Teoria motywacji Herzberga - czym jest i jakie są jej założenia?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Kompetencje menadżerskie

Teoria motywacji Herzberga - czym jest i jakie są jej założenia?

Teoria motywacji Herzberga – czym jest i jakie są jej założenia?, 15/02/2021

Motywacja pracowników to jeden z elementów zarządzania zespołem, który wpływa na efektywność osiąganych wyników. Jakie założenia prezentuje teoria motywacji Herzberga i czym są czynniki motywacyjne? Czy rzeczywiście stosowanie tej teorii ma sens, skoro każdy z nas jest inny i reaguje na różne bodźce motywujące?

Motywacja pracowników z zastosowaniem dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga

Herzberg, dokładniej Frederick Herzberg był psychologiem. W 1957 roku prowadził badania związane z motywacją ludzi i na ich podstawie powstała teorie dwuczynnikowa motywacji. Według Herzberga zakłada ona, że motywację u człowieka definiują czynniki, które można podzielić zaledwie na dwie kategorie. Czynniki podstawowe zwane również czynnikami higieny oraz czynniki wyższego rzędu – motywacyjne.

Zastosowanie dwuczynnikowej teorii Herzberga co najciekawsze zakłada, że czynniki podstawowe nie będą wpływać na motywację pracowników. Skłania się to ku temu, że to menedżer zespołu odpowiedzialny jest za monitorowanie poziomu zadowolenia swoich pracowników z wykonywanej pracy, co uważamy, że ma sens. W końcu to menedżer odpowiedzialny jest za motywowanie swojego zespołu do działania. A bez znajomości punktów odnośnych (niezadowolenia pracowników), ciężko wybrać ścieżkę motywacji, którą należy podążać z każdym pracownikiem.

Żeby osiągnąć sukces w motywacji zespołu, należy minimalizować poziom niezadowolenia z pracy i tym samym motywować zespół do lepszej pracy i efektywności w działaniach. Najlepszym systemem jest komunikacja. Komunikacja oparta na szczerości, bo to ona umożliwia zespołowi swobodną wymianę myśli i odczuć wynikających z ich pracy. Zadaniem menedżera jest dopasowanie komunikacji do profilu zespołu, a w przypadku rozmów indywidualnych dla pojedynczego pracownika.

Podział czynników w teorii motywacji Herzberga

Jak już wspomnieliśmy wyżej, czynni dzielimy na dwie kategorie. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne inaczej zwane higieny to:

 • warunki pracy,
 • relacje,
 • wynagrodzenie,
 • bezpieczeństwo,
 • wpływ na życie prywatne,
 • zarządzanie,
 • polityka firmy.

Zanim przejdziemy do opisania poszczególnych czynników, należy zwrócić uwagę na fakt, że są to czynniki, które nie wpływają na motywację pracowników. Natomiast zaspokojenie czynników higieny niweluje u pracownika negatywne odczucia związane z pracą. Przykładem może być tutaj zapewnienie stabilności zatrudnienia, czy sprawiedliwe traktowanie wszystkich bez wyjątku i odstępstw.

Rozwińmy teraz każdy z wymienionych czynników wewnętrznych, abyś wiedział o czym traktują. Warunki pracy odnoszą się do ergonomii i wygody w miejscu pracy, a także swobody przemieszczania się. Kolejny czynnik – relacje. To bardzo ważny aspekt w pracy, niezależnie od obowiązków i obejmowanego stanowiska. Relacje w pracy między pracownikami, czy na linii pracownik – kierownik definiują w dużej mierze chęć przychodzenia do pracy, a także odczucia, które towarzyszą pracownikowi. Następny z czynników to wynagrodzenie, czyli wszystko to, co związane jest oferowanymi premiami lub ich brakiem, dodatkami do pensji, a także tego czy pensja jest uzależniona w 100% od osiąganych wyników, czy funkcjonuje jako podstawa + procent. Bezpieczeństwo z kolei możemy odnieść do poczucia stabilności zatrudnienia, ale również sprawiedliwości kierownictwa względem pracowników, które zawiera się w czynniku zarządzania. Zostaje nam wpływ na życie prywatne i polityka firmy. Wpływ na życie prywatne możemy rozumieć poprzez zapewnienie bytu rodzinie, czy egzystowanie samemu na poziomie zależnym od wynagrodzenia. To również wszelkie czynniki w pracy, które w jakiś sposób mogą wpływać (pozytywnie lub negatywnie) na życie prywatne pracownika. Z kolei polityka firmy odnosi się do całokształtu organizacji, celów firmy, a także realizacji planów, ścieżek pracownika zgodnie z obowiązującą polityką.

Drugą grupę stanowią czynniki zewnętrzne, czyli motywacyjne:

 • docenienie pracownika,
 • odpowiedzialność,
 • awans,
 • poczucie przydatności,
 • rozwój osobisty.

Każdy z powyższych czynników wpływa na motywację i poziom zadowolenia z pracy. Jeśli pracownik zostaje doceniony przez menedżera, czuje satysfakcję z wykonanej pracy, a zarazem ma poczucie odpowiedzialności i poczucia kontroli nad wykonywaniem poszczególnych zadań. Motywacją jest również możliwość rozwoju w strukturach firmy a co za tym również idzie, możliwość uzyskania awansu.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU