończenia postępowania dla kierownika podmiotu szpitalnego?

Nastąpi wygaśnięcie zawieszenia uprawnienia podmiotu tworzącego do powoływania i odwoływania kierownika podmiotu szpitalnego w stosunku do podmiotu szpitalnego, w którym Prezes Agencji dokonał zmiany kierownika.

Czym jest Agencja Rozwoju Szpitali i na czym będzie polegała jej działalność?

Agencja Rozwoju Szpitali jest państwową osobą prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Jej działalność będzie polegała na:

 • ocenie i kategoryzacji podmiotów szpitalnych.
 • inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu procesów rozwojowych i postępowań naprawczo-rozwojowych podmiotów szpitalnych.
 • organizowaniu i koordynowaniu wspólnych zakupów dla podmiotów szpitalnych.
 • rozwoju podmiotów szpitalnych.
 • monitorowaniu funkcjonowania podmiotów szpitalnych.
 • monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów szpitalnych.

DWA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY SZPITALI

Szczegółowo omawiane będą na specjalistycznych szkoleniach poświęconych reformie szpitali.

Projekt ustawy zakłada szereg zmian w funkcjonowaniu szpitalnictwa, na które trzeba być przygotowanym. Poniżej przedstawiamy dwa spośród wielu rozwiązań w reformie szpitali, jakie przewiduje projekt ustawy.

Kategoryzacja szpitali

Zakłada podział szpitali na cztery kategorie: A, B, C i D.  Przypisanie do danej kategorii będzie zależne od sytuacji finansowej szpitala. Regularnie co 3 lata będzie następować ocena szpitali według określonych norm. Wskutek przypisania do danej kategorii szpital będzie musiał wprowadzić jeden z dwóch planów, które zakłada ustawa o reformie szpitali. Będzie to plan rozwojowy lub naprawczo-rozwojowy.

Powołanie nowego organu nadzorującego

Agencja Rozwoju Szpitali będzie odpowiedzialna za kategoryzację szpitali i nadzór nad wprowadzonymi planami (rozwojowy i naprawczo-rozwojowy). Ponadto ustawa zakłada rozszerzenie uprawnień ARS do monitorowania funkcjonowania placówek szpitalnych i pomocy placówkom w zakresie ich rozwoju. 

nasi partnerzy

Komentarze do projektu ustawy oraz opiekę merytoryczną strony zapewniają nasi partnerzy.

Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym, prawem pracy, zawierania umów oraz odpowiedzialności organów spółek. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, Członek Trinity Capital Business Network.

Ekspert i doradca z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte adresowane do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych. Specjalizuje się również w prawie karnym, jak również ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, a także prawie autorskim.

mec. Piotr Fojtik

Kancelaria Fojtik SKA

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym.

W latach 2010 – 2017 Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni). Od roku 2016 delegat grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. 

mec. Bartosz Groele

współautor projektu ustawy, Groele Adwokaci Spółka Partnerska

Przygotuj się do reformy szpitali

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia, które pozwolą Państwu przeprowadzić „test na sucho”:

 • Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany Państwa szpital?
 • Jakie będą tego konsekwencje?
 • Przejść wraz z ekspertami przez kryteria oceny oraz przeanalizować indywidualne scenariusze działania w okresie vacatio legis. 

Weź udział w konsultacjach

Zgłoś swoje uwagi do projektu ustawy