Jose F. Zamarriego Izquierdo<br>Farmaindustria, ASCOM

Jose F. Zamarriego Izquierdo
Farmaindustria, ASCOM

Dyrektor Działu Nadzoru Kodeksu Postępowania w Farmaindustria i wiceprezes Hiszpańskiego Stowarzyszenia Compliance (ASCOM).

Prowadzone kursy

José F. Zamarriego posiada tytuł doktora. z ekonomii i studiów biznesowych na Universidad Complutense de Madrid, MBA z zarządzania biznesem na University of Wales (Aberystwyth) oraz General Management Program w IESE Business School.
Od 2004 roku jest dyrektorem Działu Nadzoru Kodeksu Postępowania Farmaindustria, Przewodniczącym Komitetu ds. Kodeksów i Wiceprzewodniczącym Komitetu Etyki i Zgodności EFPIA, Członkiem Komitetu Sterującego EFPIA od 2007 roku oraz Koordynatorem Inicjatywy EFPIA e4ethics. Od 2006 r. jest również przewodniczącym Grupy Odwoławczej ds. Postępowania Skarg Kodeksu IFPMA, a od 2006 r. członkiem Komisji ds. Etyki i Uczciwości Biznesowej (eBIC). Aktywnie uczestniczył w kilku modyfikacjach Kodeksów EFPIA, IFPMA i Farmaindustria.

Jest autorem kilku publikacji i artykułów na temat hiszpańskiego systemu samoregulacji, Hiszpańskiej Jednostki ds. Nadzoru Kodeksu oraz Hiszpańskiego Kodeksu dobrych praktyk w zakresie promocji leków i interakcji z pracownikami służby zdrowia, marketingu i leków generycznych oraz zgodności w branży farmaceutycznej . Uczestniczył również jako wykładowca w ponad 350 konferencjach poświęconych dotychczasowej tematyce. Warte wzmianki są te z Official Pharmaceutical Colleges, Institute for International Research (IIR), krajowych stowarzyszeń branżowych przemysłu farmaceutycznego w Argentynie (CaEME), Kolumbii (Afidro), Chile (CIF), Chinach (PhIRDA), Dinamarca ( LIF), Estados Unidos (PhRMA), Filipinas (PHAP), Francia (LEEM), Grecia (SFEE), Indie (OPPI), Japonia (JPMA), Korea del Sur (KRPIA), Meksyk (CANIFARMA), Rumunia (ARPI) , Singapur (SAPI) i Suecia (LIF); inne instytucje, takie jak Yalku-Kon, EFAPCO, EUCOMED, ​​EFPIA, IFPMA, Drug Information Association (DIA) i Pharmaceutical Compliance Forum (PCF). Prowadził również kursy i seminaria jako profesor gościnny na ponad 25 hiszpańskich uniwersytetach i szkołach zawodowych.

Od maja 2015 jest członkiem Rady Dyrektorów Hiszpańskiego Stowarzyszenia Compliance (ASCOM). Obecnie jest pierwszym wiceprezesem i rozwija działalność szkoleniową w zakresie compliance na poziomie ogólnym, aw szczególności w zakresie compliance w branży farmaceutycznej.

 

Director of the Code of Practice Surveillance Unit of Farmaindustria and vice president of the Spanish Compliance association (ASCOM).

José F. Zamarriego has a Phd. on Economics & Business Studies by Universidad Complutense de Madrid, MBA on Business Administration by the University of Wales (Aberystwyth) and General Management Program in IESE Business School.

He is Director of Farmaindustria’s Code of Practice Surveillance Unit since 2004, Chair of the Codes Committee and Vice-Chair of EFPIA’s Ethics and Compliance Committee, Member of EFPIA’s Steering Committee since 2007 and Coordinator of the EFPIA e4ethics Initiative. He is also Chairman of IFPMA’s Code Complaint Procedure Appeal Group since 2006 and Member of the Ethics and Business Integrity Committee (eBIC) since 2006. He has actively participated in several modifications of the EFPIA, IFPMA and Farmaindustria Codes.

He is the author of several publications and articles on the Spanish self-regulation system, the Spanish Code Surveillance Unit and the Spanish Code of Good Practices for the Promotion of Medicines and Interaction with Healthcare Professionals, marketing and generic medicines and compliance in the pharmaceutical industry. He has also participated as lecturer in more than 350 conferences dealing with the previous topics. Those worthy of mention are the ones at the Official Pharmaceutical Colleges, the  Institute for International Research (IIR), national pharmaceutical industry trade associations of Argentina (CaEME), Colombia (Afidro), Chile (CIF), China (PhIRDA), Dinamarca (LIF), Estados Unidos (PhRMA), Filipinas (PHAP), Francia (LEEM), Grecia (SFEE), India (OPPI), Japón (JPMA), Korea del Sur (KRPIA), México (CANIFARMA), Rumanía (ARPI), Singapur (SAPI) y Suecia (LIF); other institutions as Yalku-Kon, EFAPCO, EUCOMED, EFPIA, IFPMA, Drug Information Association (DIA) and the Pharmaceutical Compliance Forum (PCF). He has also taught courses and seminars as a guest professor in more than 25 Spanish universities and professional schools.

Since May 2015 he has been a member of the Board of Directors of the Spanish Compliance Association (ASCOM). He is currently First Vice President and develops training activities on compliance at a general level and on the compliance of the pharmaceutical industry in particular.

 

 

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU