dr Michał Nowakowski<br>ZP Zackiewicz & Partners

dr Michał Nowakowski
ZP Zackiewicz & Partners

Counsel w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Prowadzone kursy

Radca prawny – prawnik w Kancelarii ZP Zackiewicz & Partners, z doświadczeniem w sektorze finansowym i nowych technologiach, a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się wspieraniem przedsiębiorstw w we wdrażaniu AI & Data Governance oraz tworzeniu etycznej sztucznej inteligencji.

Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji. Ekspert fundacji AILAWTECH oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science. W swoim życiu zawodowym związany m.in. z Bankiem Handlowym, gdzie wspierał m.in. dział R&D przy wdrażaniu rozwiązań AML wykorzystujących nowe technologie. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, odbył też staże w Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który ukaże się na początku 2023 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Programuje na podstawowym poziomie. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w obszarze cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji. Twórca wideobloga Dr Fintech (poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym) i autor książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe.

Ekspert zewnętrzny w zakończonym projekcie EBOR oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce, a także były lider grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym przy KPRM. Obecnie wicelider grupy ds. prawa i etyki, a także koordynator grupy ds. odpowiedzialności. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie SWPS w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i #fintech. Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach/szkoleniach, w szczególności poświęconych zagadnieniom sztucznej inteligencji, etyki oraz walut cyfrowych banków centralnych czy kryptoaktywów

 

 

Counsel at the ZP Zackiewicz & Partners Law Firm, with experience in the financial sector and new technologies, as well as CEO in the Ceforai start-up dealing with supporting enterprises in implementing AI & Data Governance and creating ethical artificial intelligence.

He has participated in numerous implementations of technological solutions for the financial sector, and has also advised on the implementation of new regulations. An expert of the AILAWTECH foundation and associate of the Silesian Center for Law Engineering, Technology and Digital Competence – Cyber ​​Science. In his professional life he was associated with, inter alia, with Bank Handlowy, where he supported, among others R&D department in the implementation of AML solutions using new technologies. He worked at the National Bank of Poland, the Office of the Polish Financial Supervision Authority and the Bank Guarantee Fund, he also completed internships at the European Central Bank and the International Monetary Fund. Scientific editor of the commentary to the act on counteracting money laundering and terrorist financing, which will be published in early 2023 by the Wolters Kluwer publishing house. I program at a basic level. He cooperates with the University of Silesia in the area of ​​digitization and artificial intelligence. Creator of the Dr. Fintech videoblog (devoted to new technologies and regulations in the financial sector) and author of the book Fintech. Technology, Finance, Regulations. A practical guide for the financial innovation sector, which received the prestigious eDukat award for the best scientific study in 2021.

External expert in the completed project of the EBRD and the Commission (EU) concerning the creation of a legal and regulatory framework for financial innovations in Poland, as well as a former leader of the working group on artificial intelligence in the financial sector at the Chancellery of the Prime Minister. Currently vice-leader of the legal and ethics group and coordinator of the accountability group. Lecturer at postgraduate studies, including at the Warsaw University of Technology, the Warsaw School of Economics and the SWPS University in the field of artificial intelligence, machine learning and #fintech. Author of scientific publications and speeches at conferences and workshops / trainings, in particular on the issues of artificial intelligence, ethics and digital currencies of central banks or crypto assets

prowadzone kursy:
Publikacje:
Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych
Redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który ukaże się pod koniec 2022 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU