Graham MacKenzie<br>The Law Society of Scotland

Graham MacKenzie
The Law Society of Scotland

Head of Anti-Money Laundering, Financial Compliance Department, The Law Society of Scotland

Prowadzone kursy

Po 15 latach pracy w usługach finansowych na różnych stanowiskach związanych z przestępczością gospodarczą, Graham przeszedł do sektora prawniczego w 2016 r., kiedy objął stanowisko w Law Society of Scotland.

Następnie zbudował nadzorczą funkcję AML LSS i wdrożył nowe, oparte na danych, oparte na ryzyku procesy nadzorcze AML w całym szkockim sektorze prawnym – uznawane przez wielu na arenie przestępczości gospodarczej za wiodące pod względem tego, jak może wyglądać dobro w nadzorze organizacji profesjonalnej.

Ściśle współpracuje z HMT/rządem, innymi organami nadzorczymi i organami ścigania w ramach różnych inicjatyw, takich jak krajowy plan zwalczania przestępczości gospodarczej w Wielkiej Brytanii, bieżący przegląd strategiczny brytyjskich ram dotyczących przestępstw finansowych, krajowa ocena ryzyka, a wcześniej brytyjski FATF MER z 2018 r.

Przewodniczył i był współautorem znaczącej rewizji krajowych wytycznych dotyczących AML w sektorze prawnym – powszechnie uznawanych za znaczące pozytywne udoskonalenie ram AML w sektorze prawnym oraz wsparcia/wskazówek/informacji dostępnych dla zawodu.

 

 

After 15 years in Financial Services across a range of economic crime related roles, Graham switched into the legal sector in 2016, when he took up the role at the Law Society of Scotland.

He has subsequently built-out the LSS supervisory AML function and implemented  new, data driven, risk-based AML supervisory processes across the Scottish legal sector – recognized by many in the economic crime arena  as leading the way in terms of what good can look like in professional body supervision

Works closely with HMT/Government, other supervisory bodies and law enforcement on various initiatives such as the UK National Economic Crime Plan, current strategic review of UK Financial Crime framework, the National Risk Assessment, and previously the 2018 UK FATF MER.

Chaired and part-authored significant revision of national legal sector AML guidance – widely recognized as a significant positive enhancement of the legal sector AML framework and support/guidance/information available for the profession.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU