Kim jest prokurent i kto go powołuje?

Kim jest prokurent i jak go wybrać? Jaki zakres czynności należy dla prokurenta? Czy stanowisko prokurenta jest regulowany prawnie i kto może prokurenta powołać?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Kim jest prokurent i kto go powołuje?

mec. Łukasz Pietruk, 04/01/2021

Kim jest prokurent i jak go wybrać? Jaki zakres czynności należy dla prokurenta? Czy stanowisko prokurenta jest regulowany prawnie i kto może prokurenta powołać? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kim jest prokurent?

Prokurent jest osobą, której udzielono prokury, czyli pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę z obowiązkiem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego. Z określeniem prokurent może również być stosowane zamiennie określenie jako pełnomocnik handlowy. Zatem jeśli prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorstwa, oznacza to, że wszelkie czynności prawne, jakich dokonuje, czyli czynności w granicach umocowania, pociągają za sobą skutki bezpośrednio na przedsiębiorcy, czyli w tym wypadku mocodawcy.

Kto może zostać prokurentem?

Samo określenie prokurent kojarzy się bardzo doniośle i ma wydźwięk stanowiący o wykształceniu wyższym i wiedzy w obrębie prawa. Jest to jednak mylne skojarzenie, które zostało wykreowane na podstawie dźwięczności samego słowa. Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić, jest to, że przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że prokurentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważniejsze dla objęcia funkcji prokurenta nie ma wymogów związanych z poziomem wykształcenie. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że prokurentem nie może być osoba, która jest członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce kapitałowej. Prokura, czyli pełnomocnictwo może zostać udzielone kilku osobom jednocześnie.

Zakres obowiązków prokurenta

Obowiązki pełnomocnika handlowego nie biorą się znikąd. To znaczy, nie są wymyślone na bieżąco przez przedsiębiorcę, a w pierwszej kolejności regulowane są przez Kodeks cywilny. Zatem prokurent ma jednocześnie prawo i obowiązek dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z przedsiębiorstwem mocodawcy. Między innymi w zakres czynności prokurenta wchodzi:

 • reprezentacja spółki przed kontrahentami, sądami oraz urzędami,
 • podpisywanie zamówień i zawieranie umów,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa,
 • wytaczanie i cofanie powództw,
 • zawieranie ugód sądowych i uczestniczenie w rozprawach spółki,
 • zaciąganie kredytów,
 • podpisywanie weksli i czeków.

Bardzo ważne jest to, aby w tym miejscu zaznaczyć, że pełnomocnictwo nie może być ograniczone w stosunku do osób trzecich. Czyli jeśli czynności wykonane przez prokurenta zostały wyłączone z zakresu jego obowiązków, nie zmienia to skuteczności wykonania tej czynności.

Prokurent – jak i kto może go wybrać?

Zacznijmy od tego, że prokurenta może powołać karty przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do CEIDG lub KRS. Należy mieć również na uwadze fakt, że zgodnie z Kodeksem cywilnym pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku spółki prokura powinna zostać udzielona jako zgodne oświadczenie woli obu stron. Zatem można zinterpretować to w sposób, który powołanie prokurenta będzie wiążące na mocy umowy o pracę. Zatem prokurenta może powołać:

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osobowa spółka handlowa,
 • kapitałowa spółka handlowa.

Ważne jest tutaj wskazanie, niż w przypadku spółek do ustanowienia pełnomocnika handlowego zależnie od typu spółki wymagane jest:

 • zgodna uchwała wszystkich wspólników ujawnionych w rejestrze do prowadzenia spraw spółki (spółka jawna),
 • uchwała wszystkich wspólników albo zarząd, jeżeli został ustanowiony (spółka partnerska),
 • uchwała komplementariuszy, przy czym prokurentem można ustanowić komandytariusza (spółka komandytowa),
 • uprawnienie do powołania prokurenta ma zarząd spółki (spółka kapitałowa).

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU