Prof. dr hab. Andrzej Szumański<br>UJ

Prof. dr hab. Andrzej Szumański
UJ

Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy MAP

Prowadzone kursy

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Adwokat związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna.

Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 – jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II – Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 – w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings.

Od roku 1995 arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG w Warszawie a od 1.01.2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych Polubownego Warszawie od roku 2007, następnie wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit- DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wice prezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r., Monitora Prawa Handlowego od roku 2011. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o.. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Uczestniczył – jako doradca spółek – w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.), na bazie której powstał Tauron Polska Energia SA a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A.. PSE S.A.)

Członek Rad Nadzorczych Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA , Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A., NFI Empik Fashion & Media S.A. , Dom Maklerski IDM S.A., Integer S.A., Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A., Aplitt S.A. oraz Polskich Kolei Linowych S.A..

prowadzone kursy:
Publikacje:
Autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego (ponad sto pięćdziesiąt pozycji).
Wśród wielu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, A.Szajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-IV, 2005, 2006, 2009, 2009, trzecie wydanie tomów I-IV, 2011, 2012, 2013) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawniczą Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziołem i I.Weissem, który obecnie ukazał się w Wydawnictwie CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2 – 2016, następnie podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziołem i I.Weissem a także monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 a także Komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczył też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t. 18 – Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t. 19 – stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t. 16 Warszawa 2009) i tomu o prawie spółek kapitałowych (t.17 – Warszawa 2010). Jest redaktorem i współautorem tomu 8 Systemu Prawa Handlowego – Arbitraż Handlowy (Warszawa 2010, wyd.. 2 – 2015) oraz Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL 2010 (Warszawa 2011 wspólnie z P.Nowaczykiem oraz M.Szymańską) a także autorem i współredaktorem Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego Sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 2015 r,.(Warszawa 2017 wspólnie z M.Łaszczukiem).
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU