Jak stworzyć umowę, żeby była zgodna z prawem?

co powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę podczas jej przygotowywania?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Jak stworzyć umowę, żeby była zgodna z prawem?

mec. Łukasz Pietruk, 26/05/2021

Właściwe przygotowanie umowy to ważny etap, niezależnie od jej rodzaju. A rodzajów umów jest wiele: umowy najmu, umowa na roboty budowlane, umowa kupna, zwana też umową kupna-sprzedaży i wiele innych. Każda z nich powinna zostać sporządzona w sposób zrozumiały dla obu stron, być pozbawiona klauzul abuzywnych i jasno określać prawa i obowiązki stron wynikające z tej umowy. Zatem co powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę podczas jej przygotowywania?

Niedozwolone postanowienia i symetryczna umowa

W teorii umowa może zawierać wszystko to, co uważamy za słuszne, aby się w niej pojawiło. Natomiast bardzo często ta słuszność nie jest zgodna z literą prawa i powstają klauzule abuzywne. W niektórych przypadkach takie zapisy nie są wynikiem braku wiedzy, a celowym działaniem – przed czym oczywiście ostrzegamy i nakłaniamy, aby tego nie robić.

Jeśli w umowie występują jakieś zapisy, które nie mogą być zmienione, najlepszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy prawnika lub przynajmniej posiłkowanie się kodeksem cywilnym. Dzięki czemu będziemy mieć pewność, że umowa została stworzona zgodnie z prawem i zawiera odpowiednie zapisy poparte paragrafami. Kolejna kwestia to symetryczność umowy. Odnosi się ona do warunków umowy, praw i obowiązków przewidzianych dla każdej ze stron. Muszą być one proporcjonalne względem siebie i występować w takiej samej ilości dla obu stron umowy.

Jakie cechy ma dobra umowa?

Sporządzenie umowy nie będzie kłopotliwe, jeśli spełnimy podstawowe jej założenia. Czyli należy jasno określić strony umowy, nazwać zgodnie z umową np. sprzedawca, klient. Przy czym należy pamiętać, że strony umowy w każdym jej punkcie muszą być określone w ten sam sposób. Jeśli zastosujemy określenie sprzedawca, to nie zmieniamy w innym punkcie strony umowy na sklep xyz. Jeśli umowa dotyczy spraw biznesowych, kontraktów, sprzedaży itp, to zawsze należy sprawdzić, czy druga osoba jest uprawniona do podpisywania umowy w imieniu firmy, którą reprezentuje.

Cechy dobrej umowy, czyli PJSZZ:

 • Precyzyjna – dokładny zakres i przedmiot współpracy,
 • Jednoznaczna – interpretacja jasna i zrozumiała dla obu stron,
 • Symetryczna – chroniąca w równym stopniu interesy obu stron,
 • Zgodna z prawem,
 • Zgodna z ofertą i innymi ustaleniami.

Jakie elementy powinna zawierać umowa?

Każda umowa powinna być dopasowana do sytuacji, czyli zastosowanie umowy adekwatnej do przedmiotu tej umowy. Zatem jeśli dokonujesz sprzedaży, będzie to umowa kupna-sprzedaży, a nie umowa wynajmu. Bardzo prosta rzecz jednak wspominamy o tym nie bez przyczyny. Czasem zdarza się, że typ umowy nie jest dopasowany do sytuacji, co może później prowadzić do konfliktu między stronami. Natomiast każda umowa powinno zawierać poniższe elementy:

 • przedmiot umowy,
 • prawidłowo określone strony umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • zakres współpracy/przedmiot sprzedaży,
 • termin realizacji umowy,
 • prawa i obowiązki stron,
 • zakres poufności przekazywanych informacji (jeśli dotyczy),
 • wynagrodzenie, zasady i terminy jego płatności.

Postanowienia końcowe i kary umowne

Postanowienia końcowe znajdują się praktycznie w każdej umowie, a przynajmniej powinny się w niej znaleźć. To miejsce, w którym informujemy o możliwości sądowego rozstrzygania sporów, czy zmian w umowie, które muszą zostać dokonane pisemnie i za zgodą obu stron. W innym wypadku będą one niewiążące. Przykładowe postanowienia końcowe umowy:

§ 7
 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU