Jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość?

Ogłoszenie upadłości przez kontrahenta, to trudna sytuacja. Jednak nie jest bez wyjścia. Co zrobić, gdy kontrahent ogłosi upadłość? Czy jest szansa na wyegzekwowanie należności?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Prawo, Biuro Zarządu

Jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość?

mec. Romana Pietruk, 10/05/2021

Upadłość, czy jej zwiastun, która z sytuacji jest lepsza?

Bankructwo można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Sytuacjach, które możemy przypisać do bankructwa. Pierwsza z nich to ogłoszenie upadłości w zadłużonej firmie. Druga natomiast to ryzyko ogłoszenia upadłości.

Dla wierzyciela zdecydowanie lepszą sytuacją jest ryzyko ogłoszenia upadłości przez kontrahenta, niż jej rzeczywiste ogłoszenie. Odzyskanie należności w takiej sytuacji może być łatwiejsze. Zważywszy, chociażby na fakt, że ogłoszenie upadłości jest długim procesem. Ponadto, kiedy występuje ryzyko ogłoszenia upadłości, zawsze można podjąć działania prewencyjne, aby to ryzyko zminimalizować lub odłożyć w czasie potencjalne ogłoszenie upadłości.

Co możesz zrobić, jako wierzyciel?

Chociaż wydaje się to oczywiste, to zawsze należy sprawdzić kontrahenta przed zawarciem umowy. Jeśli umowa została zawarta, należy obserwować sytuację kontrahenta. Jeśli pojawią się przesłanki, które mogą świadczyć o problemach finansowych, należy podjąć stosowne działania.

Pierwszy krok, jaki można podjąć to ugoda. Ugoda może mieć różną treść. Występować w formie zabezpieczenia na wypadek problemów. Może również nakłaniać do natychmiastowej zapłaty. Ugoda w formie zabezpieczenia, to szansa na odzyskanie należność w przypadku problemów finansowych kontrahenta. Trzecią opcją jest wprowadzenie ugody, która mówi o rozłożeniu płatności kontrahenta na raty.

Jako przedsiębiorca możesz również poprosić kontrahenta o podpisanie poręczenia. Dzięki temu nawet w sytuacji ogłoszenia upadłości przez kontrahenta dług będzie można ściągnąć do majątku podmiotu trzeciego.

Zgłoszenie wierzytelności przy ogłoszeniu upadłości kontrahenta

Kiedy kontrahent ogłosi upadłość, to Ty jako przedsiębiorca musisz wykonać najważniejszy krok. W ramach postępowania upadłościowego należy zgłosić wierzytelność na listę upadłościową.

Wierzytelność zgłoszona na listę upadłościową musi zostać odpowiednio udokumentowana. Ponadto należy wierzytelność zgłosić w terminie podanym przez sąd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jako przedsiębiorca masz do 3 miesięcy na zgłoszenie swojej wierzytelności. Należy mieć również na uwadze fakt, że jeśli wierzytelność zostanie zgłoszona po ostatecznym podziale masy upadłościowej, to są nikłe szanse na jej odzyskanie.

Jako przedsiębiorca, chcąc odzyskać wierzytelności podczas podziału masy upadłościowej, powinieneś czynnie uczestniczyć w postępowaniu. Ponadto dobrym pomysłem jest zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika, który będzie mógł chronić Twoje interesy. Jeśli z jakichś powodów nie byłbyś w stanie brać udziału w postępowaniu.

Ponadto zaspokojenie wierzytelności może być rozpatrywane w pięciu kategoriach.

Kategorie zaspokojenia zgłaszanych wierzytelności

Kategoria pierwsza to koszty postępowania upadłościowego, czy należności wynikające z umów zawartych przed upadłością. Ponadto do pierwszej kategorii zaliczamy również należności wynikające z czynności syndyka i należności wynikające z czynności zarządcy.

Kategoria druga to należności wynikające ze stosunku pracy, z tytułu składek ubezpieczenia społecznego, czy renty chorobowej. Do tej kategorii zaliczymy również należności alimentacyjne i renty wynikające z tytułu niezdolności do pracy, czy kalectwa.

Do kategorii trzeciej zaliczamy natomiast podatki i inne daniny publiczne. Natomiast w kategorii czwartej zawierają się wszystkie inne należności, które nie zaliczają się do kategorii piątej. W tym z kosztami procesu i egzekucji.

Kategoria piąta, to odsetki, które nie należą do wyższych kategorii sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU