Stowarzyszenie Compliance Polska

Stowarzyszenie Compliance Polska to niezależna, niepolityczna oraz działająca na zasadzie non-profit organizacja, prowadząca działalność edukacyjną oraz informacyjną.

Stowarzyszenie Compliance Polska zostało powołane w 2011 roku. Uchwałę o jego powołaniu podjęło 49 członków założycieli reprezentujących banki, domy maklerskie, firmy prawnicze i doradcze.

Compliance albo inaczej zgodność regulacyjna to departamenty zajmujące się dostosowywaniem firm działających w obszarach regulowanych do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, decyzji, zarządzeń organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk. Departamenty Compliance są głównie odpowiedzialne za następujące zagadnienia:

  • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych,
  • ocenianie ryzyka klienta i dostarczanie odpowiedniej informacji klientom,
  • ochronię danych osobowych,
  • zapobieganie konfliktom interesów.