dr Magdalena Jaczewska-Żurek<br>Taylor Wessing

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing

Ekspertka z zakresu bankowości i finansów, w szczególności regulacji finansowych i compliance

Prowadzone kursy

Magdalena Jaczewska-Żurek jest doktorem nauk prawnych i Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych i compliance na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych i firm leasingowych.

Magdalena specjalizuje się w doradztwie z zakresu regulacji AML/CFT – wprowadza oraz aktualizuje wewnętrzne procedury AML/CFT w instytucjach obowiązanych, doradza w zakresie prawidłowego wdrażania podejścia opartego na analizie ryzyka oraz implementacji stanowisk i wytycznych krajowych i unijnych organów nadzoru, a także przeprowadza szkolenia z obszaru regulacji AML/CFT.

Magdalena regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w uznawanych periodykach naukowych oraz monografiach (m.in. Cambridge Law Review, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, SIP Lex).

Przed dołączeniem do Taylor Wessing swoje doświadczenie zdobywała w znanych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Magdalena obroniła pracę doktorską dotyczącą zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w regulacjach unijnych na Uniwersytecie Warszawskim, jest również absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Brytyjskiego, organizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge.

 

Magdalena Jaczewska-Żurek PhD is a Senior Associate in Taylor Wessing’s Warsaw office. In her practice, she focuses on matters in the field of banking and finance, in particular including advice in the area of ​​financial regulations and compliance for banks, insurance companies and leasing companies.

Magdalena specializes in advising on AML/CFT regulations – she introduces and updates internal AML/CFT procedures in obligated institutions, advises on the correct implementation of the risk-based approach and the implementation of positions and guidelines of national and EU supervisory authorities, and conducts training on AML/CFT regulation area.

Magdalena regularly participates as a speaker in national and international scientific conferences, and is the author of numerous scientific publications, including in the field of counteracting money laundering and terrorist financing, in recognized scientific periodicals and monographs (including Cambridge Law Review, National Security Studies, SIP Lex).

Before joining Taylor Wessing, she gained her experience in well-known national and international law firms.

Magdalena defended her doctoral thesis on money laundering and terrorist financing risk management in EU regulations at the University of Warsaw, she is also a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, Finance and Accounting at the Warsaw School of Economics and the British Law Center, organized jointly by the University of Warsaw and the University of Cambridge.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 34 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU