István Lengyel<br>BACEE

István Lengyel
BACEE

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Banków Europy Środkowej i Wschodniej

Prowadzone kursy

István Lengyel jest absolwentem Wydziału Finansów Międzynarodowych Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) w 1983 r. W 1983 r. odbył staż podyplomowy w Eurobanque w Paryżu; Dresdner Bank, Frankfurt and Wharton Business School, University of Pennsylvania. W latach 1983-1988 pracował na różnych stanowiskach w Pionie Międzynarodowym Banku Narodowego Węgier. Od 1988 do 1989 był szefem bankowości korespondencyjnej w Budapest Bank w Budapeszcie, aw latach 1989-93 pracował jako szef działu międzynarodowego w Inter-Europa Bank w Budapeszcie (członek Grupy SanPaolo-IMI). W latach 1993-96 był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Banków Rozliczeniowych z siedzibą w Brukseli. Jego głównym zadaniem na tym stanowisku było nadzorowanie projektu finansowanego ze środków UE dotyczącego stworzenia wielonarodowego systemu rozliczeniowego ecu (później euro), uruchomienie systemu oraz pełnienie funkcji menedżera ds. rozliczeń.
Od 1996 roku Istvan jest Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Banków Europy Środkowej i Wschodniej. Nadzoruje prace analityczne BACEE i pełni funkcję Głównego Analityka stowarzyszenia. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Finansowym w Moskwie i prowadził kursy dla Banku Centralnego Rosji.
Regularnie występuje jako prelegent na międzynarodowych konferencjach na tematy związane z sektorem bankowym CEE/CIS, globalnymi regulacjami bankowymi, analizami bankowymi, oszustwami finansowymi w CEE/CIS (na Cambridge University).
Doświadczenie szkoleniowe: 12 lat, ponad 60 szkoleń z zakresu analizy bankowej, Basel II, 2,5 i III, analizy wskaźników finansowych banków w Budapeszcie, Mińsku, Tiranie, Ankarze, Taszkencie, Bratysławie, Wiedniu.

 

István Lengyel graduated from the Moscow State University of International Relations (MGIMO), Faculty of International Finances in 1983. In 1983 he took part in post-graduate training at Eurobanque, Paris; Dresdner Bank, Frankfurt and Wharton Business School, University of Pennsylvania. Between 1983 and 1988, he worked in different positions in the International Division of the National Bank of Hungary. From 1988 to 1989 he was Head of Correspondent Banking at Budapest Bank, Budapest, and in 1989-93, he worked as Head of the International Division, at Inter-Europa Bank, Budapest (member of the SanPaolo–IMI Group). Between 1993-96 he was Secretary General of the Clearing Bank Association, based in Brussels. His main task in this position was to supervise an EU-financed project on the creation of a multicountry ecu (later euro) clearing system, the launch of the system and acted as clearing manager.
Since 1996, Istvan has been the Secretary General of the Banking Association for Central and Eastern Europe. He supervises BACEE’s analytical work and acts as the association’s Chief Analyst. He is a Visiting Professor at the Financial University of Moscow, and has held courses for the Central Bank of Russia.
He is a regular speaker at international conferences on topics related to the CEE/CIS banking sector, global banking regulation, bank analysis, financial fraud in CEE/CIS (at Cambridge University).
Training experience: 12 years, over 60 trainings held on bank analysis, Basel II, 2.5 and III, analysis of bank financial ratios in Budapest, Minsk, Tirana, Ankara, Tashkent, Bratislava, Vienna.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU