dr Marcin Chomiuk<br>JDP

dr Marcin Chomiuk
JDP

Partner, kieruje Zespołem M&A, Corporate i Commercial w Kancelarii JDP

Prowadzone kursy

Specjalizuje się w prawie spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych oraz joint venture.

W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć joint venture. Prowadzone przez niego transakcje realizowane były
w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. Doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acquisition albo joint venture, jak
i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług.

W ramach specjalizacji prawa spółek doradza strategicznie w zakresie corporate governance, sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową. Jest autorem licznych publikacji
i ekspertyz dotyczących reformy Kodeksu spółek handlowych, w tym odpowiedzialności członków zarządu.

Przewodniczący Komisji prawnej / Legal-tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H. Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego. Wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

 

He specializes in company law and in the area of ​​mergers and acquisitions (M&A), with particular emphasis on cross-border transactions and joint ventures.

In his career, he has conducted M&A transactions for both buyers and sellers. He advised on the formation of complex joint ventures. His transactions were carried out
in cooperation with international law firms. He provides strategic and contractual advice for entrepreneurs operating in modern technology industries and in the implementation of Industry 4.0. He advises foreign entrepreneurs on entering the Polish market, both through acquisitions, joint ventures and joint ventures
and creating its own structure in Poland, including the construction of a production plant or the creation of a service network.

As part of the company law specialization, he advises strategically on corporate governance, corporate disputes and post-M&A, combining corporate practice with scientific knowledge. He is the author of numerous publications
and expert opinions on the reform of the Code of Commercial Companies, including the liability of board members.

Chairman of the Legal / Legal-tech Committee at the Polish-German Chamber of Commerce and Industry in Warsaw. Co-author of the commentary to the Code of Commercial Companies in the publishing house C.H. Beck and a member of the Editorial Board of the Commercial Law Monitor. Lecturer at the legal adviser training at the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw and at postgraduate studies at the Warsaw School of Economics.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU