mec. Bartosz Groele<br>Kancelaria Groele Adwokaci

mec. Bartosz Groele
Kancelaria Groele Adwokaci

ekspert prawa restrukturyzacyjnego, współautor projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Prowadzone kursy

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym.

W latach 2010 – 2017 Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni). Od roku 2016 delegat grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przyONZ. Członek kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskującej swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych. Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do przepisów dotyczących prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności na etapie układania strategii, w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, czy na etapie wykonywania układu.

W Y K S Z T A Ł C E N I E

 • Od 2013 roku adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie;
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego (2009- 2013);
 • Absolwent podyplomowych studiów ochrony konkurencji i konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2008-2009);
 • Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo (2009).

O S I Ą G N I Ę C I A

 • Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej przy Sądzie Arbitrażowym Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu;
 • Prowadzenie wykładów dla studentów studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu z zakresu prawa restrukturyzacyjnego;
 • Członek Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia;
 • Wiceprzewodniczący zespołu ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ds. doskonalenia regulacji gospodarczych;
 • Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego w latach 2010- 2017;
 • Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Restrukturyzacją z siedzibą w Warszawie;
 • Ekspert w zespole powołanym przez Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego;
 • Uhonorowany, w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości – zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości;
 • Ekspert w zespole powołanym przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej;
 • Uhonorowany, w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych odznaką zasłużony dla Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Delegat Polski z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratorii Generalnej RP oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych podczas obrad Grupy Roboczej V UNCITRAL (Insolvency Law) przy ONZ w latach 2016-2021” – to umieścić na górze, zamiast tego samego podpunktu, który znajduje się niżej w treści z datami „2016-2019”
 • Konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie gospodarczym;
 • Konsultant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przy opracowywaniu raportu dotyczącego Polski;
 • Działacz przy Europejskim Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org);
 • Nagroda Narodowego Banku Polskiego w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze prace magisterskie z prawa gospodarczego napisane z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa i badań empirycznych za pracę magisterską pt. „Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo umorzenie postępowania upadłościowego”;
 • Szósta pozycja w rankingu Rising Stars – Liderzy jutra opracowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis;
 • Członek organizacji Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL);
prowadzone kursy:
Publikacje:
Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, redakcja dr hab. Rafał Adamus, adw.Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, C.H. Beck 2021;
Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw.Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 3, C.H. Beck 2020;
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6, wyd. 2, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A.Witosz, C.H. Beck 2019;
Groele, B. Magnowski, Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismoKrajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 15 [1/2019];
Groele, B. Magnowski, Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych, DoradcaRestrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14 [4/2018];
Groele, E. Tkaczuk, Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law inbook and law in action, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14[4/2018];
Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw.Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 2, C.H. Beck 2017;
Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, WoltersKluwer 2016;
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej, redakcja W. Rogowski, Oficyna Allerhanda 2016;
Groele, P. Koczwara, Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny,czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 3 [3/2016];
Ewolucja uprawnień rady wierzycieli w polskim systemie prawa upadłościowego [w:] Usus Magister Est Optimusrozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J.Zawadzkiej, C.H. Beck 2016;


P U B L I K A C J E W E W S P Ó Ł A U T O R S T W I E
Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P.Filipiak, wyd. 2, Wolters Kluwer 2020;
Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, wyd. 2, C.H. Beck 2019;
Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, redakcja A. Machowska, Wolters Kluwer 2016;
Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2016;
Współautor publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, redakcja A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
Współautor publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016.

KOMENTARZE
Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Naznaczeni na dekady. Banki nie chcą przyznawać kredytów osobom, które ogłosiły kiedyś upadłość, Dziennik Gazeta Prawna;
Groele, Cross-border insolvency proceedings of groups of companies, periodyk Bulletin Joly Entreprises en difficulté (Juillet-Août 2020 - N°4), Lextenso;
Komentarz do artykułu M. Grzegorczyka (2020), Small Planet nadal upada, Puls Biznesu;
Analiza prawna do artykułu P. Słowika (2020), Oświadczenie uchroni przed upadłością, czyli ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, Dziennik Gazeta Prawna;
Analiza prawna do artykułu P. Czado (2020), Jak ratować piłkarskie kluby przed niebytem, Gazeta Wyborcza;
Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Epidemia koronawirusa nie musi się kończyć upadłością firmy - o sądowej restrukturyzacji, Rzeczpospolita;
Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Nie dla wszystkich firm tarcza antykryzysowa. Restrukturyzacja, a jutro upadłość, Gazeta Prawna;
Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Koronawirus: Sejm zawiesza terminy sądowe na czas epidemii, Rzeczpospolita;
Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Koronawirus: przedsiebiorcy apelują o zawieszenie ogłaszania upadłości na czas epidemii, Rzeczpospolita;
Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Upadłość konsumencka po nowemu. Przepisy uproszczą procedurę jej ogłaszania, Gazeta Prawna;
Komentarz do artykułu P. Słowika (2019), Upadła żona pociąga za sobą męża. Korzystna dla wierzycieli uchwała SN, Gazeta Prawna;
Komentarz do artykułu J. Fryc (2019), Organy skarbowe wzięły pod lupę obligatariuszy GetBacku. "To próba zastraszenia", Business Insider.

E K S P E R T Y Z Y , O P I N I E , O P R A C O W A N I A N A U K O W E
Bankruptcy Law Severity for Debtors: Comparative Analysis Among Selected Countries, Sylwia Morawska, Blazej Prusak, Przemysław Banasik, Katarzyna Pustulka, Bartosz Groele, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 2020;
Groele (2020), Komentarz do projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, LinkedIn;
Groele (2020), Komentarz do zapisów Tarczy Antykryzysowej w kontekście przedsiębiorstw w fazie restrukturyzacji, LinkedIn;
Groele (2020), Interpretacja projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, LinkedIn;
Groele (2020), Opracowanie dot. zawieszenia terminu na wniesienie wniosku o upadłość w trakcie trwania pandemii koronawirusa, LinkedIn;
Groele (2020), Opinia na temat ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii, LinkedIn;
Konsultacja merytoryczna do książki Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019;
Law in favor of the implementation of the second chance policy in Poland. Recommendations for Amendments, PARP 2011;
Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki,
Kraków 2011;
Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Ustawie o licencji syndyka, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki, Kraków 2010.

G L O S Y
Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 184/07, LEX Polonica Maxima 2010;
Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2007 r., III CZP 71/07, LEX Polonica Maxima 2010.
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU