Katarzyna Majer-Gębska<br>Sadkowski i Wspólnicy

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

Adwokat, Managing Counsel

Prowadzone kursy

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym. Posiada również praktykę procesową w zakresie reprezentowania instytucji finansowych w sporach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik warszawskich kancelarii specjalizujących się w obsłudze rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych, a także jednym z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach dotychczasowych zajęć zawodowych Katarzyna Majer-Gębska prowadziła między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem, przeprowadzała audyty instytucji finansowych i nieruchomości oraz reprezentowała instytucje finansowe w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów i biur maklerskich, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz spółek publicznych. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych, AML oraz w kwestiach regulacyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w podmiotach rynku kapitałowego.

Zasiada w radach nadzorczych podmiotów regulowanych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, AML i crowdfundingu.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2012 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida.

 

She specializes in capital market law, with particular emphasis on the activities of investment funds and investment companies, as well as commercial and financial law. She also has litigation practice in representing financial institutions in court disputes. She gained professional experience as a lawyer of Warsaw law firms specializing in capital market services and court proceedings, as well as one of the leading investment fund companies.

As part of her professional activities, Katarzyna Majer-Gębska conducted, among others, proceedings before the Polish Financial Supervision Authority related to the creation and registration of investment fund companies, obtaining permits for intermediation in the sale and redemption of participation units, permits to conduct brokerage activities, permits to manage portfolios of securitized debts, consents to portfolio management, conducted audits of financial institutions and real estate, and represented financial institutions in proceedings before the Office of Competition and Consumer Protection.

Currently, she is involved in providing day-to-day services to financial market entities, including investment fund companies, brokerage houses and offices, branches of foreign investment companies, agents of investment companies and public companies. He advises both regulated entities and investors on a wide range of financial transactions, AML and regulatory matters. Has experience in performing the function of supervisory inspector in capital market entities.

She sits on supervisory boards of regulated entities andf conducts trainings, e.g. in the field of functioning of capital market entities, AML and crowdfunding.
Member of the Bar Association in Warsaw since 2012.

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and the Center for American Law at the University of Florida.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Jakie problemy w praktycznym działaniu compliance występują na poziomie grup spółek?


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU