dr Radosław Kwaśnicki<br>Kancelaria RKKW

dr Radosław Kwaśnicki
Kancelaria RKKW

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

Prowadzone kursy

Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 roku. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).

Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu.

Często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” (podobnie jak w 2020 r.) a wcześniej przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500. W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa.

Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący).

Jest współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r.  dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek.

Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów. Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł.

prowadzone kursy:
Publikacje:
1. Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Deutschland, Östrreich und Polen (Hrsg. M. Liebscher), współautor: D. Nillson, autorzy rozdziału pt. KONZERNRECHT – für eine abhängige Gesellschaft nachteilige Rechtsgeschäfte, str. 237 - 254, Nomos 2008
B. PUBLIKACJE W PRASIE PRAWNICZEJ
2. Gründungsakt einer Sp. z o.o. in Polen. Grundsatz der Privatautonomie bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 3/2004, str. 65 – 72, C.H. Beck Verlag.
3. Große Änderung des polnischen Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 8/2004, str. 234 - 238, C.H. Beck Verlag.
4. Gefährliche Verbindungen von Kapitalgesellschaften mit kommunalen Selbstverwaltungseinheiten in Polen, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 10/2004, str. 298 – 301, C.H. Beck Verlag.
5. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej – projekt finansowany przez UKIE, Autor rozdziału III. pt. „Zmiany polskiego systemu prawnego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji średnich i małych podmiotów gospodarczych”, str. 37 – 70, Agencja UNIA-PRESS, Warszawa 2000.
6. Prawo bankowe – komentarz pod red. F. Zolla, współautor w zakresie łączenia się banków, Wydawnictwo PWP, Kraków 2005.
7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, seria Zarys Prawa, redaktor naukowy oraz główny autor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
8. Raport dla kandydatów na członków rad nadzorczych pod red. A. Mikos, współautor artykułu wstępnego „Zakaz łączenia funkcji członka organu nadzoru z innymi funkcjami w spółce kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych”, str. 19 – 43.
9. Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r.
10. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo OIRP Warszawa, Warszawa 2010 r.
11. W sprawie nieodwołalnego i nieograniczonego przedmiotowo pełnomocnictwa korporacyjnego jako instrumentu wrogiego przejścia spółki kapitałowej niepublicznej (z uwzględnieniem aspektów procesowych) [w:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, współautor: A. Sujak, str. 786-811, Warszawa 2010.
12. „Legalne” działanie na szkodę spółki kapitałowej (z uwzględnieniem projektu nowelizacji k.s.h. z 28 lipca 2009 r.) [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - pod red. J. Katnera i U. Promińskiej, str. 173-177, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
13. Czy ekspert zewnętrzny może pomóc spółce w ogóle? – okiem prawnika [w:] R. Krool (red.), W. Podel (red.), Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
14. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
15. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011 – 2012, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
16. Wykonywanie praw z udziałów/akcji wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków [w:] J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, str. 73-80.
17. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2013 – 2015, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck - planowane wydanie: pierwszy kwartał roku 2017.
Artykuły:

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych 2021

Jeden z wiodących tematów XII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Magdalena Modzelewska - Kaczmaczyk
Project Director
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU